Δράση 4.1.2. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

 • 150.000 ευρώ για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων.
 • 200.000 ευρώ για συλλογικές επενδύσεις. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 200.000 ευρώ.

Συντομεύσεις

s.dike.gr/cNue8

1.1 Ύψος επιδότησης

Η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 35% έως το 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού και καθορίζεται από:

 • Τον τόπο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου.
 • Την κατάσταση του υδατικού συστήματος από το οποίο εξυπηρετείται το σημείο υδροληψίας.
 • Το ποσοστό δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος όπως αυτό προσδιορίζεται σε σχετική μελέτη.
 • Την ηλικία του δικαιούχου κάτω των 41 ετών ή την ένταξή του στο μέτρο Νέων Γεωργών κατά την τελευταία πενταετία.
 • Τη συλλογικότητα της επένδυσης.

2.1 Δικαιούχοι

α. Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα πρέπει:

 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα.
 • Να έχουν υποβάλλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι. Οι συντάξεις αναπηρίας του άρθρου 5, παράγραφοι α, β και γ του Ν.1287/1982 (123 Α΄) κρίνονται κατά περίπτωση.

β. Οι υποψήφιοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου πρέπει:

 • Να έχουν υποβάλλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
 • Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων.
 • Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
 • Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

γ. Επιλέξιμα συλλογικά σχήματα μπορεί να είναι οι ομάδες παραγωγών, οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών της ΥΑ 397/18235/24-2-2017 (ΦΕΚ 601 Β’), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τα συλλογικά σχήματα του αγροτικού συνεταιριστικού δικαίου, όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ και πρέπει:

 • Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο. Τα λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι αναγνωρισμένα.
 • Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος.
 • Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου.
 • Να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης, μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000€ και κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής καθώς, για τους σκοπούς της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.
 • Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό

2.2 Δαπάνες (περιληπτικά)

 • Αρδευτικά συστήματα χαμηλής πίεσης.
 • Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης (γεωργία ακριβείας).
 • Δεξαμενές (πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) όγκου έως 500 κ.μ. που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους που πληρούνται κυρίως από όμβρια ύδατα.
 • Δεξαμενές που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και  χρησιμεύουν για την αποθήκευση ομβρίων υδάτων.
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
 • Νέες γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα, αλλά και εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων.
 • Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.
 • Γενικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

3.0 Βαθμολογία (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)

 1. Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής των αιτήσεων στήριξης είναι:
  • Η εξοικονόμηση ύδατος.

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που επιτυγχάνουν μεγαλύτερη δυνητική εξοικονόμηση μέσω υλοποίησης υποδομής άρδευσης ή/και έχουν εγκατεστημένο υδρομετρητή πριν την υλοποίηση της επένδυσης (κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης) ή/και εξοικονομούν υδατικούς πόρους μέσω υλοποίησης υποδομής εγγείων βελτιώσεων ή υποδομής για ανακύκλωση νερού.

 • Η εκμετάλλευση βρίσκεται σε περιοχή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ (οδηγία για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης).
 • Η εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέργειες. Προτεραιότητα  δίνεται  σε  επενδυτικά  σχέδια  τα  οποία  υλοποιούνται  σε  καλλιέργειες  που απαιτούν υψηλές ποσότητες αρδευτικού νερού για την καλλιέργειά τους.
 • Η κατάσταση των υδάτων που επηρεάζει η επένδυση.

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια τα οποία υλοποιούνται σε περιοχές όπου η κατάσταση των υδάτων έχει χαρακτηριστεί ως λιγότερο από καλή για ποσοτικούς λόγους ή που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα (περιοχή λίμνης Κορώνειας).

 1. Η ανάλυση των ανωτέρω αρχών σε κριτήρια επιλογής παρατίθεται στον Πίνακα 1 και ο τρόπος τεκμηρίωσης τους στον Πίνακα 1.2.
1 Δομή και διαμόρφωση της βαθμολογίας
 1. Κάθε αρχή κριτηρίου αξιολόγησης των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 της παρούσας περιλαμβάνει επιμέρους κριτήρια βαθμολόγησης της αίτησης στήριξης του υποψηφίου όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα του παρόντος παραρτήματος. Κάθε κριτήριο βαθμολόγησης αναλύεται περαιτέρω σε επί μέρους πεδία βαθμολόγησης: Ανάλυση τιμώνκατάστασης κριτηρίου, συντελεστή βαρύτητας (%) και μοριοδότηση με κλίμακα από 0 έως 100.
 2. Τα πεδία βαθμολόγησης ενός κριτηρίου «ανάλυση τιμώνκατάστασης κριτηρίου» είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. Στην περίπτωση που η αίτηση δύναται να βαθμολογηθεί σε δύο πεδία αμοιβαία αποκλειόμενα επιλέγεται για βαθμολόγηση το ευνοϊκότερο. Για παράδειγμα, στο κριτήριο 1.3 «Εξοικονόμηση ύδατος μέσω υλοποίησης υποδομής εγγείων βελτιώσεων ή υποδομής για ανακύκλωση νερού», εάν ο υποψήφιος υλοποιεί μία υποδομή για ανακύκλωση νερού (100 μόρια) και μία ομβροδεξαμενή ≥ 5.000 κυβικών μέτρων (60 μόρια), λαμβάνει 100 μόρια και όχι αθροιστικά 100+60=160 μόρια.
 1. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου βαθμολόγησης προκύπτει ως γινόμενο της τιμής του πεδίου «Μοριοδότηση» επί το συντελεστή βαρύτητας (πεδίο «Βαρύτητα %») όπως αυτός αναγράφεται στους παρακάτω πίνακες βαθμολογίας, με ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου. Για παράδειγμα, στο κριτήριο 1.1 «Ποσοστό δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος μέσω υλοποίησης υποδομής άρδευσης», έστω ότι ο υποψήφιος λαμβάνει 80 μόρια. Η βαθμολογία στην περίπτωση αυτή είναι 80 (μόρια) × 30% (βαρύτητα)= 24 βαθμοί.
 1. Η τελική βαθμολογία της αίτησης στήριξης προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου βαθμολόγησης. Η μέγιστη βαθμολογία της αίτησης στήριξης ανέρχεται σε εκατό (100) βαθμούς. Προκειμένου μια αίτηση στήριξης να θεωρηθεί παραδεκτή, πέραν των λοιπών προϋποθέσεων, πρέπει να βαθμολογείται, κατ’ ελάχιστο, με τριάντα (30) βαθμούς. Αιτήσεις στήριξης που συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία μικρότερη από την ελάχιστη αποδεκτή, απορρίπτονται.
 2. Οι τιμές κάθε κριτηρίου βαθμολόγησης τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση στήριξης, όπως αυτά προβλέπονται στο παρόν παράρτημα.
 3. Η αίτηση στήριξης δεν λαμβάνει βαθμολογία για αιτούμενες επενδύσεις οι οποίες κρίνονται ως μη επιλέξιμες.
 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προτιμηθούν έναντι των υπολοίπων οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα νέων γεωργών του υπομέτρου 6.1 (προσκλήσεις ετών 2016 ή νεότερες) και εν συνεχεία οι αιτήσεις με τον χαμηλότερο αιτούμενο προϋπολογισμό. Ειδικά για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμηθούν έναντι των υπολοίπων, οι ενταγμένοι στο πρόγραμμα νέων γεωργών του υπομέτρου 6.1, εν συνεχεία οι αιτήσεις στήριξης της περιοχής της λίμνης Κορώνειας και εν συνεχεία οι αιτήσεις με το χαμηλότερο αιτούμενο προϋπολογισμό.

4.1 Αναλυτικά το πρόγραμμα

Επιλεξιμότητα δικαιούχων (Άρθρο 6)
 1. Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου
  • Οι υποψήφιοι φυσικά πρόσωπα, κατά την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος στήριξης, πρέπει: 1.1.Να έχουν συμπληρώσει  το  18ο   έτος  της  ηλικίας  τους,  να  έχουν  πλήρη  δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα.
 • .Να έχουν υποβάλλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος
 • .Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος φυσικό πρόσωπο έχει υποβάλλει αίτημα ασφάλισης στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, οφείλει να προσκομίσει έγγραφο του ΕΦΚΑ ότι εκκρεμεί η διαδικασία αυτή και συνεπώς δεν μπορεί να εκδοθεί ασφαλιστική ενημερότητα.
 • .Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι, δηλαδή να μην λαμβάνουν κύρια σύνταξη σύμφωνα με το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης προς το πρόσωπό τους στο εσωτερικό ή από  οποιοδήποτε ταμείο  του εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων δικαιούχων συντάξεως λόγω θανάτου (κύριας σύνταξης εκ μεταβιβάσεως) καθώς και συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011 (170 A΄), όπως ισχύει. Οι συντάξεις αναπηρίας του άρθρου 5, παράγραφοι α, β και γ του Ν.1287/1982 (123 Α΄) κρίνονται κατά περίπτωση.
 • Οι υποψήφιοι νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κατά την ηλεκτρονική  υποβολή του αιτήματος στήριξης, πρέπει:

1.2.1.Να έχουν υποβάλλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος 2020. 1.2.2.Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

 • .Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων. Συνεπώς αν το έτος υποβολής είναι το έτος ν, το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι την 12 του έτους ν+10. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται  ή  έχει  λήξει  πρέπει  να  οριστεί  /  ανανεωθεί  πριν  την  υποβολή  του  αιτήματος στήριξης.
 • .Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.
 • Οι υποψήφιοι, δηλαδή οι ομάδες παραγωγών, οι οργανώσεις παραγωγών και οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών της ΥΑ 397/18235/24-2-2017 (601 Β’), όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τα συλλογικά σχήματα του  αγροτικού  συνεταιριστικού  δικαίου, όπως  αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ, κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος στήριξης, πρέπει:
  • .Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο. Τα λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι αναγνωρισμένα.
  • .Να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος. 3.3.Να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου.
 • .Να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης, μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 000€ και κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Από τον περιορισμό αυτό εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής καθώς, για τους σκοπούς της παρούσας, θεωρούνται νεοσύστατα.
 • .Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.
 • .Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων. Συνεπώς αν το έτος υποβολής είναι το έτος ν, το συλλογικό σχήμα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον μέχρι την 12 του έτους ν+10. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί / ανανεωθεί πριν την υποβολή του αιτήματος στήριξης.
 • .Να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση. Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, τότε η υποχρέωση αφορά το νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάγεται.
 • .Δεν παρέχεται καμία στήριξη, ακόμα και αν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Σε συλλογικά σχήματα για δαπάνες οι οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του Ν. 3908/2011 (8 Α’) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» και του Ν. 4399/2016 (117 Α΄)

«Σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβούλιου και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει κάθε φορά, για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου ίδιου ή ανάλογου με το υποβαλλόμενο στις δράσεις της παρούσας.

 • Σε συλλογικά σχήματα στα οποία διαπιστώνεται ότι  δηλώνουν  ψευδή  ή  ανακριβή στοιχεία εκ προθέσεως προκειμένου να ενταχθούν στη δράση της παρούσας.

 • Σε συλλογικά σχήματα τα οποία δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη στη δράση της παρούσας.
 • Σε συλλογικά σχήματα για τα  οποία  προκύπτει  υποχρέωση  σύνταξης και  έγκρισης ισολογισμών για τα έτη της τριετίας που προηγείται του έτους υποβολής και αυτά δεν το έχουν πράξει.
Επιλέξιμες επενδύσεις (Άρθρο 8.α)
  1. Επιλέξιμες επενδύσεις  στο  πλαίσιο  της  Δράσης  «Υλοποίηση  επενδύσεων  που  συμβάλλουν  στην εξοικονόμηση ύδατος».

  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού με στόχο την εξοικονόμηση ύδατος.
   • .Αρδευτικά συστήματα α) στάγδην άρδευσης και β) μικροκαταιονισμού (σταθεροί μικροεκτοξευτές τοπικής άρδευσης). Στην υποκατηγορία αυτή δύνανται να περιλαμβάνονται και μηχανισμοί συλλογής του εξοπλισμού, καθώς και αγωγοί μεταφοράς νερού από το σημείο υδροληψίας στο αγροτεμάχιο.
   • .Δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ. (όπως πλαστικές, μεταλλικές κ.λπ.) που δεν απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται από τα όμβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης ή/και με μεταφορά νερού από αδειοδοτημένα σημεία υδροληψίας.
   • .Μηχανολογικός εξοπλισμός (όπως π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό).
   • .Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης, όπως διευκρινίζεται στην υποπαράγραφο 2.12 του άρθρου 9 της ΥΑ.
  • Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις.
   • .Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο).
   • .Επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα).
   • .Δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές, κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.
   • .Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης όπως φωτοβολταϊκό σύστημα (αυτόνομο ή διασυνδεδεμένο) ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου.

   

  • Γενικές Δαπάνες όπου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Ενδεικτικά, στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Στις γενικές δαπάνες περιλαμβάνονται επίσης η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας και η δαπάνη τοποθέτησης υδρόμετρου.
Χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου (Άρθρο 10)
 1. Ποσά στήριξης
  1. Τα  όρια  του  αιτούμενου  προϋπολογισμού  των  αιτήσεων  στήριξης  για  τα  φυσικά  και  νομικά πρόσωπα είναι τα ακόλουθα:
   1. Για τη δράση, ο αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως τις 150.000 ευρώ.
   2. Περιορισμοί στο ύψος του ανώτατου αιτούμενου προϋπολογισμού.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που  παρέχεται  από  το  υπομέτρο  4.1  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  αθροιστικά  για  όλες  τις δράσεις του υπομέτρου τις 500.000 ευρώ στην περίπτωση νομικού ή φυσικού προσώπου που υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.

 

 1. Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης για τα συλλογικά σχήματα είναι τα ακόλουθα:
  1. Για τη δράση ο αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως τις 200.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται πως τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 200.000€.
  2. Περιορισμοί στο ύψος του ανώτατου αιτούμενου προϋπολογισμού.

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά για όλες τις δράσεις του υπομέτρου τα 1.000.000 ευρώ στην περίπτωση όπου συλλογικό σχήμα υποβάλει περισσότερες της μίας αιτήσεων εντός της Προγραμματικής Περιόδου.

 1. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός που λαμβάνεται  υπόψη  για  τον  υπολογισμό  της στήριξης που παρέχεται από το υπομέτρο 4.1 δεν μπορεί να υπερβεί αθροιστικά τις 500.000 ευρώ και στην περίπτωση που το υποψήφιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι ταυτόχρονα μέτοχος/εταίρος νομικών προσώπων ή/και μέλος συλλογικών σχημάτων δικαιούχων στήριξης. Για την εφαρμογή του περιορισμού αυτού, ο προϋπολογισμός που αναλογεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μέτοχο/εταίρο νομικού προσώπου, μέλος συλλογικού σχήματος είναι ανάλογος του ποσοστού συμμετοχής του στο νομικό πρόσωπο ή στο συλλογικό σχήμα, που λαμβάνει την στήριξη. Σε περιπτώσεις υπέρβασης του ανωτέρω ορίου γίνεται μείωση στην επιλέξιμη δαπάνη του αιτήματος στήριξης που έχει υποβληθεί από το φυσικό πρόσωπο και στη συνέχεια από το νομικό πρόσωπο.

 

 1. Ένταση στήριξης

Η ένταση στήριξης για τη δράση ανέρχεται έως 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των Περιφερειών, την κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος, ως εξής:

 

Πίνακας 1: Ο πίνακας 1 εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Αρδευτικά συστήματα και Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης (υποπεριπτώσεις 1.1.1 και 1.1.4 του άρθρου 9 της ΥΑ), εφόσον,

 1. η κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση, όσον αφορά στην ποσότητα είναι καλή και η δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος είναι >20%, ή
 2. η κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση, όσον αφορά στην ποσότητα είναι λιγότερο από καλή και η δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος είναι >25%

β) Δεξαμενές για την αποθήκευση όμβριων (υποπεριπτώσεις 1.1.2 και 2.1.3 του άρθρου 9 της ΥΑ) 

γ) Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (υποπερίπτωση 1.1.3 του άρθρου 9 της ΥΑ)

 

 

 

 

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΛΑΓΟΥΣ

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ &

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ& ΚΡΗΤΗ

 

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά  προσόντα1 και          ικανότητες          και εγκαθίσταται για  πρώτη φορά          σε          γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών          (ΠΑΑ)         την τελευταία πενταετία.

 

 

 

 

 

 

80%

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

 

 

 

60%

 

 

 

 

 

 

60%

 

 

 

 

 

 

50%

Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές

75%

60%

60%

60%

50%

Δικαιούχοι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

 

75%

 

50%

 

50%

 

50%

 

40%

Λοιποί  δικαιούχοι  σε  κανονικές περιοχές

75%

50%

50%

40%

40%

Συλλογικές      επενδύσεις     στο σύνολο των περιοχών

85%

60%

60%

60%

60%

1 Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3

 

Πίνακας 2: Ο πίνακας 2 εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

α) Αρδευτικά συστήματα και Ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης (υποπεριπτώσεις 1.1.1 και 1.1.4 του άρθρου 9 της ΥΑ), εφόσον:

 1. η κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση, όσον αφορά στην ποσότητα είναι καλή και η δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος είναι ≤20% ή 
 1. η κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση, όσον αφορά στην ποσότητα είναι λιγότερο από καλή και η δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος είναι ≤25%

β) Γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα και εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης (υποπεριπτώσεις 2.1.1, 2.1.2 και 2.1.4 του άρθρου 9 της ΥΑ)

 

 

 

 

 

 

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΛΑΓΟΥΣ

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ &

ΗΠΕΙΡΟΣ

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ& ΚΡΗΤΗ

 

 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

 

 

 

 

ΑΤΤΙΚΗ

 

Ο δικαιούχος κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης α) δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας, διαθέτει επαρκή επαγγελματικά  προσόντα1 και          ικανότητες          και εγκαθίσταται για  πρώτη φορά          σε          γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης αυτής ή β) έχει ενταχθεί ως δικαιούχος μέτρων Νέων Γεωργών          (ΠΑΑ)         την τελευταία πενταετία.

 

 

 

 

 

 

 

75%

 

 

 

 

 

 

 

65%

 

 

 

 

 

 

 

55%

 

 

 

 

 

 

 

55%

 

 

 

 

 

 

 

45%

Δικαιούχοι σε ορεινές περιοχές

70%

55%

55%

55%

45%

Δικαιούχοι σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

 

70%

 

45%

 

45%

 

45%

 

35%

Λοιποί  δικαιούχοι  σε  κανονικές περιοχές

70%

45%

45%

35%

35%

Συλλογικές      επενδύσεις     στο σύνολο των περιοχών

80%

55%

55%

55%

55%

1 Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου ≥ 3

 

Όταν,   βάσει   των   ανωτέρω   πινάκων   και   ανάλογα   με   τις   μελέτες   δυνητικής   εξοικονόμησης (υποπεριπτώσεις 1.1.1, 1.1.4 του άρθρου 9 της ΥΑ) ή με το είδος της επένδυσης (υποπεριπτώσεις 1.1.2,

 

1.1.3, 2.1.1 έως και 2.1.4 του άρθρου 9 της ΥΑ) προκύπτουν διαφορετικές εντάσεις ενίσχυσης μεταξύ των επενδύσεων, τότε εφαρμόζεται η μικρότερη ένταση ενίσχυσης στο σύνολο των επενδύσεων.


 1. Δημόσια και ιδιωτική δαπάνη
  1. Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή.
  2. Η δημόσια δαπάνη (στήριξη) καθορίζεται ως ποσοστό επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού και χορηγείται με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης [ΕΓΤΑΑ] και το Ελληνικό Δημόσιο.
  3. Η στήριξη χορηγείται απολογιστικά, δηλαδή μετά την υλοποίηση των επενδύσεων, την εξόφλησή τους και την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα, με βάση τις δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες από αυτά.
  4. Η δημόσια οικονομική στήριξη πιστώνεται στο σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 29 της ΥΑ.
  5. Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της στήριξης προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και της δημόσιας δαπάνης και καλύπτεται από το δικαιούχο με ίδια κεφάλαια ή/και με τραπεζικό δανεισμό, εφ’ όσον είναι απαραίτητο.
 1. Για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, προβλέπονται τα εξής:
  1. Χορήγηση Προκαταβολής
   1. Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης πράξεων είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής η οποία δεν υπερβαίνει το 50% της υπολειπόμενης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου.
   2. Η πληρωμή προκαταβολής υπόκειται στη σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής.
   3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει από το νόμο το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, υπέρ του αρμόδιου οργανισμού πληρωμών και είναι αορίστου χρόνου. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμευτεί όταν ο αρμόδιος οργανισμός πληρωμών εξακριβώσει ότι η εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη του αιτήματος πληρωμής ισούται ή υπερβαίνει το ποσό της προκαταβολής. Δεν επιτρέπεται η μερική αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής. Είναι όμως δυνατή η αποδοχή της αποδέσμευσης της εγγυητικής επιστολής με την υποβολή αιτήματος πληρωμής με αιτούμενη δημόσια δαπάνη που υπολείπεται του ποσού της προκαταβολής όταν: α) το αίτημα πληρωμής συνοδεύεται από νέα εγγυητική επιστολή που καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της προκαταβολής και της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης του αιτήματος πληρωμής ή β) η διαφορά μεταξύ του ποσού της προκαταβολής και της δημόσιας δαπάνης του αιτήματος πληρωμής επιστρέφεται από τον δικαιούχο.
   4. Στο άρθρο 26 της ΥΑ καθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής και διεκπεραίωσης των αιτήσεων προκαταβολών καθώς και οι διαδικασίες και τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, φύλαξη και επιστροφή των εγγυητικών επιστολών.
  2. Χρηματοδοτικά εργαλεία
   1. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δικαιούχος της στήριξης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΠΑΑ. 
 1. Στις περιπτώσεις όπου το χρηματοδοτικό εργαλείο εμπεριέχει ενίσχυση, το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτής παρακρατείται κατά την ολοκλήρωση του σχεδίου βελτίωσης κατά το ποσοστό που υπερβαίνει την ανώτατη ένταση στήριξης με την οποία έχει ενταχθεί ο δικαιούχος.

4.1 Δικαιολογητικά (Παράρτημα 1)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 0
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 500000
 • Ποσοστό Χρηματικής Ενίσχυση: 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 20210715
 • Δαπάνες: Προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0
 • Δικαιούχοι: Αγρο/κτηνοτροφικός Τομέας

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter (εγγραφή)

Please enable the javascript to submit this form

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok