+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Υπηρεσίες Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

  Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020 07:38

  Σχεδίαση Μονάδων Παραγωγής

  Γράφτηκε από τον

  Ο Σχεδιασμός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων είναι μια από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις τη λειτουργία του εργοστασίου. Η έννοια της βιομηχανικής εγκατάστασης , έχει εξελιχθεί στο σημείο ότι ενσωματώνει συστήματα αυτοματισμού και πληροφοριών, όπως είναι γνωστή ως Έξυπνο Εργοστάσιο.

  Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020 07:22

  Κοστολόγος

  Γράφτηκε από τον

  Ï/Ç Êïóôïëüãïò Ý÷åé ùò áíôéêåßìåíï ôïí õðïëïãéóìü ôïõ ðñáãìáôéêïý êüóôïõò êÜèå äñáóôçñéüôçôáò ðïõ ãßíåôáé óå ìéá åðé÷åßñçóç. Ìå âÜóç ôïõò õðïëïãéóìïýò áõôïýò, ç åðé÷åßñçóç ìðïñåß íá ãíùñßæåé åê ôùí ðñïôÝñùí ôï êÝñäïò ðïõ ôïõ áðïöÝñåé êÜèå äñáóôçñéüôçôá êáé íá êáèïñßæåé ôéò ôéìÝò óôéò ïðïßåò èá ðñïóöÝñåé ôá ðñïúüíôá Þ ôéò õðçñåóßåò ôïõ.

   

  Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020 18:15

  Στρατηγική Marketing Καινοτόμου Προϊόντος

  Γράφτηκε από τον

  Τα ελληνικά προϊόντα και τρόφιμα, μολονότι ομολογουμένως στην πλειονότητά τους είναι υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας αντίστοιχα, διεισδύουν δύσκολα στις αγορές της Ευρώπης. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην έλλειψη σωστού marketing

   

  Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020 17:44

  ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

  Γράφτηκε από τον
  Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.  
  Πιστεύουμε ότι τα προϊόντα υψηλής ποιότητας και διαφοροποίησης που Δημιουργούνται, Παράγονται και Ανήκουν στις Ελληνικές επιχειρήσεις, είναι εθνικός πλούτος από τον οποίο άμεσα εξαρτάται το βιοτικό μας επίπεδο, το εθνικό μας εισόδημα, η εργασία, η αξιοποίηση του ταλέντου μας και συνολικά η ευημερία της χώρας μας. Αποτελούν δε σύγχρονο πολιτιστικό κεφάλαιο, καθώς και το κρισιμότερο στοιχείο για την αναγκαία αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας και φήμης της Ελλάδας. H συστηματική προβολή της χώρας μας ως «τόπου-προέλευσης» αξιόλογων, σύγχρονων, ποιοτικών, επώνυμων και παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι η αποτελεσματικότερη στρατηγική διεθνούς προβολής της.
   

  Γνωστοποίηση συμπληρωμάτων διατροφής στον ΕΟΦ

  Για τη νομιμότητα της πώλησης των συμπληρωμάτων διατροφής στην αγορά είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνωστοποίηση της κυκλοφορίας τους στον ΕΟΦ.

  Η διαδικασία γνωστοποίησης ενός συμπληρώματος διατροφής στον ΕΟΦ, λόγω της πολυπλοκότητάς της, του πλήθους των εγγράφων που πρέπει να συμπληρωθούν και να συλλεχθούν και του εξονυχιστικού ελέγχου νομιμότητας στον οποίο πρέπει να υποβληθεί ένα συμπλήρωμα διατροφής προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνάδει με την ελληνική νομοθεσία, αποτρέπει δυστυχώς αρκετές εισαγωγικές εταιρίες, που είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνες για τη διανομή των συμπληρωμάτων στην αγορά, από το να γνωστοποιούν τα προϊόντα τους νόμιμα στον Ε.Ο.Φ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετά από τα συμπληρώματα διατροφής στα ράφια των φαρμακείων, ίσως και τα περισσότερα από αυτά, να μην αναγράφουν επάνω στη συσκευασία τους τον αριθμό γνωστοποίησης στον Ε.Ο.Φ., επειδή η εισαγωγική εταιρία απέφυγε να τα γνωστοποιήσει, για τους ανωτέρω λόγους.

  Επικρατεί ακόμη η αντίληψη στους εισαγωγείς και στην κοινή γνώμη ότι, εφόσον ένα συμπλήρωμα διατροφής έχει γνωστοποιηθεί σε χώρα – μέλος της Ε.Ε., δεν απαιτείται η γνωστοποίησή του στον Ε.Ο.Φ. Βέβαια και αυτή η αντίληψη είναι εσφαλμένη.

  Το γραφείο μας διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στην γνωστοποίηση συμπληρωμάτων διατροφής στον Ε.Ο.Φ. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

   

  • τη σύνταξη του σχετικού φακέλου με τη συγκέντρωση των εγγράφων
  • τη μετάφραση των εγγράφων στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
  • την ηλεκτρονική εγγραφή του γνωστοποιούντος στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ (συλλογή εγγράφων ανά τύπο εταιρίας και κατάθεσή τους)
  • την κατάθεση του φακέλου στον ΕΟΦ
  • την παρακολούθηση της διαδικασίας στον Ε.Ο.Φ. μετά την κατάθεση του φακέλου
  • τη δημιουργία σύννομης με την ελληνική νομοθεσία ετικέτας για επικόλληση επί της συσκευασίας του συμπληρώματος
  • τη σφράγιση των τιμολογίων στον Ε.Ο.Φ. ώστε να καταστεί εφικτή η εισαγωγή των συμπληρωμάτων από χώρα εκτός Ε.Ε.
  • τον εκτελωνισμό
  • την επίβλεψη της διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρίας σας για την προώθηση των συμπληρωμάτων.

  Με άλλα λόγια, αναθέτοντας την υπόθεσή σας στο γραφείο μας αποφεύγετε ένα πολύμηνο αγώνα μίας πολυσύνθετης διαδικασίας, την οποία όμως, λόγω της μεγάλης εμπειρίας μας στον τομέα αυτό, φέρουμε σε πέρας με επιτυχία πολύ συντομότερα.

  Βήμα 1 - Έλεγχος της σύνθεσης του συμπληρώματος διατροφής

   

  Ελέγχουμε τις δραστικές ουσίες και τα έκδοχα του συμπληρώματος διατροφής, ώστε να εξακριβωθεί εάν συνάδουν με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, εάν δηλαδή επιτρέπεται να εμπεριέχονται στη σύσταση του συμπληρώματος. Για όποια δραστική ουσία ή έκδοχο υπάρχει αμφιβολία απευθύνουμε σχετικό ερώτημα στον Ε.Ο.Φ., ο οποίος απαντά προφορικά. Όπως σε όλες βέβαια τις δημόσιες υπηρεσίες, το ερώτημα μπορεί να υποβληθεί και γραπτώς, όμως μέχρι να ληφθεί η απάντηση θα έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα (ενδεχομένως και πολλοί μήνες), κατά το οποίο βέβαια αναστέλλεται η διαδικασία της γνωστοποίησης.

  Βήμα 2 - Συγκέντωση των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη συμπλήρωση του φακέλου γνωστοποίησης

   

  Αφού έχουμε βεβαιωθεί ότι οι περιεχόμενες στο συμπλήρωμα διατροφής δραστικές ουσίες και τα έκδοχα είναι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, προχωρούμε στη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων για τη συμπλήρωση του φακέλου. Ενδεικτικά απαιτείται να γνωστοποιηθούν η εμπορική ονομασία, το σήμα και η ονομασία πώλησης του προϊόντος, τα στοιχεία του εισαγωγέα - υπεύθυνου κυκλοφορίας και του παρασκευαστή, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του συμπληρώματος διατροφής. Επιπλέον γίνεται διαχωρισμός και αναγραφή των συστατικών ανάλογα με την κατάταξή τους από την ελληνική νομοθεσία. Για ορισμένα συστατικά ενδέχεται να απαιτείται να προσκομιστούν στοιχεία καταλληλότητας για τον διατροφικό προορισμό τους συνοδευόμενα με επιστημονική βιβλιογραφία, καθώς και οι προδιαγραφές των πρώτων υλών. Επιπλέον προσκομίζουμε επίσημο πιστοποιητικό ανάλυσης του συμπληρώματος διατροφής από τον παραγωγό, καθώς και τις μεθόδους ελέγχου των συστατικών. Τα παραπάνω έγγραφα συλλέγονται κατόπιν συνεννοήσεως με την παραγωγό εταιρία.

  Βήμα 3 - Σύνταξη σύννομης ετικέτας

   

  Συντάσσουμε την επίσημη ετικέτα του προϊόντος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, την οποία συνυποβάλλουμε επίσης στον ΕΟΦ.

  Βήμα 4 - Έκδοση του παραβόλου υπέρ του ΕΟΦ

   

  Εκδίδουμε το απαραίτητο παράβολο αξίας τριακοσίων (300€) ή εξακοσίων ευρώ (600€) + 2.4 % χαρτόσημο με κατάθεση στον λογαριασμό του ΕΟΦ στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο είναι απαραίτητο για να εξεταστεί ο φάκελος από το τέταρτο τμήμα του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων του ΕΟΦ. Το παράβολο προσκομίζεται ανεξάρτητα από το αν ανακληθεί η κυκλοφορία του συμπληρώματος από την αγορά, ύστερα από αρνητική απόφαση της επιτροπής.

  Βήμα 5 - Ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του φακέλου γνωστοποίησης

   

  Ολοκληρώνουμε το φάκελο που αποτελείται από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, την αίτηση και το παράβολο. Ακολούθως καταθέτουμε τα περιεχόμενα του φακέλου ηλεκτρονικά στον ΕΟΦ και λαμβάνουμε αριθμό πρωτοκόλλου.

  Βήμα 6 - Έκδοση στοιχείων πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΟΦ

   

  Επειδή η γνωστοποίηση των συμπληρωμάτων διατροφής στον ΕΟΦ γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του, είναι απαραίτητη για την εισαγωγή μας στο σύστημα η κατοχή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης του γνωστοποιούντος. Τα συγκεκριμένα στοιχεία μας εκχωρεί ο υποβάλλων το φάκελο της γνωστοποίησης. Εάν δεν τα διαθέτει, τον καθοδηγούμε στη συλλογή όλων των εγγράφων, που απαιτούνται από τον ΕΟΦ για τη χορήγηση πρόσβασης στο σύστημα, τα οποία είναι διαφορετικά ανά τύπο εταρίας. Δηλαδή, διαφέρουν τα νομιμοποιητικά έγγραφα, που απαιτούνται για την έκδοση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τον ΕΟΦ, αναλόγως της νομικής μορφής του γνωστοποιούντος (ατομική επιχείρηση - φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμη εταιρία, ανώνυμη εταιρία κλπ). Μπορούμε να αναλάβουμε και εξ ολοκλήρου τη διαδικασία εγγραφής του ενδιαφερομένου στην πύλη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΟΦ, εάν μας ανατεθεί.

  Βήμα 7 - Σφράγιση τιμολογίων εισαγωγής

   

  Σε περίπτωση εισαγωγής των συμπληρωμάτων διατροφής στην Ελλάδα από χώρα - μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τα εγχειρίζουμε στον ΕΟΦ, ώστε να σφραγιστούν από αυτόν τα τιμολόγια αγοράς των συμπληρωμάτων διατροφής και να ολοκληρωθεί ο εκτελωνισμός τους.

  Βήμα 8 - Εκτελωνισμός συμπληρωμάτων διατροφής

   

  Αναλαμβάνουμε την όλη διαδικασία του εκτελωνισμού των συμπληρωμάτων διατροφής, σε συνεργασία με έμπειρο εκτελωνιστή.

  Βήμα 9 - Έλεγχος νομιμότητας διαφημιστικής προώθησης

   

  Η διαφήμιση των συμπληρωμάτων διατροφής πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες δικαίου, ώστε να είναι σύννομη και να μην ελλοχεύει ο κίνδυνος επιβολής κυρώσεων και προστίμων στον υπεύθυνο κυκλοφορίας τους. Είναι σύνηθες οι εταιρίες να συμπεριλαμβάνουν ισχυρισμούς υγείας στις συσκευασίες και τα διαφημιστικά έντυπα των συμπληρωμάτων διατροφής, που δεν συνάδουν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τον έλεγχο της νομιμότητας της διαφημιστικής καμπάνιας των συμπληρωμάτων αναλαμβάνει το γραφείο μας.

   

  Η κυκλοφορία των καλλυντικών προϋποθέτει την ύπαρξη και τη δήλωση επί της επισήμανσης ενός υπεύθυνου προσώπου (εταιρεία εισαγωγής (εισαγωγέας), εταιρεία παραγωγής εντός της Ε.Ε.(παρασκευαστής)) το οποίο έχει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια του καλλυντικού προϊόντος στην αγορά. Υποχρέωση του υπεύθυνου προσώπου είναι η συμμόρφωση με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Ο Καν. 1223/2009/ΕΚ προβλέπει ότι το υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να έχει στη διάθεση του φάκελο πληροφοριών του καλλυντικού προϊόντος (RIF – Product Information File).

   

  Ο φάκελος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τη σύνταξη έκθεση ασφάλειας του καλλυντικού προϊόντος, περιγραφή του προϊόντος, απόδειξη της αποτελεσματικότητας κ.ά.

   

  Ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), ως αρμόδια εθνική αρχή ελέγχου επιθεωρεί τις επιχειρήσεις των υπεύθυνων προσώπων και ελέγχει την ύπαρξη, την ορθότητα και την τεκμηρίωση των φακέλων.

   

  Οι Υπηρεσίες μας:

   

  • Φάκελος καλλυντικού προϊόντος και νομοθετική υποστήριξη BEAUTYLAB.
  • Υπηρεσίες συμβουλής και καθοδήγησης πάνω σε θέματα της Ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας που αφορά τα καλλυντικά προϊόντα.
  • Προετοιμασία και έλεγχος μακετών, συμπεριλαμβανομένης και της αναγκαίας λίστας συστατικών. Γνωστοποίηση τελικών προϊόντων στον υπεύθυνο Ευρωπαϊκό φορέα (CPNP).
  • Σύνταξη του απαραίτητου φακέλου πληροφοριών του προϊόντος (PIF) και του τεχνικού φακέλου.
  • Αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος σύμφωνα με τους κανόνες της νομοθεσίας για τα καλλυντικά EU Regulation 1223/09.
  • Πιστοποίηση φυσικών/ βιολογικών προϊόντων σε συνεργασία με διακεκριμένους φορείς όπως ICEA, COSMOS, ECOCERT, NATRUE.
  • Προετοιμασία για ISO και Good Cosmetic Manufacturing Processes.

   

  Τι είναι το «Νέο Τρόφιμο» ή «Novel Food»?

  Νέο Τρόφιμο ή Novel Food ορίζεται κάθε τρόφιμο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από τις 15 Μάϊου 1997. «Νέο» μπορεί να χαρακτηριστεί οποιοδήποτε τρόφιμο αναπτύχθηκε πρόσφατα, οποιοδήποτε τρόφιμο παράγεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών και διεργασιών, καθώς και οποιοδήποτε τρόφιμο καταναλώνεται παραδοσιακά εκτός ΕΕ.

   

  Eίναι το προϊόν μου «νέο τρόφιμο»?

   Εξαρτάται από το είδος, τη χρήση, τη προέλευση και τον τρόπο παραγωγής του τρόφιμου ή συστατικού τρόφιμου.

