Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας Κύριο

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"


Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"

Η Δράση «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» στοχεύει στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Ειδικότερα η δράση παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν.

1.1 Περίληψη της Επιδότησης

Δικαιούχοι

Φορείς διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι ΜΜΕ.
 • Να είναι Νομικά πρόσωπα που αποτελούν Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ).

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Το εύρος του προϋπολογισμού των έργων καθώς και τα ποσοστά ενίσχυσης θα ανακοινωθούν στην προκήρυξη του προγράμματος.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

 • Μελέτες, σχέδια, πράξεις εφαρμογής.
 • Κατασκευή έργων υποδομής.
 • Διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου.
 • Ηλεκτρομηχανολογικός, ηλεκτρονικός και τεχνολογικός εξοπλισμός.
 • Έργα υδροληψίας.
 • Έργα επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων.
 • Συνδέσεις σε ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
 • Εξυγίανση εδάφους και αποκατάσταση περιβάλλοντος.
 • Σύνδεση σε οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες.
 • Κτήση γης έως 10% του κόστους των τεχνικών έργων.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα καθοριστεί στην προκήρυξη της Δράσης. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι 24 μήνες.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας, Δημόσιος Τομέας
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ
 • Κατάσταση Προγράμματος: Αναμενόμενο Πρόγραμμα
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 250.000
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 2.500.000
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 00000000
 • Δαπάνες: Άλλο
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising Σύγχρονη Μεταποίηση »