Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00

 • Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

 • Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.

Συντομεύσεις

s.dike.gr/dikigoroi

1.1 Δικαιούχοι της Δράσης

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

1.2 Επιδότηση

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

 • Επιχορήγηση 2.000 ευρώ

0 =< Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 20.000 ευρώ 

 • Επιχορήγηση 1.500 ευρώ

20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 40.000 ευρώ

 • Επιχορήγηση 1.000 ευρώ         

40.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 60.000 ευρώ        

 • Επιχορήγηση 500 ευρώ

60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019      

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

1.3 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του κεφ. 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»,
 • Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020
 • Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
 • Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

1.4 Δαπάνες (περιληπτικά)

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:

 • Η/Υ
 • laptops
 • routers
 • web κάμερες
 • μικρόφωνα
 • ακουστικά
 • ηχεία
 • συστήματα τηλεδιάσκεψης
 • scanners/πολυμηχανήματα
 • οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια επιχορήγησης.

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το τέλος του 2021.

2.0 Πριν την Αίτηση

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 5)

Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ο δυνητικός ωφελούμενος υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση, είναι οι ακόλουθες:

 1. να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020,
 1. να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019 έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ του Πίνακα 1 της Παραγράφου 6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ,
 2. να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης,
 3. το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο ανηγμένο άθροισμα των ποσών των κωδικών 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 (όπως υπολογίζεται στο κεφάλαιο 7 της παρούσας),

 1. να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων,
 2. να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,
 3. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης.

Eιδικά οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis),

 1. να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα IV της παρούσας,
 2. να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
 3. να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

 

Η επιβεβαίωση των προϋποθέσεων του σημείου 3 του παρόντος Κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσω των δικαιολογητικών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V Δικαιολογητικά Συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης (εφεξής Π. V).

 • Για το σημείο 5.a μέσω του δικαιολογητικού του σημείου 1 του Π. V
 • Για το σημείο 5.b μέσω των δικαιολογητικών 1 και 5 του Π. V
 • Για το σημείο 5.c μέσω του δικαιολογητικού 6 του Π. V
 • Για το σημείο 5.d μέσω του δικαιολογητικού 5 του Π. V
 • Για το σημείο 5.e με βάση την Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ του σημείου 2 του Π. V
 • Για το σημείο 5.f με βάση το δικαιολογητικό του σημείου 1 του Π. V.
 • Για το σημείο 5.g με βάση την Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis, του σημείου 3 του Π. V. και χρήση του ΠΣΣΕΗΣ
 • Για τα σημεία 5.h, i, & j με βάση την Υπεύθυνη Δήλωση Α’, του σημείου 4 του Π. V.

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι σύλλογοι/σωματεία και οι εξωχώριες εταιρείες.

3.0 Μετά την Αίτηση (Είσπραξη και Υποχρεώσεις)

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (Άρθρο 11.5)

Η ένταξη κάθε ωφελούμενης επιχείρησης στη Δράση, συνιστά επίτευξη οροσήμου (Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικού κόστους), το οποίο ενεργοποιεί τη δυνατότητα καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού.

Προκειμένου να καταβληθεί η δημόσια επιχορήγηση στους λήπτες της ενίσχυσης ορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ο ΕΦΕΠΑΕ εξάγει από το ΠΣΚΕ συγκεντρωτική κατάσταση των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης προς πληρωμή στην οποία αποτυπώνεται: ο Α/Α της συγκεντρωτικής κατάστασης, ο αριθμός αίτησης χρηματοδότησης, ο ΑΦΜ και η επωνυμία του λήπτη της ενίσχυσης, η Περιφέρεια (της έδρας του), η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης, το οριστικοποιημένο ποσό δημόσιας επιχορήγησης και ο τραπεζικός λογαριασμός της επιχείρησης. Η κατάσταση είναι ταξινομημένη κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αξιολόγησης.
 2. Ο ΕΦΕΠΑΕ προβαίνει σε μεταφορά του οριστικοποιημένου ποσού κάθε Αίτησης Χρηματοδότησης στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επιχείρηση, και τον οποίο έχει δηλώσει ο λήπτης της ενίσχυσης στην Αίτηση.
 3. Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της Δράσης της παρούσας πρόσκλησης δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας Δράσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη Δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.
 4. Το σύνολο των ενεργειών για τις καταβολές της επιχορήγησης διενεργούνται από τα στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ μέσω του ΠΣΚΕ με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων του.
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στο λήπτη της ενίσχυσης και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους. Ο ΕΦΕΠΑΕ διασφαλίζει ότι ο δυνητικός λήπτης λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της αναλογούσας ενίσχυσης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του Κεφαλαίου 11 ανωτέρω. Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων.

4.0 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

Σύντομα...

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΑΤ - ΤΕΠΙΧ
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 0
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 18000
 • Ποσοστό Χρηματικής Ενίσχυση: 0%
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 20210828
 • Δαπάνες: Λειτουργικές δαπάνες
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0
 • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter (εγγραφή)

Please enable the javascript to submit this form

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok