Ενίσχυσης λόγω Covid-19 - Oργάνωσης συνεδρίων & εκθέσεων, Εστίασης, διασκέδασης, ψυχαγωγίας, Γυμναστηρίων & Σχολών χορού. Κύριο

Χρηματική Ενίσχυση με μορφή Επιδότησης

8% και έως 400.000€

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: "16/3/2022".


Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: "15/4/2022 (ώρα 15:00)"

Συντομεύσεις

s.dike.gr/covid-400

Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστήριου και σχολών χορού.

Στοχευμένη δημόσια στήριξη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις αγορές παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται στις υγιείς επιχειρήσεις και για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της νέας έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν.

1.0 Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, των ακόλουθων κλάδων:

 • Παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/ εμπορικών εκθέσεων
 • Τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • Εστίασης/ διασκέδασης/ ψυχαγωγίας
 • Γυμναστηρίων και Σχολών χορού.

1.1 Επιδότηση

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει μέρος του απαιτούμενου Κεφαλαίου Κίνησης των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:

 • Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ετησίου Κύκλου Εργασιών του έτους 2019,
 • Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, εντός του 2020 ή εντός του 2021, υπολογίζεται ο ανοιγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019, 2020 ή 2021) ως ο συνολικός κύκλος εργασιών έτους (2019, 2020 ή 2021) δια των αριθμό ημερών λειτουργίας έτους (2019, 2020 ή 2021) επί 365 ή 366. Δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης. Η ενίσχυση δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 8% του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών.
 • Στις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει, κατά μέγιστο, σε ποσοστό 8%, επί του συνολικού ή του ανοιγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2020. Για τον υπολογισμό του κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή ανοιγμένος) λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα εσόδων) εντός του 2020.
 • Στις επιχειρήσεις που συστάθηκαν στο έτος 2020 και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους κατά το έτος αυτό, αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που δύναται να ανέλθει, κατά μέγιστο, σε ποσοστό 8%, επί του συνολικού ή του ανηγμένου Κύκλου Εργασιών του έτους 2021. Για τον υπολογισμό του κατάλληλου κύκλου εργασιών (συνολικός ή ανοιγμένος) λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της εκ νέου λειτουργίας τους (πρώτη ημέρα εσόδων) εντός του 2021.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 400.000 ευρώ ανά επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

1.2 Προϋποθεσεις Συμμετοχής

Οι ωφελούμενοι της Δράσης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ για το σύνολο των εγκαταστάσεων που διαθέτουν
 • να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2021
 • να έχουν μέχρι 31.12.2021 ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή εντός του 2021, ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας, είτε της επιχείρησης, είτε του υποκαταστήματος,
 • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
 • να είναι υπόχρεοι υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ

1.3 Κύκλος εργασιών

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους του έτους 2020 ποσοστού 50% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019, ο κύκλος εργασιών του έτους 2019 συγκρίνεται με τον κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί σε ίσο αριθμό ημερών του 2020 (συνολικός κύκλος εργασιών 2020 δια 365 Χ αριθμός ημερών λειτουργίας έτους 2019).

Το ποσοστό μείωσης που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο. Η προϋπόθεση συμμετοχής του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου τεκμαίρεται ότι πληρείται στην περίπτωση επιχειρήσεων με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2020 ή εντός του 2021, καθώς και στην περίπτωση επιχειρήσεων που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους. Για τις επιχειρήσεις που έχουν διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου, δηλώνονται και συγκρίνονται οι κύκλοι εργασιών των χρήσεων 1.1.2019 – 31.12.2019 και 1.1.20 – 31.12.2020. Τα στοιχεία αντλώνται από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των διαστημάτων αυτών.

1.4 Δέσμευση

Εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν μπορεί να καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή που αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς, εκτός εάν, στη δεύτερη περίπτωση, τα προϊόντα είτε δεν διατέθηκαν στην αγορά, είτε χρησιμοποιήθηκαν για μη διατροφικούς σκοπούς, όπως η απόσταξη, η μεθανιοποίηση ή η λιπασματοποίηση από τις οικείες επιχειρήσεις.

1.5 Επισημάνσεις

Επισημαίνεται ότι το κεφάλαιο κίνησης δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση νέας εγκατάστασης. Η επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης δίνεται μόνο ως μέτρο αντιμετώπισης των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης. Ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Κι αυτό προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.

2.1 Επιδοτούμενες Δαπάνες

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιανουάριου 2022.

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 30.09.2022 βάσει των Κωδικών:

 • 361 Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας
 • 363 Λοιπές Εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών (πάγια)
 • 364 Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών
 • 365 Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών αρ. 14.2.α.

των εντύπων των σχετικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την περίοδο 1/1/2022 – 30/09/2022.

Το ποσό κεφαλαίου κίνησης που αντιστοιχεί στην παρούσα Δράση δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των τεσσάρων (4) κωδικών που αναφέρονται πιο πάνω.

2.2 ΚΑΔ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι εξής: 

 

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της Δραστηριότητας

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

56.30.10.01

Δραστηριότητες παροχής ποτών

Περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι

αναγραφόμενοι στην δίπλα

στήλη αναλυτικοί (4βαθμιοι)

ΚΑΔ της Δραστηριότητας

56.30.10.09

56.30.10.10

56.30.10.11

56.30.10.12

56.30.10.13

ΚΑΔ

ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

Περιλαμβάνονται όλοι οι

ΚΑΔ της Δραστηριότητας

ΚΑΔ

 ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

85.52.11

Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού

Περιλαμβάνονται όλοι οι

ΚΑΔ της Δραστηριότητας

ΚΑΔ

 ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

93.13.10

Υπηρεσίες γυμναστηρίων

93.13.10.01

Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)

93.13.10.02

Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής

ΚΑΔ

 ΚΛΑΔΟΣ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

93.29.11.03

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων

(π.χ. γάμων και συναφών)  

93.29.19.00

Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.

93.29.19.01

Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

93.29.19.02

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων

(π.χ. γάμων και συναφών)  

93.29.19.03

Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey

(D.J.)

93.29.19.04

Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)

93.29.19.05

Υπηρεσίες παιδότοπου

93.29.19.10

Υπηρεσίες διαδραστικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας <δωμάτια απόδρασης> (escape rooms)

 

Εξαιρουμένων των ΚΑΔ:

93.29.19.06

Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών

(ποδοσφαιράκια κλπ)

93.29.19.07

Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου

93.29.19.08

Υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής

93.29.19.09

Υπηρεσίες συνοδού-εμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής

 

 

 1. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε επιλέξιμες και μη δραστηριότητες πρέπει να διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο του σημείου 22 στοιχείο α) της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της νόσου COVID-19 και δεν σημειώνεται υπέρβαση του μέγιστου συνολικού ποσού ύψους 2.300.000 ευρώ ανά “δεδομένη επιχείρηση”.  

3.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης)

και  

Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης υποκαταστημάτος/ων, εφόσον ο Κύριος

ΚΑΔ αφορά σε αυτά (για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή του 2021)

2

Άδεια Λειτουργίας

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

3

Για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις:

Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι:

I.               Κατά την 31-12-2019 η επιχείρηση δεν υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική

διαδικασία ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου υπαγωγής της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της

II. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

Σε περίπτωση ελέγχου προβληματικότητας πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης τα δικαιολογητικά του σημείου (Ι) και (ΙΙ) τροποποιούνται ως προς την περίοδο/ημερομηνία στην οποία αφορούν.

Σε περίπτωση τροποποίησης των απαιτήσεων που θέτει η 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει, τα δικαιολογητικά του εν λόγω σημείου τροποποιούνται αναλόγως.

4

Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ(υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης)

5

Υπεύθυνες δηλώσεις του Παραρτήματος V

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση Υπόδειγμα Α’ και Β’ του Παραρτήματος υποβάλλεται υπογεγραμμένη με Ψηφιακή Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου ή με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.gr.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή επιχείρησης (Υπόδειγμα Γ’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) υποβάλλεται υπογεγραμμένη με Ψηφιακή Υπογραφή ή με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.gr.

6

Για την τεκμηρίωση της μείωσης του κύκλου εργασιών:

α.

Ε3 έτους 2019 (Προκύπτει ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα)  

β.

Ε3 έτους 2020

γ.

Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2019 και έτους 2020 (μόνο για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου)

7

Για τον υπολογισμό των ημερών λειτουργίας των επιχειρήσεων ειδικών περιπτώσεων:

 

Α. Για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή εντός του 2021, λαμβάνεται η πρώτη ημέρα εσόδων τους στο έτος έναρξης.

 

Β. Για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, λαμβάνεται η πρώτη ημέρα εσόδων τους στο έτος 2020. 

 

Γ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν στο έτος 2020 και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, λαμβάνεται η πρώτη ημέρα εσόδων τους στο έτος 2021. 

 

Σε όλες τις ανωτέρω ειδικές περιπτώσεις, ως πρώτο παραστατικό εσόδου της ημέρας επαναλειτουργίας επισυνάπτεται και λαμβάνεται υπόψη:

 • τιμολόγιο / απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή
 • αντίγραφο του δελτίου ημερήσιας Κίνησης από ταμειακή μηχανή  και αντίγραφο της καταχώρησης αυτών στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

1

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης)

και  

Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης υποκαταστημάτος/ων, εφόσον ο Κύριος

ΚΑΔ αφορά σε αυτά (για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή του 2021)

2

Άδεια Λειτουργίας

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

3

Για τις Μεσαίες επιχειρήσεις:

Για τον έλεγχο της μη προβληματικότητας της επιχείρησης, την 31-12-2019, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ “Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων” και βάσει των οριζομένων στην 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει:

 1. Υπεύθυνη δήλωση λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή, το μέγεθος και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος ΙΙΙ “Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων”:
  • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών
  • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών
 2. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που δηλώνει ότι:
  1. κατά την 31-12-2019 η επιχείρηση δεν υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου υπαγωγής της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της και  
  2. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

 

Σε περίπτωση ελέγχου προβληματικότητας πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης τα δικαιολογητικά του σημείου (1) και (2) τροποποιούνται ως προς την περίοδο/ημερομηνία στην οποία αφορούν.

Σε περίπτωση τροποποίησης των απαιτήσεων που θέτει η 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει, τα δικαιολογητικά του εν λόγω σημείου τροποποιούνται αναλόγως.

4

Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ(υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης)

5

Υπεύθυνες δηλώσεις του Παραρτήματος V

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση Υπόδειγμα Α’ και Β’ του Παραρτήματος υποβάλλεται υπογεγραμμένη με Ψηφιακή Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου ή με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.gr.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή επιχείρησης (Υπόδειγμα Γ’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) υποβάλλεται υπογεγραμμένη με Ψηφιακή Υπογραφή ή με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.gr.

6

Για την τεκμηρίωση της μείωσης του κύκλου εργασιών:

α.

Ε3 έτους 2019 (Προκύπτει ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα)  

β.

Ε3 έτους 2020

γ.

Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2019 και έτους 2020 (μόνο για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου)

7

Για τον υπολογισμό των ημερών λειτουργίας των επιχειρήσεων ειδικών περιπτώσεων:

 

Α. Για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή εντός του 2021, λαμβάνεται η πρώτη ημέρα εσόδων τους στο έτος έναρξης.

 

Β. Για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, λαμβάνεται η πρώτη ημέρα εσόδων τους στο έτος 2020. 

 

Γ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν στο έτος 2020 και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, λαμβάνεται η πρώτη ημέρα εσόδων τους στο έτος 2021. 

 

Σε όλες τις ανωτέρω ειδικές περιπτώσεις, ως πρώτο παραστατικό εσόδου της ημέρας επαναλειτουργίας επισυνάπτεται και λαμβάνεται υπόψη:

 • τιμολόγιο / απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή
 • αντίγραφο του δελτίου ημερήσιας Κίνησης από ταμειακή μηχανή  και αντίγραφο της καταχώρησης αυτών στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

1

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης)

και  

Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης υποκαταστημάτος/ων, εφόσον ο Κύριος

ΚΑΔ αφορά σε αυτά (για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή του 2021)

2

Άδεια Λειτουργίας

Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.

3

Για τις Μεγάλες επιχειρήσεις:

Για τον έλεγχο της μη προβληματικότητας της επιχείρησης, την 31-12-2019, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ “Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων” και βάσει των οριζόμενων στην 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει:

 1. Υπεύθυνη δήλωση λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή, το μέγεθος και το είδος βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος ΙΙΙ “Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων”:
  • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών
  • είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών - καθώς και κατά τα τελευταία δύο έτη:  

α) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι μικρότερος του 7,5 και  

β)ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι άνω του 1,0.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης που δηλώνει ότι :
  1. κατά την 31-12-2019 η επιχείρηση δεν υπαγόταν σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου υπαγωγής της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της και  
  2. Η επιχείρηση δεν έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο ή έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

Σε περίπτωση ελέγχου προβληματικότητας πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης τα δικαιολογητικά του σημείου (1) και (2) τροποποιούνται ως προς την περίοδο/ημερομηνία στην οποία αφορούν.

Σε περίπτωση τροποποίησης των απαιτήσεων που θέτει η 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της ΕΕ, όπως ισχύει, τα δικαιολογητικά του εν λόγω σημείου τροποποιούνται αναλόγως.

4

Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ(υπογραφή και σφραγίδα επιχείρησης)

5

Υπεύθυνες δηλώσεις του Παραρτήματος V

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση Υπόδειγμα Α’ και Β’ του Παραρτήματος υποβάλλεται υπογεγραμμένη με Ψηφιακή Υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου ή με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.gr.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Λογιστή επιχείρησης (Υπόδειγμα Γ’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) υποβάλλεται υπογεγραμμένη με Ψηφιακή Υπογραφή ή με γνήσιο υπογραφής ή μέσω gov.gr.

6

Για την τεκμηρίωση της μείωσης του κύκλου εργασιών:

α.

Ε3 έτους 2019 (Προκύπτει ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα)  

β.

Ε3 έτους 2020

γ.

Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2019 και έτους 2020 (μόνο για επιχειρήσεις με διαχειριστική χρήση από 1η Ιουλίου έως 30 Ιουνίου)

7

Για τον υπολογισμό των ημερών λειτουργίας των επιχειρήσεων ειδικών περιπτώσεων:

 

Α. Για τις επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ή εντός του 2021, λαμβάνεται η πρώτη ημέρα εσόδων τους στο έτος έναρξης.

 

Β. Για τις επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, λαμβάνεται η πρώτη ημέρα εσόδων τους στο έτος 2020. 

 

Γ. Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν στο έτος 2020 και αποδεδειγμένα δεν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους, λαμβάνεται η πρώτη ημέρα εσόδων τους στο έτος 2021. 

 

Σε όλες τις ανωτέρω ειδικές περιπτώσεις, ως πρώτο παραστατικό εσόδου της ημέρας επαναλειτουργίας επισυνάπτεται και λαμβάνεται υπόψη:

 • τιμολόγιο / απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή
 • αντίγραφο του δελτίου ημερήσιας Κίνησης από ταμειακή μηχανή  και αντίγραφο της καταχώρησης αυτών στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Αρχεία .PDF (Acrobat Reader)

Αρχεία .DOCX (Microsoft Word Office)

3.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

 

1.

Φορολογικά στοιχεία ΦΠΑ (Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ), από τις οποίες να αποδεικνύεται ότι η χορηγηθείσα ενίσχυση χρησιμοποιήθηκε για κάλυψη του κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης στο διάστημα 01/01/2022 - 30/09/2022.

2.

Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.

3.

Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) από τις οποίες θα προκύπτει συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.

4.

Πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης που έχουν μεταβληθεί / τροποποιηθεί τα στοιχεία της από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης κατατίθεται και βεβαίωση μεταβολής/ών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

5.

Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών. Εάν από πιστοποιητικό αυτό προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει τεθεί σε εξυγίανση, οφείλει να προσκομίσει επίσης από το αρμόδιο κατά τόπο Πρωτοδικείο, πιστοποιητικό πορείας της διαδικασίας, καθώς και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων, από τα οποία να προκύπτει ότι η συμφωνία εξυγίανσης έχει επικυρωθεί με δικαστική απόφαση, κατά της οποίας δεν εκκρεμούν ένδικα μέσα ή αίτηση για την ακύρωσή της, ή ότι εφόσον έχουν ασκηθεί έχουν απορριφθεί, καθώς και το γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ από όπου να προκύπτει και η απαιτούμενη, εκ του νόμου, δημοσίευση όλων των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί. Η χορήγηση των ανωτέρω πιστοποιητικών μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία για τις 31.12.2019 ή για την περίοδο που προηγείται της χορήγησης της ενίσχυσης. Η περίοδος αναφοράς των εν λόγω πιστοποιητικών εξαρτάται από το χρόνο για τον οποίο ελέγχεται η επιχείρηση ως μη προβληματική. Στη θέση των πιστοποιητικών που κατά το χρόνο αίτησης για την έκδοσή τους έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί από το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, προσκομίζεται το τελευταίο.

6.

Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών, από τα κατά τόπον αρμόδια Πρωτοδικεία ή το ΓΕΜΗ κατά περίπτωση. Στη θέση των πιστοποιητικών που κατά το χρόνο αίτησης για την έκδοσή τους έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί από το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, προσκομίζεται το τελευταίο.

7.

Υπεύθυνη Δήλωση του λήπτη της ενίσχυσης, στην οποία θα δηλώνει τις ενισχύσεις που έχει λάβει βάσει της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, σε επίπεδο δεδομένης επιχείρησης (υποβάλλεται επικαιροποιημένος Πίνακας βάσει της Υπεύθυνης Δήλωσης Β- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης Ε.Ε του Παραρτήματος V). Στην περίπτωση δικαιόχρησης ο δικαιολήπτης δεν υποχρεούται να συμπεριλάβει τις ενισχύσεις του δικαιοπαρόχου και τυχόν άλλων δικαιοδόχων, καθώς ενδέχεται να μην τις γνωρίζει, ελέγχεται όμως σχετικά όπως ορίζεται στην πρόκληση.

8. 

(Στην περίπτωση δικαιόχρησης - franchise) 

Δικαιοδόχοι: Σύμβαση Δικαιόχρησης,  

Δικαιοπάροχοι: υποδείγματα των διαφορετικών τύπων συναφθεισών συμβάσεων δικαιόχρησης

 

Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και καθιστά την αίτηση απορριπτέα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Συστημένη ≥ 1 Έτος
 • Είδη Επιχειρήσεων: Ατομική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε
 • Μέγεθος Επιχείρησης: Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη
 • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας
 • Δραστηριότητα: Εστίαση | Καφετέριες, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Λοιπές Υπηρεσίες
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ
 • Κατάσταση Προγράμματος: Το πρόγραμμα έχει κλείσει
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 0
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 400.000
 • Εύρος Χρηματικής Ενίσχυση: 10%
 • Δαπάνες: Άλλο
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0