+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Εξαγωγική Διαδικασία & Μάρκετινγκ

  Η Επιχειρηματικότητα δεν έχει σύνορα γι’ αυτό και υποστηρίζουμε την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων Ελληνικών επιχειρήσεων.

  Ο σταθερός προσανατολισμός στις διεθνείς αγορές για ανεύρεση νέων πελατών είναι αναμφισβήτητη αναγκαιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, πόσο μάλλον για τις Ελληνικές που αντιμετωπίζουν σημαντικότατα προβλήματα βιωσιμότητας στην εγχώρια αγορά με την μειούμενη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών και την συρρίκνωση της οικονομίας

   

   

  • ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΆΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚΓ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
  • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΈΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  • ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ YΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  • ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ MARKETING
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΉΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
  • ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙAΧΕΙΡIΣΗ

   

  ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΆΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚΓ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

  Διενεργούμε Έρευνα Αγοράς για τη συγκέντρωση πληροφοριών και δεδομένων τα οποία αποτυπώνουν τις συνθήκες και τις τάσεις της αγοράς στόχου, της καταναλωτικής συμπεριφοράς και των τάσεων των πελατών, τις θέσεις των ανταγωνιστών και πλεονεκτημάτων αυτών.

  Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο της χώρας στόχου. Η έρευνα αγοράς αποτελεί ένα αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης του εξωτερικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο οποίο επιδιώκει να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση.

  Σας παρέχουμε ενημέρωση για:

   

  Αγορές Στόχοι

  – Σε ποιες χώρες υπάρχει υψηλότερη και σταθερή ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν και ποιοι είναι οι προμηθευτές τους; Ποιες είναι προοπτικές του προϊόντος στην εκάστοτε χώρα; Σε ποιες χώρες οι καταναλωτικές συνήθειες συνάδουν με τα ελληνικά προϊόντα και σε ποιες όχι;

  Σας παρέχουμε αναλυτικούς πίνακες εισαγωγών & εξαγωγών που αφορούν την Ελλάδα, την ΕΕ και τις υπόλοιπες χώρες, σε αξία και ποσότητα σύμφωνα με την οκταψήφια δασμολογική κλάση των προϊόντων σας.

   

  Ανταγωνιστές

  – Ποιες είναι οι χώρες από τις οποίες εισάγουν τα προϊόντα τους και σε ποιες αγορές απευθύνονται; Στοχεύουν στους κλάδους που δραστηριοποιείστε εσείς ή σε διαφορετικούς;

  Σας παρέχουμε πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τους κυριότερους εγχώριους ανταγωνιστές και εισαγωγείς του συγκεκριμένου προϊόντος και οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.

   

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

  Αναλαμβάνουμε την έρευνα και καθοδηγούμε στην υλοποίηση των προϋποθέσεων που τα προϊόντα της επιχείρησης πρέπει να πληρούν σε επίπεδο προδιαγραφών κατασκευής προϊόντος και συσκευασίας καθώς και της έκδοσης των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών από Ελληνικούς και ξένους φορείς και οργανισμούς.

   

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΑΓΟΡΈΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

   

  Ανεύρεση πελατών 

  Έπειτα από τις δικές σας υποδείξεις για τις γεωγραφικές περιοχές που επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε καθώς και τους κλάδους αγοράς στους οποίους στοχεύετε, η ΔίΚΕ. αναζητα επιχειρήσεις ως υποψήφιους πελάτες στην αγορά στόχο ή και δίκτυα διανομής στις αγορές του εξωτερικού. Επίσης θα αναλάβει την ανεύρεση επαγγελματιών του κλάδου σας. Επίσης συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την αξιοπιστία τους και τη φερεγγυότητα τους. Κατόπιν αυτού θα σας παραδώσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους προκειμένου να έλθετε εσείς απευθείας σε επαφή μαζί τους.

  Το μέγεθος της λίστας των υποψήφιων συνεργατών-πελατών σας θα εξαρτηθεί από το  μέγεθος της χώρας και της αγοράς στην οποία σκοπεύετε να εισέλθετε.

   

  Διαχείριση πελατολογίου εξωτερικού

  Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να έρθετε εσείς σε επαφή με τους πελάτες του εξωτερικού αλλά να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία. Στη συνέχεια σας ενημερώνουμε για την έκβαση της πρώτης επικοινωνίας και εφόσον το επιθυμείτε, αναλαμβάνουμε εμείς τη διεκπεραίωση της συνεργασίας σας.

   

  ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

  Είμαστε σε θέση να διαπραγματευτούμε τους όρους συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη του εξωτερικού με στόχο την δημιουργία σταθερών σχέσεων και συναλλαγών. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται με συστηματική διαδικασία για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

   

  ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

  Καθοδηγούμε την επιχείρηση για την σύνταξη και συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων και πιστοποιητικών, για την ομαλή διεξαγωγή τις εξαγωγικής διαδικασίας.  Την επιλογή των κατάλληλων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο της φερεγγυότητας των υποψηφίων και υπαρχόντων πελατών για την διασφάλιση της είσπραξης της αξίας των εξαγωγών. Τον συντονισμό και την επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: μεταφορικές εταιρίας, ασφαλιστικές εταιρίες, εκτελωνιστικά γραφεία, τελωνεία, τράπεζες κ.τ.λ.

   

  ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ MARKETING

  Διατηρούμε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες και αναλύουμε τα αποτελέσματα τους. Παρακολουθούμε την προβολή της εταιρίας και την προώθηση των πωλήσεων, τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων με αναφορές. Υποστηρίζουμε τη δημιουργία ή και αναβάθμιση του υπάρχοντος  (έντυπου ή και ηλεκτρονικού) προωθητικού υλικού και ηλεκτρονικών μέσων (CD παρουσιάζεις, εταιρική ιστοσελίδα, μαζική αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων κ.τ.λ.) για την καλύτερη δυνατή προβολή της εταιρίας αι των προϊόντων σας στο εξωτερικό.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΉΣ ΕΚΘΈΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΈΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

  Αναλαμβάνουμε από την επιλογή της καταλληλότερης Έκθεσης η οποία συνάδει με τους στόχους της επιχείρησης, ως τον σχεδιασμό του περιπτέρου και την συνοδεία ή εκπροσώπηση του επιχειρηματία κατά την διάρκεια της Έκθεσης.

  Επίσης αναλαμβάνουμε την οργάνωση συμμετοχής σε επιχειρηματικές αποστολές, τη συνοδεία ή την εκπροσώπηση του επιχειρηματία σ’ αυτές.

   

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙAΧΕΙΡIΣΗ

  Στις μικρές επιχειρήσεις που στερούνται της δυνατότητας πλήρους απασχόλησης εξειδικευμένων στελεχών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναπτύξουν περαιτέρω τις δραστηριότητες τους, προσφέρουμε υπηρεσίες διαχείρισης κρίσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (διεύθυνση Πωλήσεων) διοίκηση ανθρώπινων πόρων, προμηθευτές, εκπαίδευση), ως εξωτερικοί συνεργάτες.

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  :-+30-2111-990-266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  :-+30-2741-021-057  
  :-+30-2741-888-049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
  -+359-24-93-1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok