+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Ψηφιακό Άλμα

   

  Η νέα Δράση "Ψηφιακό Aλμα" στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

   

  Προϋπολογισμός Δράσης

  50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

  Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

   

  Δικαιούχοι της Δράσης

  Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

     • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017

     • διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

   

  Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

  Επενδυτικά σχέδια από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. 

  Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

   

  Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

      Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

     • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

     • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου

     • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας

     • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

     • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία

     • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

     • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

   

  Επιδοτούμενες Δαπάνες

     • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

     • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

     • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 

              • 2 τουλάχιστον γλώσσες 

              • Mobile responsive

              • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

     • Υπηρεσίες που αφορούν σε:

              • φιλοξενία (hosting, collocation)

              • σύνδεση στο διαδίκτυο

              • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

              • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

              • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,

              • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

     • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

   

  Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

   

  Ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας επιχείρησης

  {supertable table}
  {active 2}
  {headcols 1 75}
  {headrows 1}
  {rowheight 1 50px}
  {rowheight 2 50px}

  ΥΠΟΔΟΜΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

  Σύνδεση στο διαδίκτυο ( VDSL 0,5, LL 1, Οπτική ίνα 1)

  0/0,5/1

  Δικτύωση (LAN 0,5, WAN/VPN 1)

  0/0,5/1

  Υπηρεσίες Νέφους (Cloud Computing)

  0/1

  Ηλ. Υπολογιστής(ες), Server(s) (0.5, 1)

  0/0,5/1

  Εξοπλισμός Γραφείου (printers, scaners, projectors)

  0/1

  Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes)

  0/1

  Ιστοσελίδα

  0/1

  Σύνδεση σε e-market places

  0/1

  Digital marketing (google ads, facebook ads)

  0/1

  Παρουσία στα Social media

  0/1

  E-shop /σύστημα κρατήσεων

  0/1

  Ασφαλείς πληρωμές

  0/1

  Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

  0/1

  Εφαρμογές γραφείου, Antivirus

  0/1

  Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)

  0/1

  Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS)

  0/1

  Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

  0/1

  Πολιτική Ψηφιακής Ασφαλείας

  0/1

  ΣΥΝΟΛΟ

  0-18

  {/supertable}

  Επίπεδα Ψηφιακής Ωριμότητας

  {supertable table}
  {active 2}
  {headcols 1 35}
  {headrows 1}
  {rowheight 1 50px}
  {rowheight 2 50px}

  Βαθμός

  Ψηφιακή Βαθμίδα

  15 – 18

  Α – Ανώτατη Ψηφιακή Βαθμίδα

  8.5 – 14,5

  Β – Ανώτερη Ψηφιακή Βαθμίδα

  4,5 – 8

  Γ - Μέση Ψηφιακή Βαθμίδα

  0 – 4

  Δ - Χαμηλή Ψηφιακή Βαθμίδα

  {/supertable}

   

  Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης

  Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  

  Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης. 

  Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες: 

  • από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,
  • από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,
  • από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

  Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α).

   

  Ηλεκτρονική Υποβολή

  Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)    www.ependyseis.gr/mis .

  Ο ηλεκτρονικός φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης του Παραρτήματος Ι σε μη επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf). 

   

  Περίοδος Υποβολής 

  Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018 

  Λήξη Υποβολών:  31 Οκτωβρίου 2018 

     Συνημμένα Αρχεία

  4/6/2018

  Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

  4/6/2018

  Σύνοψη Δράσης

  4/6/2018

  Πληροφοριακό Γράφημα της Δράσης (Infographic)  Πηγή: http://www.antagonistikotita.gr


  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok