+30 211 1990266 | +30 27410 21057 |  info@dike.gr  

  Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας Ανέργων, με Έμφαση στις Γυναίκες

   

  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ», ΤΟΥ
  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ)
  2014-2020», ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ).


  Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, καλεί τους
  υποψήφιους ωφελούμενους-ανέργους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην
  Πράξη "Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων
  18-29 ετών", να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  Για τους ωφελούμενους ανέργους της παρούσας Πρόσκλησης οι αιτήσεις
  υποβάλλονται από την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9η πρωινή έως την
  Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 23:59 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ,
  www.oaed.gr.

   

  Η Δ.Ι.Κ.Ε. αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης και την δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου για λογαριασμό σας.

  Μην διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για την πλήρη ενημέρωσή σας.


  1.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ»


  1.1. Σκοπός της Πράξης
  Σκοπός της Πράξης είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών
  ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και
  τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα για αυτούς που
  βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης, κατάρτισης,
  συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού
  αποκλεισμού, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού
  Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).


  Ειδικότερα, με την Πράξη αυτή αναμένεται να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:


  α) Η ένταξη/επανένταξη των ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών στην αγορά
  εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, στο
  πλαίσιο ενός ενιαίου περιβάλλοντος συμβουλευτικής και καθοδήγησης.


  β) Η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω
  της καθοδήγησης (coaching), ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της
  αγοράς εργασίας.


  γ) Η δημιουργία βιώσιμων επιχειρήσεων.
  Μετά την ολοκλήρωση του Σταδίου (Στάδιο 6 της παρούσης) της παροχής
  υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching), θα προκηρυχθεί Πρόγραμμα
  επιχειρηματικότητας για 2.500 νέους ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, στο οποίο θα
  έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων και
  όσων θα έχουν ολοκληρώσει το Πρόγραμμα Υποστήριξης επιχειρηματικών σχεδίων
  της παρούσας Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα, με Δημόσια Πρόσκληση οι άνεργοι θα
  κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από το επιχειρηματικό
  τους σχέδιο στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
  Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Οι Αιτήσεις θα αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση, με
  βάση συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον
  ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες οι οποίες
  θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος. Το ποσό της
  ενίσχυσης και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 10.000 ευρώ και 12 μήνες ή
  17.000 ευρώ και 18 μήνες.

  1.2. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης
  Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αποτελεί η υποβολή αιτήσεων για
  συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching) με στόχο την
  ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας ανέργων νέων ηλικίας
  18-29 ετών, που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης,
  ώστε να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά εργασίας μέσω της υποστήριξης
  των επιχειρηματικών τους σχεδίων.
  Συγκεκριμένα:
  - Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
  (Σ.Α.Ε.Π.) σε έως 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένους στα
  μητρώα του ΟΑΕΔ.
  - Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση των
  επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών
  σχεδίων σε έως 3.000 (εκ των 5.000) άνεργους νέους ηλικίας 18-29 ετών,
  εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ.
  Αρχικά, θα επιλεγούν έως 5.000 άνεργοι συνολικά, από όσους πληρούν τα
  κριτήρια του Σταδίου 2, βάσει της χρονικής σειράς υποβολής της
  αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης. Στη συνέχεια από τους έως 5.000 ανέργους, θα
  προκριθούν έως 3.000 άνεργοι, για καθοδήγηση (coaching), σύμφωνα με τα
  κριτήρια του Σταδίου 5, που περιγράφεται κατωτέρω.


  2. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ - ΠΑΡΟΧΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
  (COACHING)


  2.1. Ωφελούμενοι της Πρόσκλησης
  Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών,
  εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού, οι οποίοι διαθέτουν συμπληρωμένο
  Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης,
  κατάρτισης και επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.


  2.2. Δίκτυο Συμβούλων Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών του ΟΑΕΔ
  Ο ΟΑΕΔ διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων Συμβούλων για την παροχή
  της Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (Σ.Α.Ε.Π.). Η
  συγκεκριμένη συμβουλευτική αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα που έχει βασικό
  στόχο να βοηθήσει με συστηματικό τρόπο κάθε συμμετέχοντα να αναπτύξει
  δεξιότητες επεξεργασίας μιας επιχειρηματικής ιδέας και μετατροπής της σε
  επιχειρηματικό σχέδιο, ώστε να μειώσει δραστικά το ρίσκο αποτυχίας του
  επιχειρηματικού του εγχειρήματος.


  2.3. Σύσταση Επιτροπών Αξιολόγησης
  Ο Ο.Α.Ε.Δ. με αποφάσεις του Διοικητή, θα αναθέσει:


  α) Το έργο της αξιολόγησης των αιτήσεων έως 5.000 ανέργων νέων στους οποίους
  απευθύνεται η παρούσα Πρόσκληση,

  β) Το έργο της αξιολόγησης των «Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Ωριμότητας
  Επιχειρηματικών Ιδεών» των έως 5.000 ανέργων, από τους οποίους θα επιλεγούν οι
  έως 3.000 στους οποίους θα παρασχεθούν υπηρεσίες καθοδήγησης (coaching) για
  την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων
  επιχειρηματικών σχεδίων, σε υπαλλήλους του, με εμπειρία και γνώσεις στην αξιολόγηση επιχειρηματικών
  σχεδίων.


  2.4. Δίκτυο Καθοδηγητών (coaches)
  Ο ΟΑΕΔ έχει αναθέσει κατόπιν Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Ανάδοχο τη
  διαδικασία της επιλογής καθοδηγητών (coaches), οι οποίοι θα συνδράμουν τους
  ανέργους ωφελούμενους και θα τους προσφέρουν την εμπειρία και τη γνώση τους
  ώστε να βγουν από το καθεστώς της ανεργίας και να αξιώσουν μια θέση στην
  αγορά εργασίας ως επιχειρηματίες. Θα δημιουργηθεί από τον Ανάδοχο ένα
  πανελλαδικό δίκτυο καθοδηγητών (coaches) προκειμένου να καλυφθεί όλη η
  επικράτεια. Η καθοδήγηση θα πραγματοποιείται σε ατομικό επίπεδο.


  3. ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
  ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ


  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 7 (επτά) Στάδια:


  (1) Δημοσίευση Πρόσκλησης και Αίτηση ανέργων,


  (2) Επιλογή έως 5.000 ωφελουμένων,


  (3) Συμμετοχή σε πενθήμερο πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ανάληψης
  Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (Σ.Α.Ε.Π.) (έως 5.000 ωφελουμένων),


  (4) Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Ωριμότητας επιχειρηματικών
  ιδεών,


  (5) Αξιολόγηση ωριμότητας επιχειρηματικών ιδεών έως 5.000 ωφελουμένων και
  επιλογή ώριμων επιχειρηματικών ιδεών έως 3.000 ωφελουμένων,


  (6) Παροχή Υπηρεσιών Καθοδήγησης (coaching) στους έως 3.000 επιλεγέντες
  ωφελούμενους.


  (7) Παρακολούθηση της πορείας των ωφελουμένων έξι (6) μήνες μετά την
  ολοκλήρωση της Πράξης (δηλ. μετά την υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων στην
  ηλεκτρονική πλατφόρμα).


  Στάδιο 1: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

  Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι που επιθυμούν να ενταχθούν στην Πράξη, υποβάλλουν
  αποκλειστικά ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής/υπεύθυνη δήλωση, από την Δευτέρα
  27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9η πρωινή έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020
  και ώρα 23:59 μέσω των e-Υπηρεσιών του Οργανισμού στην ιστοσελίδα
  www.oaed.gr. Το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης κρίνεται με βάση την
  ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής αποστολής της στον Ο.Α.Ε.Δ. Μετά τη
  λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.
  Διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων, επιτρέπεται με νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις
  μέχρι τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας.
  Επισημαίνεται ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και όχι
  στις κατά τόπους Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2).
  Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση ως πιστοποιημένοι
  χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τον
  κλειδάριθμό τους, καθώς και τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και
  Συνθηματικό).
  Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ή να
  επιβεβαιώσουν υποχρεωτικά στην ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ:
  - το e-mail τους, το οποίο θα πρέπει να παραμείνει το ίδιο καθ’ όλη τη διάρκεια της
  δράσης και θα είναι αυστηρά προσωπικό.
  - το τηλέφωνο επικοινωνίας.
  - και να γράψουν μια σύντομη περιγραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας (από 100
  έως 600 χαρακτήρες).
  Η ηλεκτρονική αίτηση έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.
  1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε
  αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην
  ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
  Στην περίπτωση που η αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης δεν πληροί τα κριτήρια
  επιλεξιμότητας της παρούσας Πρόσκλησης, αυτό επισύρει αυτοδίκαια τον
  αποκλεισμό του/της ενδιαφερόμενου/ης από τη διαδικασία.
  Ομοίως, η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον άνεργο στην
  ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία.
  Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και
  επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ,
  του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
  Υποθέσεων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και του
  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και του Υπουργείου Εσωτερικών (όσον αφορά στις περιπτώσεις
  των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών).
  Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής από τους
  ενδιαφερόμενους, εμφανίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου καθώς και η ημερομηνία
  υποβολής της. Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να εκτυπώσουν την αίτησή τους
  ή να σημειώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.


  Στάδιο 2: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
  ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Οι ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών. Οι άνεργοι,
  υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην Πράξη.

  Βασικά κριτήρια επιλογής τους για τη συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής είναι
  τα κάτωθι:


  1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά
  την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (θα πρέπει να διατηρήσουν την ιδιότητα
  μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δράσης της καθοδήγησης) και να
  είναι εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.


  2. Να διαθέτουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.


  3. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι
  ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή
  πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για όσο χρονικό διάστημα
  διαρκεί το πρόγραμμα και για τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ολοκλήρωσή του,
  σύμφωνα με το Στάδιο 7.


  4. Ηλικία: νέοι 18- 29 ετών, οι οποίοι κατά τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας
  Πρόσκλησης θα έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και κατά την
  έναρξη της δράσης της καθοδήγησης (coaching - βλ. Στάδιο 6) να μην έχουν
  συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους.
  Τα ανωτέρω (1,2,3,4) θα αντλούνται από τα Μητρώα Ανέργων του
  Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ.


  5. Να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και
  για τους πολίτες τρίτων χωρών απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε
  βαθμό επαρκή για τις απαιτήσεις του προγράμματος (π.χ. συμβουλευτική
  ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, συνεδρίες καθοδήγησης,
  συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου), η οποία αποδεικνύεται με
  πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν.2413/1996, άρθρο 10, παρ.1) που χορηγείται
  από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ- Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80
  Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, 551 32 Θεσσαλονίκη,
  τηλ. 2313-331540, τουλάχιστον επιπέδου Β.1.
  Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας θα επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή
  (αρχείο PDF) στην ΑΙΤΗΣΗ/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ανέργου.


  6. Να έχουν (κατά δήλωσή τους) την ικανότητα χρήσης Η/Υ και τη δυνατότητα
  πρόσβασης στο internet.
  Το ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής των έως 5.000 ανέργων που πληρούν τις
  προϋποθέσεις όπως αναλυτικά περιγράφονται στα Στάδια 1 και 2, βασίζεται
  στην χρονική σειρά υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.


  Στάδιο 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΩΣ 5000 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ (ΣΑΕΠ)

  Οι άνεργοι που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και με e-mail με
  αποδεικτικό παράδοσης και ανάγνωσης, από τον Σύμβουλο Ανάληψης
  Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών του ΟΑΕΔ, στο οποίο υποχρεούνται να
  απαντήσουν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, για την ένταξή τους σε ομάδα
  Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (Σ.Α.Ε.Π.)

  Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση, που υπέβαλε ο
  άνεργος.


  Στάδιο 4: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΣΑΕΠ

  Μετά την ολοκλήρωση της πενθήμερης συμβουλευτικής ΣΑΕΠ, οι ωφελούμενοι θα
  έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν αναλυτικά τις επιχειρηματικές τους ιδέες
  στην πλατφόρμα «ΟΑΕΔ Επιχειρείν» μέσα σε ένα χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων
  από τη λήξη της ΣΑΕΠ. Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα είναι επίσης αναρτημένο
  ένα ερωτηματολόγιο με τίτλο “Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ωριμότητας
  επιχειρηματικών ιδεών”, το οποίο θα συμπληρώσουν οι άνεργοι για να το
  υποβάλλουν στην πλατφόρμα. Θα έχουν δικαίωμα ηλεκτρονικής υποβολής του
  μέχρι το τέλος της δεύτερης (2ης) εβδομάδας από τη λήξη της ομάδας ΣΑΕΠ.
  Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια αυτών των δυο εβδομάδων, θα παρέχεται η
  δυνατότητα on line τεχνικής υποστήριξης των ωφελουμένων, από την Ομάδα
  Υποστήριξης η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 28249/01.04.2019 Απόφαση του
  Διοικητή του ΟΑΕΔ.


  Στάδιο 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ
  ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COACHING

  Τα υποβληθέντα Ερωτηματολόγια αξιολόγησης ωριμότητας επιχειρηματικών ιδεών
  στο ηλεκτρονικό εργαλείο πλατφόρμα «ΟΑΕΔ Επιχειρείν» θα αξιολογηθούν ως προς
  την ωριμότητα του περιεχομένου των απαντήσεων, βάσει διαμορφωμένων
  κριτηρίων, από επιτροπή εσωτερικών Αξιολογητών (υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. με
  εμπειρία και γνώσεις στην αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων, που θα οριστούν
  με Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ).
  Τα Κριτήρια αξιολόγησης (Κ) και οι συντελεστές βαρύτητας των Ερωτηματολογίων
  Αξιολόγησης Ωριμότητας Επιχειρηματικών Ιδεών είναι τα ακόλουθα:
  ΚΡΙΤΗΡΙΟ                                                                                ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
  Κ1: ΓΝΩΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΑ                                                                             20%
  Κ2: ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ                                             20%
  Κ3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ                                                                                             30%
  Κ4: ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ                          15%
  Κ5: ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ                                                                          15%


  Προκειμένου ο ωφελούμενος να περάσει στη φάση της καθοδήγησης (coaching), θα
  πρέπει η συνολική βαθμολογία του (σε κλίμακα 1-100 μονάδες) στην αξιολόγηση
  της ωριμότητας της επιχειρηματικής του ιδέας, να είναι ίση ή μεγαλύτερη με 25
  μονάδες, με ανώτατη βαθμολογία τις 100 μονάδες και η ελάχιστη βαθμολογία του
  ανά κριτήριο αξιολόγησης να μην είναι μικρότερη από 5 μονάδες.

  Η διαδικασία της αξιολόγησης θα γίνει ηλεκτρονικά και ανώνυμα μέσω της
  ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα επιλεγούν έως 3.000
  άνεργοι κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την βαθμολογία που θα
  προκύψει από την αξιολόγηση των κριτηρίων, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο
  επόμενο στάδιο, ήτοι στην καθοδήγηση της ωρίμανσης των επιχειρηματικών τους
  ιδεών ώστε να οδηγηθούν στην κατάρτιση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Τα
  αποτελέσματα της αξιολόγησης (προσωρινά και οριστικά) θα αναρτηθούν στην
  ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr). Κάθε ωφελούμενος θα έχει πρόσβαση στα
  δικά του αποτελέσματα αξιολόγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΟΑΕΔ
  Επιχειρείν».
  Οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης σε διάστημα 3 ημερών από τη
  ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Οι
  ενστάσεις θα υποβληθούν με συστημένη αποστολή στο γενικό πρωτόκολλο του
  ΟΑΕΔ, με ρητή αναφορά στον τίτλο του προγράμματος. Οι ενστάσεις θα κριθούν
  από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή.


  Στάδιο 6: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ (COACHING)
  Στους έως 3.000 επιλεχθέντες ωφελούμενους, θα παρασχεθούν υπηρεσίες
  καθοδήγησης (coaching) για την ωρίμανση και μετατροπή των επιχειρηματικών
  τους ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια. Κάθε ωφελούμενος θα συμμετέχει σε έξι (6)
  συνεδρίες καθοδήγησης (coaching) σε συνεργασία με έναν καθοδηγητή (μία
  συνεδρία ανά εβδομάδα διάρκειας 1,5-2 ωρών), εκ των οποίων η πρώτη (1η)
  συνεδρία θα είναι δια ζώσης (με φυσική παρουσία καθοδηγητή και ανέργου) και οι
  πέντε (5) εξ αποστάσεως. Μετά το τέλος των συνεδριών και εντός δύο (2)
  εβδομάδων, οι ωφελούμενοι θα συντάξουν και θα αναρτήσουν στην ηλεκτρονική
  πλατφόρμα «ΟΑΕΔ Επιχειρείν» τα τελικά επιχειρηματικά τους σχέδια.
  Στάδιο 7: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
  Έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της πράξης, δηλαδή μετά την ανάρτηση των
  επιχειρηματικών σχεδίων του σταδίου 6 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «ΟΑΕΔ
  Επιχειρείν» θα πραγματοποιηθεί παρακολούθηση της πορείας των ωφελούμενων
  από τους Συμβούλους ΣΑΕΠ του ΟΑΕΔ.

  6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
  - Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην παρούσα Πράξη συνιστά εξουσιοδότηση
  προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για την περαιτέρω επεξεργασία (από τις αρμόδιες υπηρεσίες)
  των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που
  τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του παρόντος προγράμματος, για το
  σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών
  και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της Πράξης. Σε κάθε περίπτωση
  ο αιτών έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα
  με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του ν. 2472/1997 και τον κανονισμό
  GDPR (Μάιος 2018).
  - Οι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν έχουν αποκλειστικά τα δικαιώματα και τις
  υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρούσα.
  - Οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια
  λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με την Πράξη, μέσω του διαδικτυακού
  τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr) και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΟΑΕΔ
  Επιχειρείν», τα οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο
  υλοποίησης της Πράξης. Ο Ο.Α.Ε.Δ δεν υποχρεούται να ενημερώνει με άλλο
  τρόπο (π.χ. εγγράφως) τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι οφείλουν να
  λαμβάνουν γνώση των κατευθύνσεων και οδηγιών με δική τους φροντίδα και
  επιμέλεια, από τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
  - Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τα δελτία
  εισόδου και εξόδου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με τους κωδικούς
  πρόσβασης που διαθέτουν ως άνεργοι.
  Το δελτίο εισόδου πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά την πρώτη συνεδρία
  καθοδήγησης. Αντίστοιχα, το δελτίο εξόδου συμπληρώνεται με την υποβολή
  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του επιχειρηματικού σχεδίου από τον
  ωφελούμενο.
  Επισημαίνεται ότι ακόμα και σε περίπτωση διακοπής των συνεδριών
  καθοδήγησης, οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν απογραφικό δελτίο εξόδου.
  Οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων
  στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες που θα υπάρχουν στο eservices
  της ιστοσελίδας του Ο.Α.Ε.Δ. (δελτία εισόδου-εξόδου).

  Πηγή : http://www.oaed.gr/

   

  Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Φορέας Χρηματοδότησης: ΟΑΕΔ
  • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 10.000
  • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 17.000
  • Μέγεθος Επιχείρησης: Μικρή, Μεσαία
  • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Προς Ίδρυση (Start Up)
  • Ποσοστό Χρηματικής Ενίσχυση: 55%
  • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
  • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 2020-02-28
  • Δραστηριότη: Μεταποίηση: Διατροφικός Τομέας, Παραγωγή, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Εκπαίδευση | Κατάρτιση, Λογιστές, Δικηγόροι, Μηχανολόγοι | Αρχιτέκτονες, Λιανικό Εμπόριο, Χονδρικό Εμπόριο, Ναυτιλία, Εστίαση | Καφετέριες, Υγεία Φάρμακα & Κοινωνική Μέριμνα, Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταφορά & Αποθήκευση), Τουρισμός | Αγροτουρισμός, Αγροτικά | Κτηνοτροφικά, Δήμους | Νομαρχίες, Μεταποίηση εκτός ΔιατροφικούΤομέα, Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Υλικά/ Κατασκευές, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Επισκευές, Επιχειρήσεις Ανακύκλωσης, Λοιπές Υπηρεσίες
  • Δαπάνες: Μισθολογικό κόστος / Νέες θέσεις εργασίας
  • Μορφές Συνεργασιών Εταιριών: Ανεξάρτητη
  • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0
  • Είδη Επιχειρίσεων: Ατομική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Συμμετοχική ή αφανής εταιρεία, Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμος, Κοινωνικές συνεταιριστική επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ), Δημόσιες / Δημοτικές, Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι & Ενώσεις Επιχειρήσεων, Οργανισμοί Έρευνας & Διάδοσης Γνώσεων, Σωματεία & μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις
  • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας

  Σχετικά

                  

  Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

          

  Newsletter (εγγραφή)

  Input your email to subcribe my website!
  Please check your API key or chose list to subcribe from admin manager!

  Newsletter (εγγραφή)

  Please enable the javascript to submit this form

  Επαφές

  Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
  : +30 2111 990 266
  Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
  : +30 2741 021 057  : +30 2741 888 049 
  Πάτρα, Αγία Τριάδα 
  : +30 2611 180 072
  Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
   +359 24 93 1371
   Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκοσία
   +357 99 40 1102 

  Main Menu GR

  Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
  More information Ok