Πράσινος αγροτουρισμός - (ΤΑΑ) Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Δικαιούχοι: Αγρο/κτηνοτροφικός Τομέας
 • Δραστηριότητα: Αγροτικά | Κτηνοτροφικά
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Φορέας Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
 • Κατάσταση Προγράμματος: Το πρόγραμμα έχει κλείσει
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 1
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 1
 • Εύρος Χρηματικής Ενίσχυση: 40%
 • Λήξη Αιτήσεων (ΗΗΜΜΕΕΕΕ): Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 1
 • Δαπάνες: Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0