Σύγχρονη Μεταποίηση

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"


Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"

Ύψος Επένδυσης: € 250.000 - 3 εκ.


Επιδότηση: 60%

Η Δράση «Σύγχρονη Μεταποίηση» στοχεύει στον μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της χώρας. Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες Μεσαίες επιχειρήσεις ενώ το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η επιδοτούμενη οικονομική δραστηριότητα και όχι η υφιστάμενη. Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι οι ακόλουθοι:

 1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 2. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 3. Υλικά / Κατασκευές
 4. Εφοδιαστική Αλυσίδα
 5. Ενέργεια
 6. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 7. Υγεία / Φάρμακα
 • Ο ελάχιστος προϋπολογισμός του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις €250.000 με μέγιστο προϋπολογισμό τα €3 εκ.
 • Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα καθοριστεί στην προκήρυξη της Δράσης.
 • Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία ένταξης.

1.1 Περίληψη της Επιδότησης

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι θα καθοριστούν στην προκήρυξη της Δράσης.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Ο προϋπολογισμός και το ποσοστό χρηματοδότησης θα καθοριστούν στην προκήρυξη της Δράσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες θα καθοριστούν στην προκήρυξη της Δράσης.

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων και η διάρκεια των ενταγμένων έργων θα καθοριστούν στην προκήρυξη της Δράσης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ
 • Κατάσταση Προγράμματος: Αναμενόμενο Πρόγραμμα
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 250000
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 3000000
 • Εύρος Χρηματικής Ενίσχυση: 10%, 60%
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 0000
 • Δαπάνες: Άλλο
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0