Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 06/Μαρτίου/2023

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Μέχρι Εξαντλήσεως Πόρων

"Η παρούσα δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας."

Συντομεύσεις

1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (2.1)

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη Δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
 2. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της (Συμβατικές Δαπάνες).
 3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN).
 4. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού).

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες, γ) προβολή και εξωστρέφεια, δ) μεταφορικά μέσα ε) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου στ) συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις ζ) έμμεσες δαπάνες.

Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη. Τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης εφόσον ο Κανονισμός 1407/2013 παραμένει σε ισχύ.

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Ο.Π.Σ.Κ.Ε.), στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.). 

1.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (2.2)

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2021-2027, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 ορίζονται οι  περιφέρειες της χώρας οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική, Νότιο Αιγαίο 

Λιγότερο Αναπτυγμένες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των400.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (σε

€)

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

(Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος)

312.000.000,00

Περιφέρειες σε Μετάβαση 

(Αττική και Νότιο Αιγαίο)

88.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:

400.000.000,00

 

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών μέσα στην Ένωση και στη μείωση της υστέρησης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών με τη συμμετοχή στη διαρθρωτική προσαρμογή των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί και στη μετατροπή βιομηχανικών περιοχών σε παρακμή, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης και της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων (Άρθρο 2 Κανονισμού ΕΚ 1058/2021).

Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+. Το ΕΚΤ+ στοχεύει να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, να καταπολεμήσει τη φτώχεια, να προαγάγει την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση και να αναπτύξει ενεργές, συνολικές και βιώσιμες πολιτικές ένταξης στο πλαίσιο των καθηκόντων που του ανατίθενται από το άρθρο 162 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, το ΕΚΤ συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

2.0 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (4 )

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: 

 1. έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 2. Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 3. διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III- EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
 4. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. 

Διευκρινίζεται ότι:

Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

 • Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 • Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.  (Παράρτημα VI ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ).

Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται ανωτέρω (για τον ορισμό της μικρής, πολύ μικρής επιχείρησης), η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. Επιπρόσθετα οι ακόλουθες συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους, αποτελεί λόγο αποκλεισμού της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και απόρριψης του.

Ειδικότερα πρέπει:

 • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
 • Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με το Παράρτημα VI – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της Σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 • Να πληρούν τις απαιτήσεις (i), (ii), (iii) και (iv) όπως ορίζονται ανωτέρω.
 • Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μία ακόμα νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η αρχική αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία περιφέρειας.
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση  ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης .
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 
 • Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ. 
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση , συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης). Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανώτατου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Επισημαίνεται ότι:

 • Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς που εξαιρούνται της εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 και ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και σε επιλέξιμες δραστηριότητες, η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τις επιλέξιμες δραστηριότητες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η μη χρηματοδότηση των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων, για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης απαιτείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους.
 • Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και έχει και άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση

ότι για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους έτσι ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

 

Επιτρέπεται υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μια από τις Δράσεις «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ». 

Δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση: «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ή ήδη έχει εγκριθεί η αίτησή τους σε αυτή δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα δράση. Οι δικαιούχοι αποκτούν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα δράση μόνο στην περίπτωση που η αίτησή τους στην έτερη δράση απορριφθεί ή αποσυρθεί οικειοθελώς και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης ή έχουν ανακαλέσει οικειοθελώς ήδη την υποβληθείσα ένστασή τους.

 

Η επαλήθευση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μία από τις Δράσεις «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» διενεργείται πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης. Στην περίπτωση που από τη διαδικασία επαλήθευσης προκύψει ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε δύο από τις παραπάνω δράσεις όλες οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, όλα τα ενταγμένα έργα απεντάσσονται και τυχόν ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί ανακτώνται πλήρως. 

2.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΔ (4.0 )

2.1.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - Εκτός RIS (Χαμηλότερη Βαθμολογία)
2.1.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΤΟΣ RIS (Υψηλότερη Βαθμολογία)

2.3 Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι).
 • Οι εξωχώριες (offshore), οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθώς και οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ)».

 

Επισημαίνεται ότι:

 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

 • Δε γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

2.3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (6.1)

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΝ. DEMINIS 1407/2013

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ

στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

του Ε/Σ

ΚΑΝ. ΓΑΚ

651/2014

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟ

ΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥ ΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟ του Ε/Σ

EIΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΤΙΡΙΑ

 

 

 

1.

Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

έως 40%

 

έως 40%

Άρθρο 14 ΓΑΚ

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

Μηχανήματα Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

 1. Παραγωγικός   & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 2. Λοιπός

Εξοπλισμός

 

έως 100%

Λοιπός        εξοπλισμός (2.2)   έως   5%   της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης                 της κατηγορίας 2

(2.1) από 20%

έως 100%

 

(2.2)  έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2

 

Άρθρο 14 ΓΑΚ

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

Εξοπλισμός

(GREEN)*

 1. Εξοπλισμός            για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης

/εξοικονόμησης ενέργειας

 1. Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

 

 

 

 

έως 50%

 

έως 50%

 

Κατ. Δαπ. (3.1)

και (3.2) Άρθρο

14 ΓΑΚ

 

Κατ. Δαπ. (3.3)

Άρθρο 41 ΓΑΚ

 

 

 

Δαπάνη

«Πράσινης Μετάβασης»

(GREEN)

 

 

3.3  Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Πιστοποίηση Προϊόντων Υπηρεσιών Διαδικασιών

4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

4.2                  Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

4.3. Πνευματική ιδιοκτησία

ΕυρεσιτεχνίεςΜεταφορά τεχνογνωσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 10% και έως 50.000€

 

Άρθρο 14 ΓΑΚ

 

 

 

 

 

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 

 

5.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας Ετικέτας

Branding

 

 

έως 5%

 

έως 5%

Άρθρο 18 ΓΑΚ

 

 

 

6.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

 

 

έως 20.000€

 

 

Μη επιλέξιμο

 

 

 

7.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

 

 

Έως 10%

 

Έως 10%

Άρθρο 19 ΓΑΚ

 

 

 

 

 

 

 

8.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 

Τεχνικές Μελέτες

8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες  των κατηγοριών 1,2 και 3

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

 

 

έως 10%

 

 

 

έως 4% και μέχρι 10.000€

 

έως 10% και έως 80.000€

Άρθρο 18 ΓΑΚ

 

 

 

έως 4% και έως 25.000€

Άρθρο 18 ΓΑΚ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

 

 

9.

 

Μεταφορικά Μέσα

 

Μεταφορικά Μέσα

(GREEN)*

Υποχρεωτικά ηλεκτρικά

 

 

έως 50.000€

 

έως 25% και έως 100.000€

Άρθρο 14 ΓΑΚ

Δαπάνη

«Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

 

 

 

10.

 

 

Δαπάνες Προσωπικού- Μισθολογικό κόστος

 

 

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

(νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

 

Έως 20% και μέχρι

45.000

με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

 

 

 

Μη επιλέξιμο

 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Έμμεσες δαπάνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

Άρθρο 54, Καν.

1060/2021)

Με χρήση κοινής στήριξης

(άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ

1060/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη επιλέξιμο

 

* Προσαύξηση 10% Δημόσιας Επιχορήγησης, υπό όρους εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες  «Πράσινης  Μετάβασης»  GREEN  σε  ποσοστό  20%  του  τελικά  πιστοποιημένου  επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 

 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι:  Δαπάνες της κατηγορίας 3 που δεν τεκμηριώνονται ως δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) μεταφέρονται στην κατηγορία 2.

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν σύμφωνα  με τον Κανονισμό 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014), άρθρο 14, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

2.4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (6.2)

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες που περιλαμβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων) καθώς και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης. 

Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά είναι: χωματουργικές εργασίες - θεμελιώσεις, κατασκευή φέροντος οργανισμού, χρωματισμοί, κουφώματαυαλοπετάσματα, επικαλύψεις-επενδύσεις, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, συνήθεις ηλεκτρολογικές / υδραυλικές εργασίες, διαμόρφωση ειδικών χώρων (π.χ. οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή πισίνων, παιδικών χαρών, γήπεδο αθλοπαιδιών κλπ), περίφραξη οικοπέδου, κλπ. Επίσης περιλαμβάνονται  οι κτηριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία καθώς και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας εφ’ όσον αυτές παγιοποιούνται. 

Γενικές Επισημάνσεις για την Κατηγορία Δαπανών 1

 • Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες από τη κείμενη νομοθεσία άδειες (εφόσον απαιτείται), ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες.
 • Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση/επέκταση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες καθώς και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.
 • Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος της κατηγορίας 1 είναι έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
2.4.1 Γενικές Επισημάνσεις για τις Δαπάνες
 1. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών - ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης - (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση) δεν είναι επιλέξιμες.
 2. Εξοπλισμός που αποτελεί πάγιο στοιχείο, θεωρείται κάθε στοιχείο το οποίο με κατάλληλη χρήση και συντήρηση έχει ωφέλιμη διάρκεια χρήσης μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί το αρχικό του σχήμα και εμφάνιση κατά τη χρήση, δεν χάνει την ταυτότητά του με ενσωμάτωση σε άλλο ή πιο σύνθετο στοιχείο και καταχωρίζεται στο μητρώο παγίων και επιδέχεται αποσβέσεις.
 3. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός περιγράφονται αναλυτικά, με τεχνικές προδιαγραφές, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης τους και το κόστος απόκτησής τους.
 4. Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο προσφορές για κάθε δαπάνη των κατηγοριών 1, 2 και 3, καθαρής αξίας άνω των 50.000€ διαφορετικά η εν λόγω δαπάνη θα περικόπτεται. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς (π.χ ειδικές κατασκευές κ.λ.π) προσκομίζεται μία με σχετική αιτιολόγηση.
 5. Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων από επιχειρήσεις που εκτελούν εμπορευματικές μεταφορές.
 6. Τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, για τα οποία υφίσταται σχετική υποχρέωση από την κείμενη νομοθεσία, θα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
 7. Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητα τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα. Επίσης, για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη επαρκούς διαδρομής ελέγχου για την προμήθεια και την εξόφληση του προμηθευτή.
 8. Όλες οι δαπάνες εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητα τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης, γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.
 9. Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας του εξοπλισμού. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορεί να ζητούν από το δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες, για εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών αυτών.
 10. Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και Επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία.
 11. Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται και προσκομίζονται εφόσον απαιτούνται από τη φορολογική νομοθεσία για τις κατηγορίες δαπανών 1, 4, 5, 6, 7 και 8 (εκτός 8.2 στην οποία απαιτούνται συμβάσεις).
 12. Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης.
 13. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου.
 14. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα (μικτή δραστηριότητα), ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί. Σημειώνεται ότι, όταν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, συμπεριλαμβάνεται στον επιχορηγούμενο π/υ και σε καμία περίπτωση δεν τον προσαυξάνει.
 15. Για τον έλεγχο των ΕΜΕ της επιχείρησης  και επιβεβαίωση πρόσληψης νέου προσωπικού της κατηγορία δαπάνης 10, ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να λαμβάνει και να κάνει χρήση δεδομένων που αφορούν σε απασχόληση εργαζομένων από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΡΓΑΝΗ».  
 16. Δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν γίνονται αποδεκτές.

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

2.5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (7.0)

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€. 

Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 30.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των ανώτατων ορίων που ορίζονται παραπάνω, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Αιτήματα παράτασης υλοποίησης δύναται να υποβληθούν κατόπιν τεκμηριωμένης αιτιολόγησης και το ανώτατο μέχρι έξι (6)μήνες από την καταληκτική προθεσμία των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 

Αιτήματα παράτασης πέραν των ανωτέρω προθεσμιών υποβάλλονται και εξετάζονται σε περιπτώσεις που  συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως ορίζει ο Ν. 3885/2010 άρθρο 23.

2.6 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ (8.0)

Ο Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης είναι 350.000.000€.

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου περιγράφεται στο Κεφάλαιο 7.

8.1 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης συνιστούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De Minimis), που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis). 

8.2 ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Τα ποσοστά ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαία για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει πρόσθετο ποσοστό 10% της Δημόσιας Επιχορήγησης εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω προσαυξημένο ποσοστό επιχορήγησης θα παραμένει σταθερό κατά το στάδιο των ενδιάμεσων επαληθεύσεων και πληρωμών. 

Η συγκεκριμένη προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis)  

Περιφέρειες

(1)

Δημόσια

Επιχορήγηση   για

Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες

επιχειρήσεις

Έως (%)

(2)

Ιδιωτική

Συμμετοχή

(%)

 

(3)

Πρόσθετο ποσοστό

Δημόσιας

Επιχορήγησης (10%), της στήλης (1) με

υλοποίηση δαπανών

«Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του

συνολικού επιλέξιμου 

Π/Υ

(4) 

Ιδιωτική

Συμμετοχή

(%)

Για το σύνολο των περιφερειών της

Χώρας

40

60

50

50

 

Επισημαίνεται ότι : Σε περίπτωση που ο επιλέξιμος Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου υπερβαίνει τα όρια ενισχυόμενου προϋπολογισμού, το υπερβαίνον μέρος του προϋπολογισμού θα καλύπτεται στο σύνολό του από ιδιωτική συμμετοχή του φορέα της επένδυσης.

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών μέσα στην Ένωση και στη μείωση της υστέρησης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών με τη συμμετοχή στη διαρθρωτική προσαρμογή των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί και στη μετατροπή βιομηχανικών περιοχών σε παρακμή, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης και της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων (Άρθρο 2 Κανονισμού ΕΚ 1058/2021). 

Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης  (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+. Το ΕΚΤ+ στοχεύει να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, να καταπολεμήσει τη φτώχεια, να προαγάγει την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση και να αναπτύξει ενεργές, συνολικές και βιώσιμες πολιτικές ένταξης στο πλαίσιο των καθηκόντων που του ανατίθενται από το άρθρο 162 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, το ΕΚΤ συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας. 

8.3 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή 

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών.

8.4 ΣΩΡΕΥΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Για την πιθανή σώρευση ενισχύσεων σε ένα συγκεκριμένο έργο ισχύουν τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis). 

Οι ενισχύσεις, που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis) μπορούν να σωρευθούν:

 • Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναγράφονται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας.
 • Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
 • Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος μέλος φροντίζει επίσης να λάβει από την αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παρόντος κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος.
 • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος σε μία ενιαία επιχείρηση δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) σε μία οποιαδήποτε περίοδο (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης).

3.0 Βαθμολογία

3.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

 

 

 

Α. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

 

ΑΑ

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ

A1

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια.

 

 

 

Α2

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να έχει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση 

 

 

 

Α3

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να δραστηριοποιείται (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας

 

 

 

A4

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να   διαθέτει   τον/τους   επιλέξιμους   ΚΑΔ   επένδυσης   του   Παραρτήματος   III   EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013  (DE MINIMIS)  ή ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014 πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .

 

 

 

Α5

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να έχει δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

 

 

 

Α6

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να έχει την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με το Παράρτημα VI – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της Σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής 

 

 

 

Α7

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Η εξεταζόμενη αίτηση της επιχείρησης (μοναδικός ΑΦΜ) είναι η πρώτη υποβληθείσα, ή είναι η δεύτερη υποβληθείσα και η πρώτη έχει απορριφθεί ή αποσυρθεί οικειοθελώς. Επιπλέον δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη δράση: «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ή ήδη έχει εγκριθεί η αίτησή τους σε αυτή δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα δράση. Οι δικαιούχοι αποκτούν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα δράση μόνο στην περίπτωση που η αίτησή τους στην έτερη δράση απορριφθεί ή αποσυρθεί οικειοθελώς και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης ή έχουν ανακαλέσει οικειοθελώς ήδη την υποβληθείσα ένστασή τους.

 

 

 

 

Α8

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να δηλώσει ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.

 

 

 

 

Α9

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

 Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης

 

 

 

 

Α10

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.

 

 

 

 

Α11

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) και να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.

 

 

 

 

Α12

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση σύμφωνα με τον ΕΚ 1058/2021  ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης. 

 

 

 

 

Α13

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά

 

 

 

 

Α14

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 

 

 

 

Α15

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39 και 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

 

 

 

 

Α16

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

 

 

 

 

Α17

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να διαθέτει ή να δεσμευτεί με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία.

 

 

 

 

Α18

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Προϋπόθεση Συμμετοχής

Να πληρείται το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. ΕΕ 1407/2013, όπως περιγράφονται στα κεφάλαια 4 και 5 της παρούσας Πρόσκλησης.

 

 

 

 

Η επιχείρηση λαμβάνει την τιμή «ΝΑΙ» σε όλα τα κριτήρια   

 

ΝΑΙ:  Το Επενδυτικό Σχέδιο προωθείται για αξιολόγηση στο επόμενο στάδιο των βαθμολογικών κριτηρίων.

 

 

ΟΧΙ : Το Επενδυτικό Σχέδιο αξιολογείται αρνητικά στα κριτήρια της κατηγόριας Α. Ανεξαρτήτως του αρνητικού πορίσματος προωθείται για αξιολόγηση στο επόμενο στάδιο των βαθμολογικών κριτηρίων.