  Ενδεικτικές κατηγορίες νέων τροφίμων είναι:

  • Τρόφιμα με νέα ή σκοπίμως τροποποιημένη μοριακή δομή
  • Τρόφιμα που αποτελούνται, έχουν απομονωθεί ή έχουν παραχθεί από μικροοργανισμούς, μύκητες ή φύκη
  • Τρόφιμα που αποτελούνται, έχουν απομονωθεί ή έχουν παραχθεί από φυτά ή μέρη τους που δεν είναι γνωστά στην Ευρώπη ή μέρη ζώων εκτός κι αν αυτά έχουν γεννηθεί με παραδοσιακές πρακτικές.
  • Τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων στα οποία έχει εφαρμοστεί μια διαδικασία παραγωγής που δεν χρησιμοποιούταν παλαιότερα, και η διαδικασία αυτή προκαλεί σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση ή στη δομή αυτών
  • Τρόφιμα που αποτελούνται από τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά

   

  Παραδείγματα νέων τροφίμων:

  • Συνθετικά υποκατάστατα λίπους με μειωμένες θερμίδες
  • Έλαιο κανναβιδιόλης, αλγινέλαιο
  • Χυμός Νoni, σπόροι Chia, ζεόλιθος
  • Παστεριωμένα φρούτα υψηλής πίεσης, τρόφιμα
  • ατεργασμένα με υπεριώδη ακτινοβολία.

   

  Τι πρέπει να κάνω?

   Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τρόφιμα που μπορούν να κυκλοφορήσουν στην Ευρώπη, τα νέα τρόφιμα και συστατικά τροφίμων απαιτούν ειδική αδειοδότηση πριν τοποθετηθούν στην
  ευρωπαϊκή αγορά.

   

  Ελέγξτε τα προϊόντα σας!

   Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι συχνά δύσκολο να απαντηθεί. Τα «νέα τρόφιμα» ακολουθούν ειδική διαδικασία, σε εθνικό επίπεδο, για τον προσδιορισμό του καθεστώτος στο οποίο ανήκουν. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή έχει εκδώσει ειδικό καθοδηγητικό έγγραφο με σκοπό να διευκολύνει την ένταξη των προϊόντων στις 10 ξεχωριστές κατηγορίες νέων τρόφιμών.

  Ένα Νέο Τρόφιμο που δε πληροί τις προδιαγραφές του νέου Κανονισμού είναι παράνομο και η τοποθέτηση του στην αγορά ενέχει το κίνδυνο προστίμων, απόσυρσης προϊόντων ακόμη και ποινικών επιπτώσεων.

   

  Και αν το προϊόν είναι «νέο τρόφιμο»?

   Τότε απαιτείται να ακολουθήσουν μία διαδικασία έγκρισης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πριν διατεθούν στην αγορά. Ο σκοπός της έγκρισης είναι η αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος, η διασφάλιση ότι δε θα φέρουν κάποια παραπλανητική για τον καταναλωτή ένδειξη. Την επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου του προϊόντος θα διεξαχθεί από τον EFSA. Η άδεια καθορίζει τους όρους χρήσης του, τον χαρακτηρισμό του ως τρόφιμο, τις ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης (κατά περίπτωση) και τις απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά (κατά περίπτωση).

   

  Κατάλογος “Νέων Τροφίμων»

   Ο Κατάλογος «Νέων Τροφίμων» είναι ένας μη εξαντλητικός κατάλογος προϊόντων ζωικής, φυτικής ή άλλης προέλευσης, ο οποίος αποτελεί ένα χρήσιμο συμβουλευτικό εργαλείο για το αν ένα προϊόν εμπίπτει στον Κανονισμό «Νέων Τροφίμων».

  Αδειοδότηση λιπασμάτων Νέου Τύπου

  Η κυκλοφορία λιπασμάτων Νέου τύπου απαιτεί την αδειοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) πριν την κυκλοφορία τους στην αγορά με την κατάθεση αντίστοιχου φακέλου με τα απαιτούμενα έντυπα, σε εκτυπωμένη και ηλεκτρονική μορφή. H ΔίΚΕ μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου τη διαδικασία έγκρισης κυκλοφορίας, συγκεκριμένα:

  • Να προβεί στην ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  • Να εκδώσει Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων στην ελληνική γλώσσα.
  • Να προσδιορίσει το περιεχόμενο της ετικέτας για την Ελληνική αγορά.
  • Καταχώρηση του προϊόντος στο Εθνικό μητρώο χημικών προϊόντων του Γενικού χημείου του κράτους, εφόσον το προϊόν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο.
  • Να βοηθήσει στη συγκέντρωση στοιχείων αν δεν είναι διαθέσιμα από τους Παραγωγούς.
  • Να παρακολουθήσει όλη τη διαδικασία αδειοδότησης μέχρι την οριστική χορήγηση έγκρισης και να παραστεί ενώπιον των αρχών σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.

   

   Έλεγχος ορθότητας επισήμανσης βιοδιεγερτών / εδαφοβελτιωτικών

  Ουσίες βοηθητικές της ανάπτυξης των φυτών (βιοδιεγέρτες) και εδαφοβελτιωτικά, επιτρέπεται να τίθενται στην αγορά, με σκοπό την εμπορία και τη χρήση τους στη Γεωργία, υπό τον όρο ότι θα χαρακτηρίζονται, θα επισημαίνονται και θα αναφέρουν στοιχεία ταυτότητας του προϊόντος ως ακολούθως: Είδος, σύνθεση, κατάλληλη (ορθή) χρήση κατ’ είδος εδάφους και φυτού, δοσολογία καθώς και εποχή χρήσης.

  H ΔίΚΕ μπορεί να αναλάβει εξολοκλήρου τη διαδικασία ελέγχου της καταλληλότητας και ορθότητας των ετικετών και της σήμανσης εν γένει τέτοιων προϊόντων. Τέλος, μπορούμε να αναλάβουμε την έκδοση Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας (βάσει των Κανονισμών EK 830/2015 για τα ΔΔΑ, 1907/2006 REACH, 1272/2008 CLP) στην Ελληνική γλώσσα για κάθε τελικό προϊόν, σε περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα.

  Τα απορρυπαντικά και καθαριστικά προϊόντα κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελληνική αγορά χωρίς πλέον να απαιτείται η κατάθεση τεχνικού φακέλου στο Γενικό Χημείο του Κράτους και η λήψη του σχετικού αριθμού κυκλοφορίας. Ωστόσο ο κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας φέρει ακριβώς τις ίδιες ευθύνες που είχε για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά.

  Η ΔΊΚΕ είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με τους φακέλους των προϊόντων αυτών και ίσως η εταιρεία με τη βαθύτερη ενασχόληση με τον τομέα των απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων.

  Η ΔΊΚΕ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στα απορρυπαντικά και καθαριστικά προϊόντα. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

  • Σύνταξη φακέλου για καθαριστικά και απορρυπαντικά προϊόντα. Ο φάκελος είναι απαραίτητος για τις αρχές ελέγχου και πρέπει να υπάρχει στην έδρα του παρασκευαστή/εισαγωγέα.
  • Καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ)
  • Κοινοποίηση στο Κέντρο Δηλητηριάσεων
  • Έλεγχο της επισήμανσης των καθαριστικών και απορρυπαντικών προϊόντων
  • Μελέτη ταξινόμησης και επισήμανσης ως προς την επικινδυνότητα σύμφωνα με τον Κανονισμούς CLP & REACH
  • Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων και της συμφωνίας των εγγράφων του φακέλου με το

  Περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων

  Έχοντας σημαντική εμπειρία στην καταχώριση/αδειοδότηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εξειδίκευση που εκτείνεται από την παροχή ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τις κανονιστικές σας υποχρεώσεις έως την προετοιμασία και την υποβολή πλήρων φακέλων για τη δραστική ουσία και την έγκριση προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό ( ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, η ΔίΚΕ S.A είναι σε θέση να καλύψει κάθε σας ανάγκη και να σας παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Συνεχής παρακολούθηση των νομοθετικών εξελίξεων, εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των υποχρεώσεων που έχετε κάθε φορά. 
  • Κατάρτιση τεχνικών φακέλων τόσο για δραστικές ουσίες όσο και για φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  •  Συντονισμός έργων: Αναγνώριση και αξιολόγηση πληρότητας δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αγροχημικά.
  • Ανάλυση κόστους για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων) και της προετοιμασίας φακέλους καταχώρισης
  • Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής μελέτης και προετοιμασίας φακέλου
  • Υποβολή φακέλων στα πλαίσια ζωνικής αξιολόγησης
  • Ανανεώσεις αδειών έγκρισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων καθώς και δραστικών ουσιών (Άρθρο 43 (ΕΚ) 1107/2009).
  • Υποστήριξη διαδικασιών αδειοδότησης μέσω Αμοιβαίας αναγνώρισης
  • Έλεγχος και τροποποιήσεις Ετικετών
  • Επικοινωνία με τις Αρχές και τους αρμόδιους αξιολογητές.

   

  Τα απορρυπαντικά και καθαριστικά προϊόντα κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελληνική αγορά χωρίς πλέον να απαιτείται η κατάθεση τεχνικού φακέλου στο Γενικό Χημείο του Κράτους και η λήψη του σχετικού αριθμού κυκλοφορίας. Ωστόσο ο κάθε παρασκευαστής ή εισαγωγέας φέρει ακριβώς τις ίδιες ευθύνες που είχε για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά.

  Η ΔΊΚΕ είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με τους φακέλους των προϊόντων αυτών και ίσως η εταιρεία με τη βαθύτερη ενασχόληση με τον τομέα των απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων.

  Η ΔΊΚΕ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στα απορρυπαντικά και καθαριστικά προϊόντα. Συγκεκριμένα αναλαμβάνει:

  • Σύνταξη φακέλου για καθαριστικά και απορρυπαντικά προϊόντα. Ο φάκελος είναι απαραίτητος για τις αρχές ελέγχου και πρέπει να υπάρχει στην έδρα του παρασκευαστή/εισαγωγέα.
  • Καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ)
  • Κοινοποίηση στο Κέντρο Δηλητηριάσεων
  • Έλεγχο της επισήμανσης των καθαριστικών και απορρυπαντικών προϊόντων
  • Μελέτη ταξινόμησης και επισήμανσης ως προς την επικινδυνότητα σύμφωνα με τον Κανονισμούς CLP & REACH
  • Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων και της συμφωνίας των εγγράφων του φακέλου με το

  Για έναν σχεδιαστή, η εξασφάλιση των βιομηχανικών σχεδίων του έτσι ώστε αυτά να μην μπορούν να αντιγραφούν μπορεί να φαίνεται ως μια απλή διαδικασία, αλλά αυτό εμπεριέχει πολλούς κινδύνους. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας θα σας προσφέρει την καθοδήγησή της για μια ευρύτερη και ισχυρότερη προστασία.

  Καταχώριση Σχεδίων

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό 528/2012/ΕΕ (ΒPR:Biocidal Products Regulation) που από το 2013 έχει αντικαταστήσει την Οδηγία 8/1998/ΕΚ, η διάθεση των βιοκτόνων προϊόντων επιτρέπεται εφόσον έχουν λάβει σχετική άδεια σύμφωνη με την υφιστάμενη νομοθεσία.

  Τα βιοκτόνα χωρίζονται σε 4 ομάδες που περιλαμβάνουν συνολικά 22 τύπους προϊόντων (ΤΠ) βιοκτόνων:

  Κύρια ομάδα 1 «Απολυμαντικά». Περιλαμβάνει τους τύπους προϊόντων: ΤΠ1 «Υγιεινή του ανθρώπου», ΤΠ2 «Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα», ΤΠ3 «Κτηνιατρική υγιεινή», ΤΠ4 «Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών», ΤΠ5 «Πόσιμο νερό».

  Κύρια ομάδα 2 «Συντηρητικά». Περιλαμβάνει τους τύπους προϊόντων: ΤΠ6 «Συντηρητικά για αποθηκευμένα προϊόντα», ΤΠ7 «Συντηρητικά μεμβρανών», ΤΠ8 «Συντηρητικά ξύλου», ΤΠ9 «Συντηρητικά ινών, δέρματος, καουτσούκ και πολυμερών», ΤΠ10 «Συντηρητικά δομικών υλικών», ΤΠ11 «Συντηρητικά για υγρά συστημάτων ψύξης και επεξεργασίας», ΤΠ12 «Γλοιοκτόνα», ΤΠ13 «Συντηρητικά ρευστών κατεργασίας και κοπής».

  Κύρια ομάδα 3 «Προϊόντα για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών». Περιλαμβάνει τους τύπους προϊόντων: ΤΠ14 «Τρωκτικοκτόνα », ΤΠ15 «Πτηνοκτόνα», ΤΠ16 «Μαλακιοκτόνα, σκωληκοκτόνα και προϊόντα για των έλεγχο άλλων ασπονδύλων», ΤΠ17 «Ιχθυοκτόνα», ΤΠ18 «Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων», ΤΠ18 «Απωθητικά και προσελκυστικά», ΤΠ20 «Έλεγχος άλλων σπονδυλωτών».

  Κύρια ομάδα 4 «Άλλα βιοκτόνα». Περιλαμβάνει τους τύπους προϊόντων: ΤΠ21 «Αντιρρυπαντικά επιχρίσματα», ΤΠ22 «Ρευστά για βαλσάμωμα και ταρίχευση»

  Στην Ελλάδα, αρμόδια αρχή ελέγχου για τα βιοκτόνα που υπάγονται στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12 έως και 21 είναι η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ για τους τύπους προϊόντων 1 ως 7, τον 11 και τον 22 αρμόδια αρχή είναι ο ΕΟΦ.

  Στη Χώρα μας αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του κανονισμού σε ό,τι αφορά τους Τύπους Προϊόντων Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) ενώ για τους υπόλοιπους Τύπους Προϊόντων είναι ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

  Για την σύννομη κυκλοφορία βιοκτόνων σκευασμάτων απαιτείται άδεια κυκλοφορίας που παρέχεται κατόπιν κατάθεσης σχετικού φακέλου βιοκτόνου προϊόντος.
  Υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες αδειοδότησης:

  • Εθνική Άδεια
  • Αμοιβαία Αναγνώριση
  • Ενωσιακή Άδεια
  • Απλουστευμένη αδειοδότηση

  Η ΔΊΚΕ αρωγός των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας βιοκτόνων, παρέχει συμβουλευτικές και εργαστηριακές υπηρεσίες για την αδειοδότηση των προϊόντων τους. Η ΔΊΚΕ παρέχει:

  • Σύνταξη φακέλου για βιοκτόνα προϊόντα για οποιαδήποτε αδειοδότηση εκ των τεσσάρων επιλογών.
  • Καταχώρηση στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων (ΕΜΧΠ)
  • Κοινοποίηση στο Κέντρο Δηλητηριάσεων
  • Έλεγχο της επισήμανσης των βιοκτόνων προϊόντων
  • Μελέτη ταξινόμησης και επισήμανσης ως προς την επικινδυνότητα σύμφωνα με τον Κανονισμούς CLP & REACH
  • Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας των βιοκτόνων και άλλες αναλύσεις (πχ τεστ
   αποτελεσματικότητας, τεστ οικοτοξικότητας)

   

  Σελίδα 1 από 21

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  : +30 2111 990 266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  : +30 2741 021 057  : +30 2741 888 049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
   +359 24 93 1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκοσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok