Ανάπτυξη (Κοιν. Σ.Επ.), της Επιχειρηματικότητας Υφιστάμενων και Νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"


Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"

Η Δράση «Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας Υφιστάμενων και Νεοϊδρυόμενων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)» αφορά στην υλοποίηση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που θα σχεδιαστούν με γνώμονα τον κοινωνικό αντίκτυπό τους.

1.1 Περίληψη της Επιδότησης

Δικαιούχοι

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες Κοιν.Σ.Επ που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Λειτουργούν νομίμως με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης
 • Διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Προϋπολογισμός / Ποσοστό Χρηματοδότησης

Τα όρια του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και το ποσοστό χρηματοδότησης θα καθοριστούν στην προκήρυξη της Δράσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Τα επιχειρηματικά σχέδια δύνανται να αφορούν σε:

 • Απόκτηση απαραίτητου εξοπλισμού ή/και τη λήψη απαραίτητων υπηρεσιών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Στοχευμένη ενίσχυση αναγκών διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών ή προϊόντων.
 • Κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους για τη δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας (συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ).

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων καθώς και η διάρκεια υλοποίησης των ενταγμένων έργων θα καθοριστούν στην προκήρυξη της Δράσης

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ
 • Κατάσταση Προγράμματος: Αναμενόμενο Πρόγραμμα
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 0
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 0
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 00000
 • Δαπάνες: Άλλο
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0