Επιχειρηματική xρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)

Image
Γενικά για το Πρόγραμμα

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.

Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους, αφού το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται σε 366 εκατ. ευρώ, οι οποίοι παρέχονται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. Επιπλέον του κεφαλαίου που θα καταβληθεί από το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», οι συνεργαζόμενες τράπεζες συνεισφέρουν  σε κάθε δάνειο με σχέση: συνεργαζόμενη τράπεζα : 1,5 – ΤΕΠΙΧ II: 1  ή  60%-40% αντιστοίχως.

Επιλέξιμες για να υποβάλουν στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας και εάν βρίσκονται (νεοσύστατες και μη) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Αναλυτική περιγραφή
Υποπρόγραμμα 1

(Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - Δάνεια επενδυτικών σχεδίων)

 

Επιλέξιμες μορφές δανείων

Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, Κεφάλαιο Κίνησης ειδικού σκοπού υποστήριξης της χρηματοδοτικής ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί / υποστεί δυσμενείς επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19, σύμφωνα με το προτεινόμενο από την αιτούσα επιχείρηση και αποδεκτό από την Τράπεζα επιχειρηματικό σχέδιο.

Ύψος δανείου

€ 10.000 - € 500.000, ανά επιχείρηση. Ισχύει:

έως το 50% του κύκλου εργασιών της, όπως αποτυπώνεται στο Ε3 ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή

έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.

Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις* έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Διάρκεια Δανείου

24- 60 μήνες

Περίοδος χάριτος

6-12 μήνες

Προθεσμία ολοκλήρωσης εκταμιεύσεων

Εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, εφάπαξ ή τμηματικά, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31/10/2023.

​Επιτόκιο

Για τα δύο πρώτα έτη της διάρκειας του δανείου, το επιτόκιο του δανείου θα επιδοτείται πλήρως.

Με το πέρας της ως άνω περιόδου επιδότησης των 2 ετών, θα περιγράφεται στη δανειακή σύμβαση ότι θα αποτελείται από το άθροισμα του Euribor 3M (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής) πλέον περιθωρίου, όπως θα καθορίζεται ανά δανειολήπτη στην απόφαση του αρμόδιου Εγκριτικού Οργάνου, και θα επιβαρύνει τον δανειολήπτη

Με το ως άνω επιτόκιο εκτοκίζεται το 60% του δανείου που αφορά στη συμμετοχή της Τράπεζας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (40%) που αφορά στη συμμετοχή της ΕΑΤ Α.Ε. παραμένει άτοκο.

​Εισφορά Ν. 128/75 βαρύνει το 60% του δανείου και δεν επιδοτείται.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιδότηση του επιτοκίου είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας που είχε η επιχείρηση την 19.03.2020.

Λογισμός τόκων

3μηνιαίος εκτοκισμός με εκκίνηση την ημερομηνία της 1ης εκταμίευσης (ασχέτως των λοιπών τμηματικών εκταμιεύσεων)

Αποπληρωμή

​Με ισόποσες τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, σύμφωνα με την απόφαση του αρμόδιου Εγκριτικού Οργάνου

Γενικά χαρακτηριστικά και για τα τρία Υποπρογράμματα:

​Ύψος δανείου

​Το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων ανά επιχείρηση σε όλα τα Υποπρογράμματα της Δράσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5εκ. ευρώ, τηρουμένης της προϋπόθεσης ότι τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης (Υποπρόγραμμα 2 και 3) δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των €500χιλ., ανά ξεχωριστό Υποπρόγραμμα.

Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει, ταυτόχρονα, αιτήματα για χρηματοδότηση μέσω όλων των Υποπρογραμμάτων, ωστόσο τα αιτούμενα ποσά δεν θα υπερβαίνουν συνολικά το 1,5 εκ. ευρώ συνολικού δανεισμού.

Προθεσμία Υπογραφής
της Δανειακής Σύμβασης

​Εντός 2 μηνών απο την ανακοίνωση της εγκριτικής απόφασης της Τράπεζας στην επιχείρηση για την ένταξη της στην παρούσα Δράση

​Εξασφαλίσεις

​Οι συνήθεις λαμβανόμενες ενοχικές / εμπράγματες, που θα καθορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου Εγκριτικού Οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προσωπική εγγύηση του φορέα ή η ενοχική εξασφάλιση τρίτου προσώπου.
Για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 120% του ποσού του δανείου, όπως αυτό συνομολογείται στη δανειακή σύμβαση  

Εξαίρεση: Δεν προσημειώνεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία του επιχειρηματία

​Διαχειριστικό κόστος

​Εφάπαξ ποσό σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού δανείου όπως θα αναγράφεται στη σύμβαση με min € 100 και max € 4.000, τα οποία εισπράττονται την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το κόστος επιβαρύνει το δανειολήπτη και είναι υπέρ της Τράπεζας  

 * ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολο του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του ΧΩΡΙΣ 
    οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter (εγγραφή)

Please enable the javascript to submit this form

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok