Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμών

 

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμών.

1.Η εταιρεία ΕΠΕ με την επωνυμία «Διαχειριστική Καινοτόμων Επενδύσεων ltd» που στο εξής θα αποκαλείτε «ΔίΚΕ» για κάθε διαγωνισμό που οργανώνει συμμορφώνεται με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στην Ευρώπη (αν μέσα στον όποιο διαγωνισμό υπάρχει άλλος γεωγραφικός περιορισμό εκείνος υπερτερεί). Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων συμμετεχόντων προκειμένου να διακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής των συμμετεχόντων και απόδοσης του Επάθλου.

 

3.Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι της εταιρίας ΔίΚΕι, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) πρόσωπα.

 

4.Διάρκεια των Διαγωνισμών που διοργανώνει η ΔίΚΕ θα αναγράφονται σε κάθε διαγωνισμό ξεχωριστά

 

5.Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές θα ανακοινωθούν α) μέσα από τη σελίδα της ΔίΚΕ β) στο Facebook προφιλ της εταιρίας.

 

6.Τρόπος κλήρωσης Εκ των συμμετεχόντων στον εκάστοτε διαγωνισμό, οι νικητές αναδεικνύονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης με τη μέθοδο “Research Randomizer”, βάσει της οποίας κληρώνει με τυχαίο και ηλεκτρονικό τρόπο χωρίς τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, με φόρμα συμμετοχής που κατασκευάζεται για το σκοπό αυτό. Τα ονόματα των νικητών δημοσιεύονται στο facebook ή οπουδήποτε αλλού κριθεί απαραίτητο.

 

7.Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό εφόσον κάνετε LIKE στη σελίδα, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ τον διαγωνισμό, Άφησε ένα σχόλιο και αποστείλετε με e-mail τα στοιχεία σας. Η δήλωση συμμετοχής μέσω του σχολιασμού, γίνεται με μεμονωμένο σχόλιο και όχι με “reply to” σε σχόλιο άλλου συμμετέχοντα. Σχόλια που απαντούν σε άλλα, αποσυντονίζουν τη προτεραιότητα άρα και τη κλήρωση οπότε θα διαγράφονται. Σχόλια υβριστικά, δυσφημιστικά ή/και προσβλητικά για το site, τους δωροθέτες ή/και το αντικείμενο του εκάστοτε διαγωνισμού, θα διαγράφονται από το site ή/και από τη σελίδα του Koxyli.gr στο facebook και γενικά στα social media.

8.Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η εταιρία με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

9.Κάθε συμμετέχων δικαιούται μόνο μία συμμετοχή στον διαγωνισμό, εκτός αν διευκρινέχεται άλλο δικαίωμα μέσα στον κάθε διαγωνισμό.

10.Συναίνεση του Συμμετέχοντος: Κάθε συμμετέχων με την αποδοχή των παρόντων όρων και των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του ιστοτόπου της ΔίΚΕ και συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στην αναπαραγωγή, δημοσίευση και εκμετάλλευση από τον εταιρία καθ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού για την προώθηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook,) κλπ). 

11.Έπαθλο.Αναγράφονται αναλυτικά στην σελίδα του κάθε διαγωνισμού

12.Σχετικά με την απόδοση των Επάθλων:


Τα Έπαθλα δεν ανταλλάζονται με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Τα Έπαθλα θα παραδοθούν έως 60 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των εκτός αν κάποιος διαγωνισμός προϋποθέτει άλλη χρονικό διάστημα.
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα εξαιρούνται : επίσημες αργίες και τριήμερα 

13.Ενημέρωση για την ανάδειξη των νικητών.

  Οι νικητές ενημερώνονται είτε μέσω facebook είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνουν και κατόπιν τους ζητούνται τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή/παραλαβή  των δώρων

 

Σε περίπτωση που ο/η νικητής/τρια δεν ανταποκριθεί στην επικοινωνία με την εταιρία για την αποστολή των δώρων εντός 5 εργάσιμων ημερών, πραγματοποιείται επαναληπτική κλήρωση για την ανάδειξη νέου νικητή.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των συμμετεχόντων και να αποκλείσει οποιονδήποτε για παραποίηση της διαδικασίας συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις

 

14.Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα είτε στην σελίδα της στο feacobook προφίλ της.

15.Πληροφορίες.Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 27413-04701, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 15:00.

16.Προσωπικά Δεδομένα/ Αποποίηση Ευθύνης. Η εταιρία ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση των νικητών και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε αυτούς.


Εννοείται ότι μετά την ολοκλήρωση πραγματοποίησης των Επάθλων οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων/ των νικητών θα καταστρέφονται, εκτός αν άλλως επιτρέπεται η επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της εταιρίας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Επάθλων.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, Η εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους μέσω του διαδικτύου. 

17.Η εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

18.Ανάκληση Προκήρυξης– Τροποποίηση Όρων. Η εταιρία δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της ιστοσελίδας του με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

 

19.Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Κορίνθου.

 

20.Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρίας «ΔίΚΕ».

 

21.Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε τυχόν σωματική ή περιουσιακή βλάβη ή οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία/δαπάνη προκληθεί στον νικητή ή/και τον συνοδό του από την λήψη του δώρου ή και την ακύρωση ή αναβολή πραγματοποίησης αυτού.

 

22.Νόμιμοι φόροι επί των δώρων, τέλη, κρατήσεις, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη των δώρων, βαρύνουν τους νικητές εκτός αν υπάρξει εξαίρεση σε συγκεκριμένη δωροθεσία, η οποία εξαίρεση θα διευκρινίζεται κατά περίπτωση.

 

23.Η ΔίΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που το/τα δώρο/α, απωλεσθεί/ούν κατά τη μεταφορά τους μέσω ΕΛΤΑ ή κούριερ και με προορισμό τον/την νικητή/τρια. (είναι όμως διατεθειμένη να επέμβει σε κάθε τέτοια περίπτωση).

 

24.Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter (εγγραφή)

Please enable the javascript to submit this form

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.