+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  3.a.2.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΜΕ Π. Πελοποννήσου - Ενίσχυση ίδρυση

  Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών (3.a.2.2)

  Περίληψη προγράμματος

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

  Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος Π/Υ) από 10.000€ έως 330.000€.

  Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 60%.

   

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

  Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η μεταποίηση και το εμπόριο (χονδρικο – λιανικό).

  Επικοινωνήστε μαζί μας για έναν
  ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ!

  Προϋποθέσεις συμμετοχής (ενδεικτικά):

  • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου,
  • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,
  • να έχουν (ή να εντάξουν) επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) στνν οποία και θα υλοποιήσουν το επενδυτικό τους σχέδιο,
  • να έχουν άδεια λειτουργίας (υφιστάμενες).
  • Να μην έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας,
  • Να τηρούνται οι όροι ένταξης και οι προϋποθέσεις που τίθενται (ανά είδος επένδυσης) από την Οδηγό της Δράσης.
   

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

  • Κτηριακές δαπάνες και διαμορφώσεις χώρων
  • Μηχανήματα – Εξοπλισμός κάθε τύπου
  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού – Άυλα στοιχεία ενεργητικού
  • Τεχνολογική αναβάθμιση – ΤΠΕ
  • Μισθοδοτικές δαπάνες (νέα θέση εργασίας)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
  • Λειτουργικές δαπάνες
   

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Η διαδικασία των υποβολών ξεκινά από 08/10/2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 11/12/2020.

  Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

   

  Τα Βασικα τμήματα του προγράμματος Αναλυτικά

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Α. Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) που υποβάλλει την πρόταση και φέρει την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου και του ΕΦΔ για την καλή εκτέλεση του έργου.

   

  Β. Ο Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από το Δικαιούχο και έχει την γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του συμπεριλαμβάνονται η ευθύνη της επιστημονικής, οικονομικής  και διοικητικής υποστήριξής του έργου. Ο Υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και την τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν το έργο. Ο Υπεύθυνος του Δικαιούχου του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με την ΕΥΔΕΠ ΠΠΕΛ και τον ΕΦΔ.

   Γ. Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

  Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, με μία από τις νομικές μορφές που περιγράφονται στη συνέχεια, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο Παράρτημα VΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

   

  Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμοι φορείς, που δύναται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στην παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α  :  Υφιστάμενες  επιχειρήσεις  που  τηρούν  Απλογραφικά  ή  Διπλογραφικά  βιβλία,  οι  οποίες  μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις  και
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β  :  Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
   • Β.1  Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
   • Β.2 Υπό σύσταση επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης

  Δικαίωμα υποβολής έχουν :

  α) νομικά πρόσωπα ή

  β) φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων σε περίπτωση συνεργασίας) κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ όπως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα IV).

    

  Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες :

  • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα VII της παρούσας προκήρυξης.
  • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. (Για τις ανάγκες της Δράσης, ως ημερομηνία σύστασης / ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή αναγράφεται στην εκτύπωση της κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr )
  • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης για τις Υφιστάμενες και τις Νέες επιχειρήσεις και το αργότερο πριν την πρώτη εκταμίευση για τις Υπό Σύσταση επιχειρήσεις
  • Να είναι ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν (υπό σύσταση) με την ιδιότητα της Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας Επιχειρήσεις όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ηςΜάιου 2003 και στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Παράρτημα IV).
  • Να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Δεν υφίσταται γεωγραφικός περιορισμός στην επιλογή προμηθευτών),
  • να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργήσουν κατόπιν της σύστασής τους νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια λειτουργίας δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης / ανανέωσης αυτής. (Για επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο). Για επιχειρήσεις που δεν έχουν συσταθεί και θα συσταθούν κατόπιν δημοσίευσης της σχετικής πρόσκλησης, υποχρεούνται να προσκομίσουν την άδεια λειτουργίας τους πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής.
  • να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμός, ΚοινΣΕπ του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει) και ατομικές επιχειρήσεις,
  • να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν κατόπιν της σύστασής τους Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.
  • Να δεσμευτούν ότι θα αναπτύξουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο από τρίτο (συστέγαση), ή ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα), σε κάθε περίπτωση πριν το πρώτο αίτημα ελέγχου.
  • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
  • να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V «Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων» της παρούσας πρόσκλησης,
  • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά,
  • να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
  • Να ανήκουν στις κατηγορίες Α (υφιστάμενες επιχειρήσεις) και Β (νέες επιχειρήσεις ή υπό σύσταση επιχειρήσεις)
  • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης / επένδυσης θα μεριμνήσουν για  της  κατάλληλες  υποδομές  και  υπηρεσίες  με  σκοπό  την  ελαχιστοποίηση  των  εμποδίων  και  τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
  • να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
  • να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη,
  • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
  • να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ. στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης
  • για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν μπορεί ο ίδιος μέτοχος, να συμμετέχει σε παραπάνω από ένα (1) επενδυτικό σχέδιο
  • να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή αν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης πρέπει να έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή αν η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η αναδιάρθρωση να έχει ολοκληρωθεί,
  • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 000 ευρώ (ή

  100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από το χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφασης ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. Εάν μία επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές  για λογαριασμό τρίτων, και έχει άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των

  • θα ισχύει το ανώτατο όριο των 000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική  παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους έτσι ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
  • Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, ύστερα από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή επέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης.
  • Το προς ενίσχυση επενδυτικό σχέδιο δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
  • Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη δράση πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου
  • Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα:
   • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
   • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι),

  για τους  λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017

    

  Επισημαίνεται ότι : A

  1. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.
  2. Αν μία επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

   

  Β. Εάν μία επιχείρηση δραστηριοποιείται ή δραστηριοποιηθεί σε τομείς που εξαιρούνται της εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 και ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και σε επιλέξιμες δραστηριότητες, η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τις επιλέξιμες δραστηριότητες. Προκείμενου να διασφαλίζεται η μη χρηματοδότηση των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων, για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης απαιτείται η διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και  διάκριση των κέντρων κόστους.

   

  Γ. Η επένδυση πραγματοποιείται ή θα πραγματοποιηθεί σε εγκατάσταση της επιχείρησης εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

    

   

  Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης :
  • Επιχειρήσεις που εντάσσονται (υφιστάμενες και νέες) ή σκοπεύουν να ενταχθούν (υπό σύσταση) σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).
  • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή το δικαίωμα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα λη έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
  • Μεγάλες επιχειρήσεις, ήτοι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα Ι του Καν. 651/2014 (Παράρτημα IV)
  • Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

   

  Σημειώνεται ότι, όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου.
  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

   

  Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων κατηγοριών δαπανών (Κ.Δ.) και οι επιμέρους υποκατηγορίες τους είναι οι εξής :

    

  Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

   

  Οι επιλέξιμες δαπάνες πληρούν τους όρους που καθορίζει η αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) όπως ισχύει.

    

  Ανάλυση Επενδυτικών δαπανών

  ΚΔ 1) Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις

  Επενδυτικές δαπάνες για κατασκευή (επέκταση υφιστάμενης και ανέγερση νέας), αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

   

  Οι κτιριακές επενδύσεις περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

   

  • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εγκατάσταση δικτύων και ειδικές εγκαταστάσεις, στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και διάθεσης προϊόντων, εργαστηριακούς χώρους, χώρους παροχής υπηρεσιών και χώρου διοίκησης της επιχείρησης.
  • Εργασίες βελτίωσης, αναβάθμισης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,
  • Εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματοποίησης και ποιοτικού ελέγχου, που συνδέονται πάγια με τις κτιριακές υποδομές με τρόπο μόνιμο και σταθερό, ώστε ο διαχωρισμός τους να μην είναι εφικτός για χρήση σε άλλο χώρο.
  • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ.

   

  Οι δαπάνες κατασκευής, αναβάθμισης, διαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων προκύπτουν από υποβαλλόμενη πλήρη τεχνική μελέτη, υπογεγραμμένη από αρμόδιο / αρμόδιους μηχανικό / μηχανικούς και είναι σύμφωνες με τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

   

  Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να γίνονται μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών, ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες.

   

  Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι:

   

  • η προσκόμιση της απαιτούμενης -σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό- άδειας για τις εκτελούμενες εργασίες.
  • η ύπαρξη ιδιοκτησίας ή παραχώρησης χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου σε ισχύ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών. Η περίοδος της οκταετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης.

   

  Σημειώνεται ότι:
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι υποχρεωτικές και σχετιζόμενες είτε με την έκδοση αδειών είτε με την επίβλεψη δαπάνες.
  • Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς δαπάνες μελετών.

    

  ΚΔ 2) Μηχανήματα – εξοπλισμός

   

  Επενδυτικές δαπάνες για απόκτηση ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού, πάγιων στοιχείων για τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση της επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

   

  Εξοπλισμός που αποτελεί πάγιο στοιχείο θεωρείται κάθε στοιχείο το οποίο με κατάλληλη χρήση και συντήρηση έχει ωφέλιμη διάρκεια χρήσης μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί το αρχικό του σχήμα και εμφάνιση κατά τη χρήση, δεν χάνει την ταυτότητά του με ενσωμάτωση σε άλλο ή πιο σύνθετο στοιχείο και καταχωρίζεται, κατά περίπτωση, στο μητρώο παγίων και δέχεται αποσβέσεις.

   

  Τα μηχανήματα – εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργια και αμεταχείριστα. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή.

   

  Οι επενδυτικές δαπάνες μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την παραγωγή, αποθήκευση, συντήρηση και διάθεση προϊόντων.
  • Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση εργαστηριακού εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο της παραγωγής/ τη διασφάλιση της ποιότητας/ τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με διάφορα πρότυπα.
  • Προμήθεια ή/και  χρηματοδοτική  μίσθωση  συστημάτων  αυτοματοποίησης  και  ποιοτικού  ελέγχου  παραγωγικής διαδικασίας.
  • Προμήθεια ή/και χρηματοδοτική μίσθωση ειδικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη υπηρεσιών.

   

  Οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση, δεν είναι επιλέξιμες.

   

  Η χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού είναι επιλέξιμη όταν περιλαμβάνει υποχρέωση αγοράς του πάγιου στοιχείου, που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης μετά την λήξη της περιόδου μίσθωσης και με την τήρηση των εξής όρων:

   

  1. ο μισθωτής είναι ο άμεσος δικαιούχος της κοινοτικής συγχρηματοδότησης,
  • τα μισθώματα που καταβάλλει ο μισθωτής στον εκμισθωτή, συνοδευόμενα από εξοφλημένο τιμολόγιο ή λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής ισχύος, αποτελούν τη δαπάνη που είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση,
  • στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης που περιλαμβάνει ρήτρα αγοράς του πάγιου στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, το ανώτατο ποσό που είναι επιλέξιμο για την κοινοτική συγχρηματοδότηση δεν πρέπει να υπερβαίνει την καθαρή αγοραία αξία του εκμισθούμενου πάγιου στοιχείου. Οι άλλες δαπάνες που σχετίζονται με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (φόροι, περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, κόστος αναχρηματοδότησης, γενικά έξοδα, έξοδα ασφαλίσεων κ.λπ.) δεν είναι επιλέξιμες,
  1. η ενίσχυση για τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται στον μισθωτή σε μία ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τα μισθώματα που έχουν πραγματικά καταβληθεί,
  2. ωστόσο, ο μισθωτής πρέπει να αποδεικνύει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι η πλέον αποτελεσματική από πλευράς κόστους μέθοδος για την απόκτηση της χρήσης του εξοπλισμού. Εάν η χρησιμοποίηση εναλλακτικής μεθόδου συνεπαγόταν χαμηλότερο κόστος, το επιπλέον κόστος αφαιρείται από την επιλέξιμη δαπάνη.

   

  Η αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης σχετικής με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης είναι επιλέξιμη, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν τα οχήματα για ίδιες ανάγκες. Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις του τομέα οδικών εμπορευματικών μεταφορών δεν είναι επιλέξιμη η απόκτηση οχήματος, σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013.

   

   

  Μεταφορικά Μέσα για χρήση εκτός της επιχείρησης

   

  Επιλέξιμη  δαπάνη  στην  υποκατηγορία  αυτή  αποτελεί  η  προμήθεια  μεταφορικών  μέσων  επαγγελματικής  χρήσης  που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εξοπλισμού/υλικών.

   

  Η προμήθεια μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμη μέχρι του ποσοστού 20% του επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ, εφόσον δικαιολογείται από την άσκηση δραστηριότητας της επιχείρησης και δεν προορίζεται για εκμίσθωση. Αποκλείεται ρητώς η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης,

   

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα της δαπάνης αποτελεί η άδεια πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος, όπου θα τεκμαίρεται η επαγγελματική χρήση αυτού.

    

  ΚΔ 3) Άυλα στοιχεία ενεργητικού

   

  Επενδύσεις για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού, που δεν έχουν φυσική υπόσταση.

   

  Οι επενδυτικές δαπάνες άυλων στοιχείων ενεργητικού περιλαμβάνουν ενδεικτικά δαπάνες που σχετίζονται με:

  • Συστήματα διασφάλισης ποιότητας ***
  • Το σχεδιασμό, την πιστοποίηση και τη συσκευασία / ετικέτα των προϊόντων/ υπηρεσιών. ***
  • Την πιστοποίηση ή/και διαπίστευση (όπου απαιτείται) σύμφωνα με εξειδικευμένα πρότυπα για δικαίωμα εισόδου των προϊόντων της επιχείρησης σε συγκεκριμένες νέες αγορές – στόχους. ***
  • Απόκτηση δικαιωμάτων Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών ***
  • Δημιουργία εμπορικού σήματος ***

  ***Η DiKE.gr παρέχει αυτή την υπηρεσία

  Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   

  1. Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση,
  2. Πρέπει να είναι αποσβεστέα,
  • Πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή,
  1. Πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου.

   

  Ενδεικτικά δύναται να περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Σχεδιασμός προϊόντος/υπηρεσίας ή επανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων προς διάθεση σε νέες αγορές.
  • Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας.
  • Δοκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων/συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).
  • Δοκιμές και έλεγχοι υλικών από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).
  • Δημιουργία Βάσεων Δεδομένων με Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των Παραγόμενων Προϊόντων.
  • Πιστοποίηση Συστημάτων από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού).
  • Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης.
  • Διαδικασίες σχεδιασμού   και  εγκατάστασης  συστημάτων  διαχείρισης,  ελέγχου  και  μέτρησης,  λειτουργιών  και διαδικασιών.

   

  Επισημαίνεται, ότι:

   

  • Όσα εκ των ανωτέρω σχετίζονται με πιστοποίηση, θα είναι επιλέξιμα μόνο εάν καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης/ Διαπίστευσης.
  • Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης  , το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει ολοκληρωθεί θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης.
  • Το κόστος για ανανέωση συστήματος πιστοποίησης δεν είναι επιλέξιμο.

   

   

  Επιπλέον στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε :

   

  Ενισχύσεις Καινοτομίας

    

  Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

   

  Οι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών  γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων  κλπ.) για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων. Η αποκτώμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραδοτέα. Η τεχνογνωσία μπορεί να προέρχεται είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. Με την απόκτηση των δικαιωμάτων τεχνογνωσίας η επιχείρηση πρέπει να εγγράψει την εν λόγω δαπάνη στο Μητρώο παγίων (όπου απαιτείται) κατά τα προβλεπόμενα στην εθνική φορολογική νομοθεσία.

   

  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες:

  Δαπάνες για  άυλα στοιχεία ενεργητικού. Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού (σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες συμμετέχει ο δικαιούχος). ***

   

  Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν (σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο). ***

   

  Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες, οι γνώσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να αγοράστηκαν ή να ελήφθησαν –bought or licensed- με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές, με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων. Για τις δαπάνες της υποκατηγορίας ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 16 (περίπτωση Ε) της ΥΑΕΚΕΔ. ***

  ***Η DiKE.gr παρέχει αυτή την υπηρεσία

  ΚΔ 4) Τεχνολογική αναβάθμιση - ΤΠΕ

   

  Οι επιλέξιμες δαπάνες αυτής της υποκατηγορίας αφορούν σε :

   

  • Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης.
  • Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν (ενδεικτικά) σε:
   • αυτοματοποίηση της παραγωγής ***
   • ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων ***
   • διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα
   • ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce ***
   • σύνδεση σε e-marketplaces ***
   • ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (π.χ. search engine optimizations, accelerators κτλ.) ***
   • ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS) ***
   • διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών. ***

  ***Η DiKE.gr παρέχει αυτή την υπηρεσία

  • Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing.
  • Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού, καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού.

   

  ΚΔ 5) Συμβουλευτικές υπηρεσίες

   

  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους/εμπειρογνώμονες, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμες οι συνήθεις ή περιοδικές υπηρεσίες.

   

  Επιλέξιμες στη συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών είναι οι :

  • Δαπάνες για την υποστήριξη της επιχείρησης στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, που αφορούν την προώθηση νέων προϊόντων/υπηρεσιών της επιχείρησης ή την επέκτασή της σε νέες αγορές. ***
  • Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων (Joint-Ventures), που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα /υπηρεσίες. ***
  • Δαπάνες εκπόνησης μελετών και ερευνών όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, σκοπιμότητας, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου - risk analysis, marketing plan. ***
  • Υπηρεσίες διαχείρισης - παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου ***

  ***Η DiKE.gr παρέχει αυτή την υπηρεσία

  Σημειώνεται ότι:
  • Το συνολικό κόστος παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 5.000€.

  Θα ελέγχεται μέσω του Παραρτήματος Ι.2.

  • Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συμβούλων συμπεριλαμβάνονται στην συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως διακριτές δαπάνες.
  • Για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση με την επιχείρηση. Η εν λόγω σύμβαση, ανεξαρτήτως του κόστους της συμβουλευτικής υπηρεσίας, θα πρέπει να είναι νομίμως καταχωρημένη στο taxisnet.
  • Οι δαπάνες για τις μελέτες πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απόκτησης άδειας εγκατάστασης  και λειτουργίας της επιχείρησης ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν, καθώς και για μελέτες επαγγελματικού κινδύνου και άλλες παρεμφερείς μελέτες δεν είναι επιλέξιμες.
  • Μελέτες έκδοσης οικοδομικών αδειών δεν είναι επιλέξιμες.
  • Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θα αξιολογούνται για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με το μέγεθος του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και για τη συνάφειά τους σε σχέση με το επενδυτικό σχέδιο.
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

    

  ΚΔ 6) Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

   

  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για συμμετοχή της επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

   

  Περιλαμβάνονται ενέργειες/δαπάνες που ενδεικτικά δύναται να αφορούν σε :

   

  • Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, με κατ’ ελάχιστο να πληρούνται τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
  1. η συμμετοχή πρέπει να αφορά είτε στην προώθηση υπαρχόντων προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε νέες αγορές, είτε στην προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε δεδομένες για την επιχείρηση-εκθέτη αγορές,
  2. στην περίπτωση συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονής, μετακίνησης, μεταφοράς υλικών κ.λπ.) δεν θα υπερβαίνει τις 7.000 € ανά έκθεση, και θα ελέγχεται μέσω του εντύπου Ι.2
  • στην περίπτωση συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στο Εξωτερικό, το συνολικό επιλέξιμο κόστος (κόστος συμμετοχής, διαμονής, μετακίνησης, μεταφοράς υλικών κ.λπ.) δεν θα υπερβαίνει τις 14.000 € ανά έκθεση, και θα ελέγχεται μέσω του εντύπου Ι.2

   ***Η DiKE.gr παρέχει αυτή την υπηρεσία

  Αναλυτικά επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας «Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις» είναι:

   

  • Το κόστος συμμετοχής και το κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης.
  • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορική έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη μέχρι τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που αφορούν σε:
   • Αεροπορικά εισιτήρια στην Οικονομική Θέση.
   • Επιμέρους μετακινήσεις προς και από το χώρο διοργάνωσης της έκθεσης.
   • Διαμονή μέχρι του ποσού των 300€ ανά άτομο ανά ημέρα.
  • Ενοίκιο  περιπτέρου,   κόστος   κατασκευής/διαμόρφωσης   αυτού   και   ενοικίαση   απαιτούμενου   εξοπλισμού   π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις ανάγκες προβολής.
  • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών).
  • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περιπτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκεκριμένης κατά την ένταξη συνολικής δαπάνης για κάθε έκθεση.
  • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού εντύπου). Τα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ εντύπων (μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχιστον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξιμο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000€ ανά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ εντύπου.

    

  ΚΔ 7) Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό  κόστος νέου προσωπικού)

   

  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στο μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού των μετόχων ή/και εταίρων της επιχείρησης (για τις νέες και νεοσύστατες επιχειρήσεις), καθώς και συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού του φυσικού προσώπου ή των μετόχων/εταίρων του νομικού προσώπου που υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο (για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις).

     

  Ως προς τις ΕΜΕ Ισχύουν τα εξής :

   

  Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ), θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.

   

  1 ΕΜΕ = 12 ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080 ανθρωποώρες.

   

  Υπολογισμός ΕΜΕ:

  1. Εργαζόμενος με πλήρες ωράριο (8ωρο): Ημέρες ασφάλισης (του έτους) που ο εργαζόμενος δουλεύει με πλήρες ωράριο (8ωρο) /
  2. Εργαζόμενος που δουλεύει με ωράριο μικρότερο των οκτώ ωρών (στοιχεία από  τους Πίνακες προσωπικού): (αριθμός ασφαλιστικών ημερομισθίων ανά μήνα x ώρες εργασίας ανά ημέρα x μήνες εργασίας) / 080.

    

  Το μισθολογικό κόστος απασχολούμενων στην επιχείρηση είναι επιλέξιμο υπό τους ακόλουθους όρους:

  • Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη απασχόληση (μισθωτή εργασία).
  • Δαπάνες στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του επιλέξιμου ορίου.
  • Η επιχορήγηση νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, αφορά σε επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης κατά το έτος 2019 και με υποχρέωση διατήρησης των ΕΜΕ έτους 2019 καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
  • Η τήρηση της παραπάνω όρου, ελέγχεται κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.
  • Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (π.χ. ΟΑΕΔ), προσμετράται στη διατήρηση προσωπικού. Ωστόσο, το μισθολογικό κόστος αυτής της ΕΜΕ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη προς συγχρηματοδότηση στην παρούσα κατηγορία δαπανών.
  • Για να είναι επιλέξιμο το μισθολογικό κόστος της νέας θέσης εργασίας θα πρέπει ο εργαζόμενος που την καταλαμβάνει να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, πριν την ημερομηνία πρόσληψής του και δε θα πρέπει να έχει προηγούμενη σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά το τελευταίο 12μηνο πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Αυτό θα αποδεικνύεται προσκομίζοντας βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ όπου θα αναγράφεται η περίοδος εγγραφής του.
  • Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος ατόμων τα οποία κάνουν πρακτική άσκηση
  • Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ.

   

  ΚΔ 8) Λειτουργικές Δαπάνες

  Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης για τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (από την υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης) και αφορούν διάφορα λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.).

   

  Επισημαίνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και να είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

   

  Οι επιλέξιμες δαπάνες πληρούν τους όρους που καθορίζει η με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12/2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12- 2018) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης.

   

  Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες, που αφορούν στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου και ειδικότερα οι ακόλουθες:

   

  1. Ενοίκια επαγγελματικού χώρου: Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας κύριας ή δευτερεύουσας- του επαγγελματία/επιχειρηματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της. Το χαρτόσημο αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Ωστόσο, σε περίπτωση που η δαπάνη του ενοικίου δεν συμπεριλαμβάνει το χαρτόσημο δεν επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της δαπάνης ενοικίου. Οι δαπάνες ενοικίου δεν είναι επιλέξιμες εφόσον ο μισθωτής είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εκμισθωτή. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.
  2. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες και κοινόχρηστες δαπάνες: Θα γίνονται δεκτές δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά την  επιχείρηση.  Επιλέξιμοι  είναι  οι  λογαριασμοί  που  εκδίδονται  στην  επωνυμία  της  επιχείρησης.
  • Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά έξοδα συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες. Επισημαίνεται ότι δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες είναι επιλέξιμες εφόσον οι θερμοκοιτίδες συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο δομών ενεργού στήριξης νεοφυούς επιχειρηματικότητας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

   

   

  Οι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

   

  Γενικές Επισημάνσεις

   

   

  1. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  2. Οι επιλέξιμες δαπάνες πληρούν τους όρους που καθορίζει η αριθμ. 137675/ ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018)
  3. Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητα τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα. Επίσης θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης και επαρκούς διαδρομής ελέγχου για την προμήθεια, τη διακίνηση των προϊόντων και την εξόφληση του προμηθευτή.
  4. Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιοι μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των συστημάτων αυτοματισμού, των άυλων στοιχείων ενεργητικού και του εξοπλισμού ΤΠΕ και μπορεί να ζητούν από το δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα, κατά την κρίση τους, στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας για τον έλεγχο των τιμών.
  5. Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους αρμόδιους κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία.
  6. Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητα τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητα τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο κατά την πιστοποίηση τους. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης κατά την πιστοποίησή τους, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.
  7. Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης σε περίπτωση λήψης υπηρεσιών (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.α.)
  8. Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες ιδιοκατασκευής.
  9. Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται, κατατίθενται στην φορολογική αρχή και προσκομίζονται υποχρεωτικά, όταν αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νομοθεσία.
  10. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων αν στο επενδυτικό σχέδιο περιέχονται δαπάνες για επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.

   

  Μη επιλέξιμες δαπάνες

  Επιπλέον όσων αναφέρονται ανωτέρω δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω:

   

  1. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.
  2. Δαπάνες εργασιών που πραγματοποιούνται πριν την έγκριση των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων.
  • Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες, καθώς και δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.
  1. Δαπάνες που αφορούν την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου.
  2. Χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.
  3. Η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης.
  • Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που συνδέονται με την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου και μόνο για το μέρος αυτό. Ο ΦΠΑ, που μπορεί να ανακτηθεί με οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο. Ο ΦΠΑ, που βαρύνει δαπάνες, που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων, που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό, που δεν μπορεί να ανακτηθεί (ΣΔΕ, άρθρο 22, Κ. 1303/2013, άρθρο 69, παρ.3).
  • Οι δαπάνες που αφορούν σε  παραστατικά,  που  δεν έχουν  εξοφληθεί πριν την ημερομηνία  διενέργειας της επαλήθευσης από αρμόδιο όργανο.
  1. Κρατήσεις υπέρ  του  ίδιου  του  δικαιούχου  ή  για  λογαριασμό  του  ή  παρακρατήσεις,  που  επιστρέφουν  στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο.
  2. Οι δαπάνες για κάθε είδους πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών.
  3. Οι δαπάνες προμήθειας ή χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
  • Τα έξοδα αντικαταβολής
  • Δαπάνες custom made λογισμικά.

  Βασικά Παραρτήματα

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

  Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ
  • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 10000
  • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 60000
  • Μέγεθος Επιχείρησης: Πολύ Μικρή, Μικρή
  • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Συστημένη ≥ 1 Έτος
  • Ποσοστό Χρηματικής Ενίσχυση: 70%
  • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Πελοπόννησος
  • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 20201211
  • Δαπάνες: Προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών λογισμικού
  • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0
  • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  :-+30-2111-990-266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  :-+30-2741-021-057  
  :-+30-2741-888-049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
  -+359-24-93-1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok