Επενδυτικό ταμείο επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Με το υποπρόγραμμα επενδυτικών δανείων της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) προωθείται η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας  (HDB).

Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

 1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος

H διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια, σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που ενισχύουν την επενδυτική δραστηριότητα της χώρας.

 1. Ποιους αφορά

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις κάθε Νομικής Μορφής και σταδίου λειτουργίας (ακόμη και νεοσύστατες), που απασχολούν έως 250 εργαζομένους (ΕΜΕ) και εμφανίζουν Κύκλο Εργασιών έως Ευρώ  50 εκατ. ή  Ενεργητικό έως 43 εκατ. Ευρώ.

 1. Ποιο είναι το σχήμα συγχρηματοδότησης

Νέο Δάνειο συγχρηματοδότησης,  με συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου, κατά 40% ΑΤΟΚΑ από την HDB και κατά 60% από τις συμμετέχουσες Τράπεζες, δημιουργώντας μόχλευση των δημοσίων πόρων.

 1. Ποιο είναι το οικονομικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση

Το τελικό επιτόκιο (και η εισφορά του Ν 128/75) μειώνεται κατά 40% για το σύνολο του δανείου.

 1. Ποιο είναι το ανώτατο ποσό δανείου

Από 25.000 Ευρώ έως 1.500.000 Ευρώ

 1. Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων

Μια επιχείρηση δύναται να υποβάλλει περισσότερα του ενός αιτήματα για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ότι  το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων της επιχείρησης στα Υποπρογράμματα του ΤΕΠΙΧ ΙΙ να μην υπερβαίνει το ποσό 1,5 εκ. Ευρώ και με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής του Κανόνα De Minimis.

 1. Δεν επιτρέπονται:

Αναχρηματοδότηση υφιστάμενου Δανεισμού

Δαπάνες που σχετίζονται με εξαγωγές της επιχείρησης

 1. Ποια είναι η διάρκεια δανείου

Από 60 έως 120 μήνες, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 36 μήνες

 1. Εκταμίευση Δανείου

Εφάπαξ ή τμηματικά εντός 24 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.10.2023, όποια από τις ανωτέρω ημερομηνίες προηγείται.

 1. Ποιο είναι το μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων από την επιχείρηση (Δικαιούχο)

Ενοχικές ή/και εμπράγματες έως το 120% του δανείου. Εξαιρείται η μόνιμη και μοναδική κατοικία των φορέων ή εγγυητή/ων.

 

 

Δάνεια επενδυτικού σκοπού

Ύψος δανείου: € 25.000 έως € 1.500.000

Διάρκεια αποπληρωμής: 5-10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες,

Τα δάνεια αφορούν είτε σε ανεξάρτητα, όσο και σε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

Τράπεζα Πειραιώς,

Alpha Bank,

Eurobank,

Εθνική Τράπεζα,

Τράπεζα Αττικής,

Παγκρήτια Τράπεζα,

Συνεταιριστική. Τράπεζα Χανίων,

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου,

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας,

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και προέρχονται από την συνεισφορά πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Συστημένη Ανεξαρτήτου Χρόνου
 • Είδη Επιχειρήσεων: Ατομική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Συμμετοχική ή αφανής εταιρεία, Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμος, Κοινωνικές συνεταιριστική επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ), Δημόσιες / Δημοτικές, Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι & Ενώσεις Επιχειρήσεων, Οργανισμοί Έρευνας & Διάδοσης Γνώσεων, Σωματεία & μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Αγρότες, Μελισσοκόμοι, Αλιεία, Κτηνοτρόφοι
 • Μέγεθος Επιχείρησης: Πολύ Μικρή, Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη
 • Δικαιούχοι: Ιδιώτες
 • Δραστηριότητα: Μεταποίηση: Διατροφικός Τομέας, Παραγωγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Εκπαίδευση | Κατάρτιση, Λογιστές, Δικηγόροι, Μηχανολόγοι | Αρχιτέκτονες, Λιανικό Εμπόριο, Χονδρικό Εμπόριο, Ναυτιλία, Εστίαση | Καφετέριες, Υγεία Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση), Τουρισμός | Αγροτουρισμός, Αγροτικά | Κτηνοτροφικά, Δήμους | Νομαρχίες, Μεταποίηση εκτός ΔιατροφικούΤομέα, Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Υλικά/ Κατασκευές, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Επισκευές, Επιχειρήσεις Ανακύκλωσης, Λοιπές Υπηρεσίες
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΑΤ - ΤΕΠΙΧ
 • Κατάσταση Προγράμματος: Ανοιχτό Πρόγραμμα
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 25.000
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 1.500.000
 • Εύρος Χρηματικής Ενίσχυση: 10%
 • Λήξη Αιτήσεων (ΗΗΜΜΕΕΕΕ): Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023
 • Δαπάνες: Προμήθεια αναλωσίμων, Προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού, Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας, Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικών μέσων, Συμβουλευτικές υπηρεσίες, Δαπάνες εκπαίδευσης, Δαπάνες προβολής & προώθησης, Ανέγερση & διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος, Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, Λειτουργικές δαπάνες, Μηχανολογικός/επιστημονικός/τεχνικός εξοπλισμός, Μισθολογικό κόστος / Νέες θέσεις εργασίας, Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, Δαπάνες ΔΕΚΟ / ΟΚΩ | Μηνιαίων Εξόδων, Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεση, Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από ΑΠΕ, Άλλο
 • Προυπόθεση / Βαθμολόγιση με επιπλέον κρητήρια: Καινοτόμος χαρακτήρας Υπάρχουσας Επιχείρησης
 • Μορφές Συνεργασιών Εταιριών: Ανεξάρτητη
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 25%