Accessibility Tools

 • Content scaling 100%
 • Font size 100%
 • Line height 100%
 • Letter spacing 100%
+30 2111 990 266 | +30 2741 888 049  | info@dike.gr
Σύνδεση

Εγγραφή        
     

Δάνεια  από  1.000.000€   έως  100.000.000€

από Ευρωπαϊκά Fund
-> Χωρίς Προσημειώσεις Κινητών ή Ακινήτων <-

-> Χωρίς Εγγυητές <-

AFI
european investment bank
european investment fund
MFC

A) Οι παράμετροι του Δανείου

1. οι Παράμετροι του Δανείου

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Κεφάλαιο

1.000.000 €

Διάρκεια δανείου

10 έτη
(πρόωρη αποπληρωμή μετά
το πέρας 18 μηνών)

Επιτόκιο

3,7% κατ’ έτος

Περίοδος χάριτος

6 – 12 μήνες

(επιπλέων αυτών της διάρκειας)

Δυνατότητα Επιμήκυνσης Δανείου

12 - 24 μήνες

(αίτηση Μετά πρώτα 2-5 έτη)

Αξία κτήσης του δανείου

(διαμεσολάβηση σε όλα τα στάδια)

4% - 6%(άπαξ, όχι κατ’ έτος)

Τράπεζες που εκδίδουν το δάνειο

Credit Agricole Group ή HSBC Holdings ή BNP Paribas ή Deutsche Bank ή από άλλους Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ΑΑ

Επιπλέον Δυνατότητες

Ταυτόχρονες επενδύσεις σε διαφορετικούς τομείς

Τρόποι Χρήσης Δανείου

Για εξόφληση άλλων Δανείων, Επενδυτικό, για Κεφάλαιο Κίνησης, κτλ

Δόσεις δανείου

3μηνες, 6μηνες, Ετήσιες

Τομείς Επένδυσης Έργων

Ιδιωτικά ή και Δημόσια

Αντίκρισμα ρίσκου της Τράπεζας

Προσημείωση, μετοχών ιδίας εταιρίας

Εγγύηση συμμετοχής στο δάνειο

Παροχής Υπηρεσιών 23%, ± 7%.
Μεταποίσης, Παραγωγής 15%, ± 7%.

(επιπλέον του δανείου).

Δίνεται η δυνατότητα κάλυψης με Εγγυητική Επιστολή

Χρονικό διάστημα έκδοσης

(μετά τον Προ-Έλεγχο)

2 μήνες

2. Διαδικασία Προ-Ελέγχου

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Γίνεται Προ-έλεγχος περίληψης του 

Ι) Επιχειρηματικού Σχέδιου (ΕΠ) και της

ΙΙ) Οικονομικής Μελέτης (ΟΜ), από τους Αντιπροσώπους μας εκ Γερμανίας.

Μετά από 2 ημέρες εργάσιμες (το πολύ), παίρνετε έγκριση, ότι το εγχείρημά σας αξίζει και θα εγκριθεί 

Αν μια πρόταση ακυρωθεί

Επιδέχονται να την ξανά ελέγξουν, βελτιωμένη ή τροποποιημένη.

 

 

3. Στάδια Επαλήθευσης

Στάδιο Α) Έλεγχος

Νομικού Προσώπου (ΝΠ)

Διάρκεια  (έως 2 ημέρες εργάσιμες)

Α.1) Υπογραφή Υπεύθυνης Δήλωσης από Διαχειριστή / Ιδιοκτήτη +

Φωτοτυπία Διαβατηρίου

Δηλώνει ότι δεν έχει εμπλακεί σε ξέπλυμα χρήματος, διεθνή εντάλματα, εμπορία όπλων, κτλ

Α.2)  Έξοδα Ελέγχου 6.400€

κατάθεση Νομιμοποιητικών Στοιχείων του ΝΠ 

Α.3) Συμφωνητικό Ανάθεσης

Για δέσμευση ολοκλήρωσης του σταδίου και σκοπός Αμοιβής

Στάδιο Β)

Διάρκεια (έως 5 ημέρες εργάσιμες)

Τελικός Έλεγχος Φερεγγυότητας

Τελικός Έλεγχος από το Fund των Νομιμοποιητικών Στοιχείων του Πελάτη βεβαιωμένο Εγγράφως

Στάδιο Γ) Έλεγχος (ΕΠ) και (ΟΜ)

Διάρκεια (έως 2 ημέρες εργάσιμες)

Γ.1) Παραλαβή Τελικής Σύνοψης

του Επιχειρηματικού Σχέδιου (ΕΠ) και της Οικονομικής Μελέτης (ΟΜ)

Γ.2) Έξοδα Ελέγχου 2.400€

Τελικής Σύνοψης

Γ.3) Συμφωνητικό Ανάθεσης

Για δέσμευση ολοκλήρωσης του σταδίου και σκοπός Αμοιβής

Στάδιο Δ)

Διάρκεια (έως 11 ημέρες εργάσιμες)

Δ.1) Τελικός Έλεγχος  από το Fund

της επιχειρηματικής ιδέας και βιωσιμότητα αυτής

Δ.2) τελικοί όροι Χρηματοδότησης

Ενημέρωση τις τελικές προϋποθέσεις της χρηματοδότησης όπως: επιτόκιο, ποσό εγγύησης κτλ.

Δ.3) Υπογραφή Τελικής Σύμβασης

Για την άπαξ αμοιβή της εμπλοκής στη δανειοδότηση, 4% - 6% του ποσού δανειοδότησης. Το ποσό εκταμιεύεται από τα χρήματα του δανείου.

Δ.4) Έξοδα για Φάκελο Δανειοδότησης ≥ 6.000€

Παράδοση σε εσάς της Έγκρισης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που επιθυμούν να εκδώσουν το δάνειο. Με την Έγκριση μπορείτε να πάτε ή και σε πιστωτικό ίδρυμα της αρεσκείας σας.

Στάδιο Ε) Έλεγχος (ΕΠ) και (ΟΜ)

Διάρκεια (έως 20 ημέρες εργάσιμες)

Ε.1) Απευθείας Επικοινωνία

Άνοιγμα καναλιού επικοινωνίας απευθείας επικοινωνία του πελάτη με την τράπεζα.

Ε.2) Αίτησης Άνοιγμα Λογαριασμού

Αποστολή όταν ζητηθεί η Αίτηση μαζί με φωτοτυπία διαβατηρίου για το άνοιγμα λογαριασμού με αποκλειστική πρόσβαση από το φορέα και διαχειριστή της επιχείρησης.

Ε.3) Διαδικασίες Εκταμίευσης Δανείου

Τελικές διαδικασίες μεταξύ του Fund και της Τράπεζας για την μεταφορά των χρημάτων

  
4. Οι Προϋποθέσεις

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Αίτηση σε Αναπτυξιακό Νόμο, ΕΣΠΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (Δυναμώνει την έγκριση, μειώνει τη συνολική δαπάνη του)

Τύποι Επιχειρήσεων ΜΟΝΟ στην Ελληνική Επικράτεια

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός,

ΚοινΣΕπ και ατομικές επιχειρήσεις,

Κατάσταση επιχείρησης

Συστημένες

Αντικείμενο Επένδυσης

Όλες οι νόμιμες δραστηριότητες

Ο Αιτούντες, να διαθέτουν επαρκές μερίδιο, στη επιχείρηση που κάνει την αίτηση!

≥ 70%

5. Στοιχεία μη Ένταξης στην Χρηματοδότηση

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Δραστηριότητες της Επιχείρησης

Παράνομες

Απολυόμενος Σκοπός Αίτησης

Επενδύσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Μέτοχος ή Διαχειριστής

Να ΜΗΝ έχει συμμετάσχει σε Εγκληματική Οργάνωση,

να ΜΗΝ έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης

ΔΕΝ απευθύνεται σε

Υπο-σύσταση Επιχειρήσεις, Start-Ups

6. Στοιχεία αρνητικά για την Χρηματοδότηση

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Χρέη

Αρρύθμιστα Χρέη σε δημόσιο ή Τραπεζικό σύστημα

Προβληματική Επιχείρηση

Ένταξη στο Άρθρο 99,  Υπό Πτώχευση, 

7. Στοιχεία Αποκλεισμού στην Χρηματοδότηση

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Business-plan

Ελλιπή ή Λανθασμένα Στοιχεία

Επιχειρηματική Ιδέα

Κακή, μη προσοδοφόρα, Επένδυση.

Επένδυση με Υπερβολικά Μεγάλο Ρίσκο

8. Στοιχεία επαύξησης της προτίμησης

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Αντικείμενο Επένδυσης

Παραγωγή Ενέργειας, Τουρισμός, Ναυτιλία, Επενδύσεις Μειούμενου Ρίσκου, (ρωτήστε μας)

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Καινοτομία στο παραγόμενο προϊόν ή στην Υπηρεσία

Εκπαίδευση Διαχειριστών Εταιρίας

Σχετικά με το αντικείμενο, επίπεδο Τριτοβάθμιας και άνω

Προϋπηρεσία Στο αντικείμενο

≥ 5 έτη (όσο περισσότερη τόσο καλύτερη)

9. Διαδικασία Καταγγελίας (διακοπής) Δανείου

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Σε περίπτωση μη αποπληρωμής εν σειρά 

3ων δόσεων του κεφαλαίου

 

Διαδικασία Καταγγελίας

α) Αναγκαστική Αποπληρωμή του κεφαλαίου και τόκων και ασφαλίστρων μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε περίπτωση αδυναμίας αυτού, τότε

β)Το fund συνεργάζεται, σε Έλληνα Ορκωτό Λογιστή & Δικηγόρο. Η Εταιρία σας περνά σε κλείσιμο και Εκποίηση των στοιχείων της.

10. Διαδικασία Ομαλής Εξόφλησης

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Δυνατότητα νέας αίτησης για Επιπλέον Χρήματα, Γρηγορότερα & Ευκολότερα

Σε περίπτωση Ομαλών Καταβολών 

B) Υπολογισμός ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ποσών και ποσοστών Δανείου

Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά

Επικαιροποιημένο στις 22/03/2022

Ύψος χρηματοδότησης που επιθυμείτε

Παρακαλώ εισάγετε το ποσό χρηματοδότησης

Πόσα χρόνια Λειτουργεί η Επιχείρηση;

Παρακαλώ επιλέξτε περίοδο λειτουργείας της επιχείρησης

 

Έχω τη Δυνατότητα καταβολής εγγυητικού ποσού;

Παρακαλώ κάντε μία επιλογή

Η δραστηριότητα της επιχείρησης σας είναι παροχής υπηρεσιών?

Invalid Input

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

 

Επικοινωνία

Newsletter, κάντε Εγγραφή

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε προσφορές και ενημερώσεις!!
 • Πελάτες
 • Εργαλεία
 • Κόλλιας Δημήτρης
  Customer Support

  Hey there I am here to help, so let me know whats up and I will be happy to find a solution.

  Start Chat with

  No Internet Connection
  No Internet Connection