Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

ΓΕΝΙΚΑ: «ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΧΜΗΣ» - ΔΡΑΣΗ 1

Η   δέσμη   Δράσεων   κρατικών  ενισχύσεων   «Ψηφιακός  Μετασχηματισμός  ΜμΕ»   στο   Πρόγραμμα

«Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 20212027, προϋπολογισμού 300.000.000€, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, ως εξής:

Βασικός στόχος της Δράσης 1 - ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

 

1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης:

Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας προδημοσίευσης θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:

 1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 2. Να   δραστηριοποιούνται   στην  Ελληνική   επικράτεια   και   να   πραγματοποιήσουν  επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).
 3. Να  τηρούν  Απλογραφικά  ή  Διπλογραφικά  βιβλία  και  να  έχουν  τουλάχιστον  μία  (1)  πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 4. Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
 5. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμες δραστηριότητες.
 6. Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 7. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα.
 9. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 10. Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 11. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000€100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

 

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό  Δημόσιο. Για λόγους  μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ)  2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

 

3. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

 

 

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)

 

 

Δημόσια Επιχορήγηση έως (%)

 

Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

 

Μεσαίες Επιχειρήσεις

 

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

 

Μεσαίες Επιχειρήσεις

 

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

 

Για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης

 

 

 

50%

 

 

 

50%

 

 

 

50%

 

 

 

50%

 

Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης*

 

60%

 

60%

 

40%

 

40%

 

*Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης

Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000€.

 

4.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - Περιληπτικά

 

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορούν σε:

 1. Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
 2. Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών  εφαρμογών  διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.
 3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που  συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

 

4.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – Αναλυτικά

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

ΔΑΠΑΝΗ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣ

 

ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

 

 

 

 

 

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου ως πάγια στοιχεία

 • Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (μέγιστο όριο 2 τεμάχια)
 • Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)
 • Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)
 • Συστήματα ψηφιακής προβολής
 • Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode
 • Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID
 • Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης
 • Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης

 

 

 

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 100% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

2

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

 

Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο

 • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB
 • Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών)

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 20% του συνολικού προϋπολογισμού

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

 

 

 

Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία

 • Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου
 • Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf
 • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
 • Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων Εφαρμογές σχεδίασης - CAD
 • Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
 • Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
 • Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων
 • Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις
 • Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας - Firewall
 • Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
 • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης

 

 

 

 

 

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 100% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

 • Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
 • Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών BPMS (Business Process Management System)
 • Λογισμικό ψηφιακού αρχείου - Data Management Software

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης

 • Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων - ERP
 • Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης WMS
 • Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition)
 • Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
 • Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
 • Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών - CRM
 • Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής
 • Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών Chatbot
 • Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων EDI (Electronic Data Interchange)
 • Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce,

advanced B2C eShops)

 • Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
 • Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
 • Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 15% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

5

 

 

Δαπάνες Λογισμικού

 

 

Κατασκευή ιστοσελίδας, e- shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία

 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
 • Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

6

 

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

 

 

 • Δαπάνες συμβούλου/ μελετητή

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή/και την εγκατάσταση ή/και παραμετροποίηση λογισμικού/ εφαρμογών –που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης

 

 

 

 • Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων

 

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Λογισμικού)

 

 

 

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς

«ως υπηρεσία» (πχ SaaS”, CaaS”) για την λειτουργία του γραφείου, την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών των διαδικασιών της επιχείρησης

 • Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων - ERP
 • Εφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης WMS
 • Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition)
 • Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής
 • Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software)
 • Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)
 • Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών - CRM
 • Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 15% του συνολικού προϋπολογισμού

 

 

 

 • Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών Chatbot
 • Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων EDI (Electronic Data Interchange)
 • Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce,

advanced B2C eShops)

 • Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)
 • Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης
 • Εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία
 • Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου
 • Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf
 • Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας
 • Εφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων Εφαρμογές σχεδίασης - CAD
 • Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση
 • Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας
 • Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων
 • Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις
 • Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας - Firewall
 • Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN
 • Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης
 • Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)
 • Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών BPMS (Business Process Management System)
 • Λογισμικό ψηφιακού αρχείου - Data Management Software

 

 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Συστημένη ≥ 1 Έτος
 • Είδη Επιχειρήσεων: Ατομική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμος
 • Μέγεθος Επιχείρησης: Πολύ Μικρή, Μικρή, Μεσαία
 • Δικαιούχοι: Ιδιώτες
 • Δραστηριότητα: Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ
 • Κατάσταση Προγράμματος: Αναμενόμενο Πρόγραμμα
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 18.000
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 30.000
 • Εύρος Χρηματικής Ενίσχυση: 50%
 • Λήξη Αιτήσεων (ΗΗΜΜΕΕΕΕ): Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 1
 • Δαπάνες: Προμήθεια αναλωσίμων, Προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού
 • Προυπόθεση / Βαθμολόγιση με επιπλέον κρητήρια: Καινοτόμος χαρακτήρας Υπάρχουσας Επιχείρησης
 • Μορφές Συνεργασιών Εταιριών: Ανεξάρτητη
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0