3.2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΑ

ΕΙΔΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Β1 

Βαθμολογούμενο

Αριθμός

Εργαζομένων της

Επιχείρησης 

(ΕΜΕ Μισθωτής

Εργασίας)

Βαθμολογείται η υφιστάμενη απασχόληση σε ΕΜΕ το έτος που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

25%

2 ΕΜΕ = 50 

 

2<x υφιστάμενες EME<=9      70  βαθμοί  

 

9 <x υφιστάμενες EME           100 βαθμοί

Β3 

Βαθμολογούμενο

Λειτουργική

Κερδοφορία

Επιχείρησης / Κέρδη προ  τόκων φόρων, και αποσβέσεων      

   EBITDA      (ΚΠΤΦΑ)       την

 

25%

3 κερδοφόρες χρήσεις = 100 βαθμοί 

2 κερδοφόρες χρήσεις =   70 βαθμοί 

1 κερδοφόρα χρήση    =   50 βαθμοί 

0 κερδοφόρες χρήσεις =     0 βαθμοί 

Β4

Βαθμολογούμενο

Πωλήσεις Αγαθών και Υπηρεσιών Εξωτερικού ως προς

τον Κύκλο

Εργασιών 

 

Αξιολογείται η εξωστρέφεια

της επιχείρησης  

 

Μέσος όρος τριετίας /διετίας για όσες έχουν τρεις ή δύο κλεισμένες χρήσεις.   

10%

Πωλήσεις ή Πελάτες Εξωτερικού >= 15% του Κύκλου Εργασιών  100 βαθμοί

 

0<Πωλήσεις ή Πελάτες εξωτερικού<15% του Κύκλου Εργασιών  0-90 βαθμοί

 

Πωλήσεις ή Πελάτες εσωτερικού=100% του Κύκλου Εργασιών 

0  βαθμοί  

 

Δεν προσδιορίζεται  0 βαθμοί   

Β5

Βαθμολογούμενο

Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης

Μεταβολή Κύκλου εργασιών των ετών ν-4, ν-3, ν-2 και ν-1  

(Όπου ν το έτος υποβολής της αίτησης. Τα έτη

 

15%

αύξηση σε 3 χρήσεις =100 βαθμοί  αύξηση σε 2 χρήση =   70 βαθμοί  αύξηση σε 1 χρήση =   50 βαθμοί 

0 χρήσεις με αύξηση =   0 βαθμοί 

Β6

Βαθμολογούμενο

Επιχορηγούμενος* Π/Υ σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της

Επιχείρησης

Αξιολογείται ο βαθμός εξάρτησης (χαμηλό/υψηλό ρίσκο επένδυσης) της υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου σε σχέση με τον μέγιστο Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης την τριετία που προηγείται του έτους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 

20%

Χ= ο μέγιστος Κύκλος Εργασιών 3ετίας

 

 

Χ+70%*Χ< επιχορηγούμενος Π/Υ <=2*Χ    50  βαθμοί

 

Χ = <επιχορηγούμενος Π/Υ<=Χ+70%*Χ     70  βαθμοί

 

επιχορηγούμενος Π/Υ < Χ                         100  βαθμοί

 

Β7

Βαθμολογούμενο 

Τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Εξετάζεται αν ο τόπος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου εμπίπτει της Ειδικές Περιοχές του Παραρτήματος ΧΙ. Ο ορισμός των Ειδικών Περιοχών (ορεινών, μειονεκτικών  ή νησιωτικών περιοχών) του Κριτηρίου γίνεται σε επίπεδο διακριτού αριθμού Ταχυδρομικού Κώδικα (Τ.Κ.) και επιβεβαιώνεται μέσω διασταύρωσης με τη διεύθυνση (Τ.Κ.) του τόπου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της τηρείται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ.

Οι Ταχυδρομικοί Κώδικες (Τ.Κ.) που πληρούν το κριτήριο των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, για της ανάγκες της Πρόσκλησης περιλαμβάνονται σε συνοδευτικό αρχείο excel (Παράρτημα ΧΙ).

 

 

5%

 

 

Ειδική περιοχή:    100 βαθμοί 

Λοιπές περιοχές:      0 βαθμοί

ΣΥΝΟΛΟ

100% 

 

*Για τον υπολογισμό του Κριτηρίου Β6 λαμβάνεται υπόψη ως Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός του Ε/Σ αυτός που τελικά θα διαμορφωθεί κατά το στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας

 

 

 

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

ΑΑ

ΕΙΔΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γ1 

Βαθμολογούμενο

Συνάφεια

Επενδυτικού