Δάνεια  από  1.500.000 €  έως  5.000.000 €

από Ευρωπαϊκά Fund
-> Χωρίς Προσημειώσεις & Εγγυητές <-

AFI
european investment bank
european investment fund
MFC

Το Προϊόν

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Κεφάλαιο

1,5 - 5 εκτ €

Διάρκεια δανείου
(Επιμήκυνση του δανείου μπορεί να συζητηθεί μετά την Πενταετία )

5 - 10 έτη

Επιτόκιο

από 2.5%

Περίοδος χάριτος
(Κατά περίπτωση εξετάζεται και μεγαλύτερη περίοδο χάριτος )

3-6 μήνες

Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής, χωρίς Πέναλτι

Μετά τα 5 έτη

Αξία κτήσης του δανείου (διαμεσολάβηση σε όλα τα στάδια)

1,8%

Ασφάλιση του συνόλου του δανείου

+ 2% κατ’ έτος

Χρονικό διάστημα έκδοσης (μετά την έγκριση)

1 μήνα

 

Οι Προϋποθέσεις

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Πλήρες Business-plan

Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών

Τύποι Επιχειρήσεων ΜΟΝΟ στην Ελληνική Επικράτεια

Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός,

ΚοινΣΕπ και ατομικές επιχειρήσεις,

Κατάσταση επιχείρησης

Υπο-σύσταση ή Συστημένη

Αντικείμενο Επένδυσης

Όλες οι νόμιμες δραστηριότητες

Ο Αιτούντες να διαθέτουν επαρκές μερίδιο στην συγκεκριμένη εταιρία

≥ 70%

 

Στοιχεία μη Ένταξης στην Χρηματοδότηση

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Δραστηριότητες της Επιχείρησης

Παράνομες

Απολυόμενος Σκοπός

Επενδύσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα

Χρέη

Αρρύθμιστα Χρέη σε δημόσιο ή Τραπεζικό σύστημα

Προβληματική Επιχείρηση

Ένταξη στο Άρθρο 99,  Υπό Πτώχευση, 

 

Στοιχεία Αποκλεισμού στην Χρηματοδότηση

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Business-plan

Ελλιπή Στοιχεία

Χρέη

Αρρύθμιστα Χρέη σε δημόσιο ή Τραπεζικό σύστημα

Προβληματική Επιχείρηση

Ένταξη στο Άρθρο 99,  Υπό Πτώχευση,  

ΑιτούντεςΜέτοχοι

Μη συνεργάσιμοι

 

Στοιχεία επαύξησης της προτίμησης (ένα ή περισσότερα αθροιστικά)

Χαρακτηριστικά

Παράμετροι

Αντικείμενο Επένδυσης

Παραγωγή Ενέργειας

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Καινοτομία στο παραγόμενο προϊόν ή στην Υπηρεσία

Εκπαίδευση

Σχετικά με το αντικείμενο, επίπεδο Τριτοβάθμιας και άνω

Προϋπηρεσία

Στο αντικείμενο (όσο περισσότερη τόσο καλύτερη)

 

από Ευρωπαϊκή Ένωση

Image

Όνομα Υποπρογράμματος Πρόσκληση/Προκήρυξη Μηχανισμός εγγυήσεων για καινοτόμες επιχειρήσεις ( InnovFin SMEG ) Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις επενδύσεις...

Image

Το χρηματοδοτικό εργαλείο Private Finance for Energy Efficiency ( PF 4 EE ) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕπ) που αποσκοπεί στην παροχή δανείων, με...

από Ελληνικές Τράπεζες