Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων (Κατά λογαριασμό λογιστικής)

Περιεχόμενα
1. Νομικό Πλαίσιο - Πίνακας διαφορών μεταξύ των δύο «βάσεων» - Συνοπτικοί «Πίνακες».
1.1 «Λογιστική βάση »
1.2 «Φορολογική βάση »
1.3 Πίνακας ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ «Λογιστικής βάσης » και «Φορολογικής βάσης ».
1.4 Συνοπτικοί πίνακες των κατηγοριών κόστους που περιλαμβάνονται στην « Αξία Κτήσης»
1.5 Συνοπτικός πίνακας δαπανών και η κατηγοριοποίηση τους ως «Πάγια » ή ως «Έξοδα »
1.6 Συνοπτικός πίνακας κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό δαπανών ως «Δαπάνες Ανάπτυξης »
1.7 Συνοπτικός πίνακας κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό μιας «μίσθωσης » ως «χρηματοοικονομικής »
2. Πίνακας συντελεστών Φορολογικών Αποσβέσεων.
3. Εννοιολογικοί ορισμοί και διευκρινήσεις.
3.1 Πάγια περιουσιακά στοιχεία
3.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
3.3 Βελτίωση -Συντήρηση και Επισκευή παγίου – Διάκριση
3.4 Χρηματοδοτική μίσθωση
3.5 Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων
3.6 Αποσβέσεις
4. Αξία κτήσης των Παγίων στοιχείων – «Αρχική αναγνώριση»
4.1 Γενικά
4.2 «Λογιστική βάση »
4.3 «Φορολογική βάση »
4.4 Ρύθμιση αυθαιρέτου ( Απόφαση Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 739 ΕΞ 11.5.2017)
4.5 Τρόπος λογιστικής παρακολούθησης παραγωγής και πώλησης λογισμικού (Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2356 ΕΞ 24.10.2016)
4.6 Κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών (Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 9 ΕΞ 20.1.2016 )
4.7 Αγορά πελατειακής βάσης - Άϋλα περιουσιακά στοιχεία (Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2551 ΕΞ 16.12.2015 )
4.8 Δαπάνη που αφορά στην κατασκευή παγίου (Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1332 ΕΞ 27.7.2015 )
5. Συντελεστές και Μέθοδοι Αποσβέσεων Παγίων
5.1 «Λογιστική βάση »
5.2 «Φορολογική βάση »
[ Δείτε ανωτέρω στο Κεφ. 2 Πίνακας συντελεστών Φορολογικών Αποσβέσεων ].
5.3 Φορολογικές συνέπειες από την μην ορθή διενέργεια αποσβέσεων
5.4 Απόσβεση ( Έσοδο ) στην Επιχορήγηση περιουσιακών στοιχείων
5.5 Διαφορές όσον αφορά τις αποσβέσεις, μεταξύ της «Λογιστικής » και της «Φορολογικής» βάσης.
[ Δείτε συνοπτικά ανωτέρω στην Παρ. 1.3 Πίνακας ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ «Λογιστικής βάσης » και «Φορολογικής βάσης ». ].
5.6 Συνέπειες από την διαφοροποίηση μεταξύ «Λογιστικής» και «Φορολογικής» βάσης.
α) Το αρχείο (μητρώο) του παγίου πρέπει να παρακολουθεί τόσο τις λογιστικές όσο και τις φορολογικές αποσβέσεις.
β) Απεικόνιση της προσωρινής διαφοράς μεταξύ Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης στο έντυπο Ν

1. Νομικό Πλαίσιο - Πίνακας διαφορών μεταξύ των δύο «βάσεων» - Συνοπτικοί «Πίνακες».

1.1 «Λογιστική βάση»

Η βασική νομοθεσία που ισχύει είναι: ο Ν. 4308/2014 « Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» (άρθρο 18) και η «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ εφαρμογής του ν. 4308/2014».

1.2 «Φορολογική βάση»

Η βασική νομοθεσία που ισχύει είναι : ο Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος» (άρθρο 24) και η ΠΟΛ.1073/31.3.2015 «Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013».

1.3 Πίνακας ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ «Λογιστικής βάσης » και «Φορολογικής βάσης».
 

α/α

Ομοιότητες & Διαφορές μεταξύ των δύο βάσεων

«Λογιστική βάση »

«Φορολογική  βάση »

1

Τι χαρακτηρίζεται ως ''Πάγιο΄΄.

Τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να προσφέρουν οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου.

«... ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο εν γένει νοείται το περιουσιακό στοιχείο το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της επιχείρησης και τα οφέλη από τη χρήση του εκτείνονται πέραν του ενός έτους »

2

Αξία κτήσεως των παγίων όταν ακολουθείται το μοντέλο του '' Ιστορικού Κόστους ''

To σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων  που δίνεται κατά το χρόνο απόκτησης ή κατασκευής, πλέον δαπάνες αγοράς και μείον οποιαδήποτε μείωση του κόστους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να περιέλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση.

3

Αξία κτήσεως των παγίων όταν ακολουθείται το μοντέλο τής '' εύλογης αξίας ''

Εύλογη αξία  είναι αντίστοιχα η τιμή ανταλλαγής ή διακανονισμού, μεταξύ πρόθυμων και ενήμερων μερών που ενεργούν υπό κανονικές στην αγορά συνθήκες, κατά την ημερομηνία μέτρησης. Αφορά μόνο : α) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα.
β) Επενδυτικά ακίνητα.γ) Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, πάγια ή αποθέματα.

Δεν υφίσταται τέτοιο μοντέλο. [ Σημειώνεται ότι έχει καταργηθεί και η προβλεπόμενη από το Ν. 2065/92 « Αναπροσαρμογή παγίων » ].

4

Απομείωση Παγίων.

Υποχρεωτικά εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

Δεν αναγνωρίζεται φορολογικά .

5

Επιπλέον διαχωρισμός των Ακινήτων

Γίνεται σε : α) Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα  και β) Επενδυτικά ακίνητα

Δεν γίνεται διαχωρισμός στα Ακίνητα.

6

Συντελεστές αποσβέσεων

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την  εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του παγίου. Η εκτίμηση της  ωφέλιμης οικονομική ζωή του παγίου γίνεται από την Διοίκηση της Επιχείρησης.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση συγκεκριμένους συντελεστές, ανεξαρτήτως της «ωφέλιμης ζωής» τους  ( δείτε « Πίνακα» ( κεφ. 2 ) ).

7

Δυνατότητα υιοθέτησης από την μια βάση των συντελεστών που προβλέπει η άλλη βάση.

Η διοίκησή της επιχείρησης δύναται να υιοθετήσει τους φορολογικούς συντελεστές απόσβεσης.

Δεν επιτρέπεται καμία απόκλιση από τους συντελεστές που προβλέπει η φορολογική Νομοθεσία.

8

Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 [( Ο.Ε , Ε.Ε, ατομική επιχείρηση κ.λπ)  του Ν.4308/2014

Εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία ( Δηλαδή,  δεν επιτρέπεται απόκλιση από όσα προβλέπει η φορολογική νομοθεσία )

Εφαρμόζουν ( φυσικά )  τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία.

9

Μέθοδοι διενέργειας  αποσβέσεων

Η επιλογή γίνεται, κατά την κρίση της διοίκησης της οντότητας, από τρεις γενικά αποδεκτές μεθόδους απόσβεσης που είναι  : α) η σταθερή, β) η φθίνουσα και γ) η μέθοδος των μονάδων παραγωγής ή των ωρών λειτουργίας.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται μόνο με την σταθερή μέθοδο.

10

Υποχρεωτικότητα Αποσβέσεων

Ναι

Ναι

11

Δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης για πάγια αξίας κατώτερης των 1.500 ευρώ

Δεν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα

Προβλέπεται αυτή η δυνατότητα ( Εφαρμόζεται προαιρετικά ).

12

Δυνατότητα μη διενέργειας αποσβέσεων στις «νέες επιχειρήσεις »

Δεν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα.

Προβλέπεται αυτή η δυνατότητα ( Εφαρμόζεται προαιρετικά ).

13

Δυνατότητα μη διενέργειας αποσβέσεων στα «Πάγια» που βρίσκονται σε αδράνεια

Δεν προβλέπεται τέτοια δυνατότητα.

Προβλέπεται υποχρεωτικά  .

14

Χρόνος Έναρξης διενέργειας των Αποσβέσεων

Ο λογισμός απόσβεσης για όλες τις κατηγορίες παγίων (ενσώματα, βιολογικά και άυλα―ιδιόκτητα ή χρηματοδοτικής μίσθωσης) αρχίζει από τον χρόνο που είναι έτοιμα για την χρήση για την οποία προορίζονται με βάση δωδεκατημόρια

Η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία

15

Επιβάρυνση ( καταχώρηση ) των αποσβέσεων .

Αναγνωρίζονται ( καταχωρούνται ) στα αποτελέσματα, εκτός αν συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου.

Αναγνωρίζονται ( καταχωρούνται ) στα αποτελέσματα, εκτός αν συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου.

16

Μεταγενέστερη Επιμέτρηση (αποτίμηση) των Παγίων.

Επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης, πλέον των δαπανών επισκευής και συντήρησης (μόνο εφόσον πληρούν τον ορισμό του περιουσιακού στοιχείου), και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις και απομειώσεις).

Επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, πλέον των δαπανών βελτίωσης και αφαιρουμένων των προσαρμογών αξίας (αποσβέσεις ).

17

Παύση αναγνώρισης των Παγίων – Αποτέλεσμα.  

Παύουν να αναγνωρίζονται ( απαλείφονται  από τον Ισολογισμό ) όταν πωλούνται. Το αποτέλεσμα προσδιορίζεται ως εξής : Τίμημα πώλησης – Αναπόσβεστη αξία.

Παύουν να αναγνωρίζονται ( απαλείφονται  από τον Ισολογισμό ) όταν πωλούνται. Το αποτέλεσμα προσδιορίζεται ως εξής : Τίμημα πώλησης – Αναπόσβεστη αξία.


Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται αναλυτικά τα περισσότερα εκ των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα.

1.4 Συνοπτικοί πίνακες των κατηγοριών κόστους που περιλαμβάνονται στην «Αξία Κτήσης»
 

Αξία Κτήσης Ακινήτων

Αξία Κτήσης

Αξία πώλησης που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

 

Φόρος μεταβίβασης ακινήτων

 

Έξοδα συμβολαιογράφου

 

Έξοδα μεταγραφής του ακινήτου

 

Έξοδα παράστασης του δικηγόρου

 

Αμοιβή για εκτίμηση του ακινήτου

 

Εργασίες καθαιρέσεων και εκσκαφών που προηγούνται της κατασκευής αυτού

 

Δαπάνες μελετών για αδειοδότηση ακινήτου

 

Φ.Π.Α ( στην περίπτωση που δεν εκπίπτεται )

 

Τόκοι δανείων ( προαιρετικά )

 

Οποιαδήποτε δαπάνη   η  οποία  συνδέεται άμεσα με αυτό και είναι απαραίτητη για να φθάσει το πάγιο σε κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί

 

Σύνολο Αξίας κτήσης

 

 

Αξία Κτήσης Παγίων ( γενικά )

Αξία Κτήσης

Η αξία αγοράς , [συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγικών δασμών και των μη επιστρεπτέων φόρων αγοράς μετά την αφαίρεση εμπορικών εκπτώσεων και μειώσεων τιμών ]

 

Το κόστος αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του στοιχείου και αποκατάστασης του χώρου

 

Το κόστος τις προετοιμασίας του χώρου

 

Δαπάνες παράδοσης και μεταφοράς

 

Το κόστος της εγκατάστασης και της συναρμολόγησης

 

Οποιαδήποτε δαπάνη   η  οποία  συνδέεται άμεσα με αυτό και είναι απαραίτητη για να φθάσει το πάγιο σε κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί

 

Σύνολο Αξίας κτήσης

 

 

Αξία Κτήσης Ιδιοπαραγόμενων  Παγίων

Αξία Κτήσης

Γενικά περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσει το στοιχείο στην κατάσταση λειτουργίας για την οποία προορίζεται.  

 

Περιλαμβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιμων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο.  

 

Περιλαμβάνει επίσης μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής

 

Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής μπορεί να επιβαρύνεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το μέρος που αναλογούν σε αυτό.  

 

Σύνολο Αξίας κτήσης

 

 

Λογισμικό που αναπτύσσεται εσωτερικά από την οντότητα

Αξία Κτήσης

[ Πρέπει να πληροί τα κριτήρια των δαπανών ανάπτυξης του Ν. 4308/2014 ].

 

Μισθοδοσία

 

Αναλώσεις υλικών

 

Αποσβέσεις

 

Λοιπά γενικά έξοδα

 

Αμοιβές εξωτερικών συμβούλων και συνεργατών

 

Τόκοι δανείων ( προαιρετικά )

 

Σύνολο Αξίας κτήσης

 

 

Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία των πινάκων.

1.5 Συνοπτικός πίνακας δαπανών και η κατηγοριοποίηση τους ως «Πάγια» ή ως «Έξοδα»

 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΟΥ - ΕΝΝΟΙΕΣ

Στην "Λογιστική Βάση" καταχωρείται :

Στην "Φορολογική Βάση" καταχωρείται :

Βελτίωση παγίου

 

 

Επέκταση της ωφέλιμης οικονομικής ζωής ενός παγίου ή/και τη βελτίωση της επίδοσής του

Στα Πάγια

Στα Πάγια

Συντήρηση παγίου

 

 

Μια δαπάνη με σκοπό τη διατήρηση της παραγωγικής δυνατότητας ενός παγίου

Στα Έξοδα - Εκτός "18.1.7 .. μπορεί να αντιμετωπίζονται ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο με βάση τα πραγματικά περιστατικά...''

Στα Έξοδα

Επισκευή παγίου

 

 

Μια δαπάνη που αποσκοπεί σε αποκατάσταση της παραγωγικής δυνατότητας ενός παγίου

Στα Έξοδα - Εκτός "18.1.7 .. μπορεί να αντιμετωπίζονται ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο με βάση τα πραγματικά περιστατικά...''

Στα Έξοδα

Κόστος αποκατάστασης του περιβάλλοντος

Στα Πάγια : "18.1.3 Το κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης ή αποκατάστασης ενός πάγιου στοιχείου προσαυξάνει το κόστος κτήσης του, …''

Στα Πάγια

Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου

Περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου ( Δυνητική επιλογή )

Οι τόκοι δανείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ΕΛΠ ή ΔΛΠ, κατά περίπτωση.

Δαπάνες έρευνας [ Προηγείται του σταδίου της «Ανάπτυξης» ]

Στα Έξοδα

Στα Έξοδα

Δαπάνες ανάπτυξης

Στα Πάγια

Στα Πάγια

Δαπάνες για τη δημιουργία και εκκίνηση μιας οντότητας ( Έξοδα πρώτης εγκατάστασης )

Στα Έξοδα

Στα Έξοδα

Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού

Στα Έξοδα

Στα Έξοδα

Δαπάνες μετεγκατάστασης ή αναδιοργάνωσης

Στα Έξοδα

Στα Έξοδα

 

Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία του πίνακα.

1.6 Συνοπτικός πίνακας κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό δαπανών ως «Δαπάνες Ανάπτυξης»
 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ :ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ''ΠΑΓΙΟ''

α/α

 Οι δαπάνες ανάπτυξης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και μόνον όταν, πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:  

1

 Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ μέρους της οντότητας να ολοκληρώσει τα σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση.  

2

Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη.  

3

 Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους.  

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο.

 

Προσοχή: Με την εξαίρεση των δαπανών ανάπτυξης (και φυσικά το «Λογισμικό»), τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας, δεν αναγνωρίζονται.

Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία του πίνακα.

1.7 Συνοπτικός πίνακας κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό μιας «μίσθωσης» ως «χρηματοοικονομικής»

Α/Α

Κριτήρια

«Λογιστική βάση »

«Φορολογική  βάση »

1

Η μίσθωση μεταβιβάζει την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου στο μισθωτή κατά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου.

Ναι

Ναι

2

Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου σε τιμή που αναμένεται να είναι επαρκώς χαμηλότερη από την εύλογη αξία

Ναι

Ναι. «Η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την εξαγορά του εξοπλισμού σε τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας»

3

Η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής του περιουσιακού στοιχείου

Ναι

Ναι. «Η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της οικονομικής διάρκειας ζωής του περιουσιακού στοιχείου «

4

Η παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων, καλύπτει ουσιωδώς το σύνολο της εύλογης αξίας του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου.

Ναι

Ναι. «Η παρούσα αξία των μισθωμάτων ανέρχεται τουλάχιστον στο ενενήντα τοις εκατό (90%) της αγοραίας αξίας»

5

Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ειδικής φύσης, ώστε μόνον ο μισθωτής να μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς να απαιτούνται σοβαρές τροποποιήσεις

Ναι

Ναι

6

Εάν ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη μίσθωση, οι ζημίες του εκμισθωτή που συνδέονται με την ακύρωση καλύπτονται από το μισθωτή

Ναι

Δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο.

7

Κέρδη και ζημίες από τη διακύμανση της εύλογης αξίας του υπολείμματος ανήκουν στο μισθωτή

Ναι

Δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο.

8

Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη μίσθωση με μίσθωμα σημαντικά χαμηλότερο από τα τρέχοντα μισθώματα της αγοράς

Ναι

Δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο.

 

Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται αναλυτικά τα ανωτέρω στοιχεία του πίνακα.

Άρθρα
Πάγια και αποσβέσεις (Λογιστική και φορολογική βάση - Ομοιότητες και διαφορές) - Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων (Κατά λογαριασμό λογιστικής)

Πάγια και Αποσβέσεις
(Λογιστική και Φορολογική βάση-Ομοιότητες και Διαφορές)
Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων
(κατά λογαριασμό λογιστικής).


Λίνα Μοντεσάντου
Λογίστρια-Φοροτεχνικός.
Tax Manager της «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».


Εκτύπωση   Email