Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00

 • Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 λόγω της μη φυσικής λειτουργίας των δικαστηρίων.

 • Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά́ καταστήματα της χώρας.

Συντομεύσεις

s.dike.gr/dikigoroi

1.1 Δικαιούχοι της Δράσης

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.

Επισημαίνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

1.2 Επιδότηση

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους ως εξής:

 • Επιχορήγηση 2.000 ευρώ

0 =< Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 20.000 ευρώ 

 • Επιχορήγηση 1.500 ευρώ

20.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 40.000 ευρώ

 • Επιχορήγηση 1.000 ευρώ         

40.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019 =< 60.000 ευρώ        

 • Επιχορήγηση 500 ευρώ

60.000 < Έσοδα 1/1/2019 – 31/12/2019      

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

1.3 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του κεφ. 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»,
 • Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020
 • Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησης.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
 • Να υποβάλλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

1.4 Δαπάνες (περιληπτικά)

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού:

 • Η/Υ
 • laptops
 • routers
 • web κάμερες
 • μικρόφωνα
 • ακουστικά
 • ηχεία
 • συστήματα τηλεδιάσκεψης
 • scanners/πολυμηχανήματα
 • οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες κτήσης πάγιων στοιχείων για τα οποία το κόστος απόκτησης κάθε διακριτού στοιχείου εξοπλισμού δεν είναι μεγαλύτερο από 1.500 ευρώ και έως τα όρια επιχορήγησης.

Ενδεικτικά δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Ιουνίου 2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, ενώ η ολοκλήρωση της επένδυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το τέλος του 2021.

2.0 Πριν την Αίτηση

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 5)
 1. Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι Αυτοαπασχολούμενοι Δικηγόροι (φυσικά πρόσωπα) εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020.
 2. Οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
  • ο δυνητικός λήπτης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ,
  • να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» ,
  • να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020,
  • να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης,
  • να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα  στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA ΙI & ΙΙΙ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων,
  • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης,
  • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας,
  • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας),
  • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ,
  • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,
  • αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα,

η επιβεβαίωση των προϋποθέσεων του παρόντος Κεφαλαίου πραγματοποιείται μέσω των δικαιολογητικών του Παραρτήματος V_A Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

3.0 Μετά την Αίτηση (Είσπραξη και Υποχρεώσεις)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ (Άρθρο 12)

Προκειμένου να καταβληθεί η δημόσια επιχορήγηση στους ωφελούμενους της Δράσης ορίζεται η ακόλουθη διαδικασία:

ΟΙ ωφελούμενοι της Δράσης μετά την ολοκλήρωση του έργου και  των απαιτήσεων δημοσιότητας, υποβάλλουν αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης, μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis), συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά των Παραρτημάτων V

«Δικαιολογητικά και που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή του αιτήματος ελέγχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου» και ΙΧ «Δικαιολογητικά για την καταβολή επιχορήγησης» (το μέγεθος για κάθε ένα από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την υποβολή δεν πρέπει να ξεπερνά τα δέκα (10) MB. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί.

Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός ενός

 1. μηνός από την ημερομηνία λήξης της τρίμηνης διάρκειας του έργου.

Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προτείνεται, τα αρχεία να είναι αυτά ακριβώς που εξάγονται από τα πληροφοριακά συστήματα (taxis, Πλατφόρμες e-banking, ERP λογισμικά κ.ο.κ.), χωρίς επεξεργασία. Επίσης, είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου

*.pdf, *.jpeg, *.jpg και *.png.

Ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητικό έλεγχο Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα στοιχεία του αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης.

Σε περίπτωση που απαιτηθούν διευκρινίσεις από τον ΕΦΕΠΑΕ, τα σχετικά δικαιολογητικά παρακολούθησης πρέπει να προσκομιστούν από το λήπτη της ενίσχυσης εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του (έγγραφη ή ηλεκτρονική). Σε περίπτωση μη ανταπόκρισής του ο έλεγχος ολοκληρώνεται βάσει των προσκομισθέντων στοιχείων.

Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης – πιστοποίησης και κατόπιν κάλυψης ή μη, από τον ωφελούμενο της Δράσης τυχόν εντοπισμένων εκκρεμοτήτων και ελλείψεων, ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ειδοποίηση, η επαλήθευση – πιστοποίηση με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης.

Επιτόπια επαλήθευση δεν προβλέπεται στην παρούσα δράση.

 

Οι αρμόδιες Αρχές θα προχωρήσουν σε επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων μέσω διασταυρώσεων με στοιχεία που τηρούνται σε Εθνικές βάσεις δεδομένων. Αν από την ως άνω διασταύρωση προκύψει η μη συνδρομή προϋπόθεσης συμμετοχής ή λοιπά σφάλματα η αίτηση απορρίπτεται. Αν έχει προηγηθεί εκταμίευση εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ανακτήσεων.

 

Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης:

 • ο ωφελούμενος της Δράσης ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την αποστολή της σχετικής έκθεσης
 • ο ωφελούμενος της Δράσης αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης
 • με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους ωφελούμενους της Δράσης να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος, καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, το όργανο εξέτασης καθώς και η χρονική προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να εκδίδεται θετική ή απορριπτική απόφαση προσδιορίζονται στην Α.Π. Αριθμ. 126829 / EΥΘΥ 1217/21-12-2105 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2784) με θέμα «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 22 ΤΟΥ Ν. 4314/2014» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

Ειδικότερα, ο ωφελούμενος της Δράσης δύναται να υποβάλει στον ΕΦΕΠΑΕ τις αντιρρήσεις του, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από αυτόν της Έκθεσης Επαλήθευσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αντιρρήσεων, επικαιροποιείται ή συμπληρώνεται, αν απαιτείται, η απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/ πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα εξέτασης των αντιρρήσεων αποστέλλονται στους ωφελούμενους της Δράσης με ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ.

Το Αίτημα Επαλήθευσης, η Έκθεση Επαλήθευσης, η Πιστοποίησή της και όλο το υλικό της υποβληθείσας αντίρρησης, τηρούνται στο Φάκελο της Πράξης.

Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους ωφελούμενους της Δράσης καταβάλλεται από τον ΕΦΕΠΑΕ ο οποίος προβαίνει σε μεταφορά του ποσού της οριστικοποιημένης Έκθεσης Πιστοποίησης στον λογαριασμό τράπεζας (ΙΒΑΝ) που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επιχείρηση, και τον οποίο έχει δηλώσει ο δυνητικός ωφελούμενος στην Αίτηση. Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων.

Η ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της Δράσης της παρούσας πρόσκλησης δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης της παρούσας Δράσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού  φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη Δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, επιτρέπονται αποκλειστικά τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας, ήτοι:

 • Αλλαγή έδρας/τόπου υλοποίησης της επένδυσης εντός της ίδιας περιφέρειας

Τέτοιες αλλαγές ενσωματώνονται στο αίτημα καταβολής (πληρωμής), εξετάζονται απευθείας με αυτό και εγκρίνονται από τον ΕΦ.

4.0 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)

Σύντομα...

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΑΤ - ΤΕΠΙΧ
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 0
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 2000
 • Μέγεθος Επιχείρησης: Πολύ Μικρή
 • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Συστημένη Ανεξαρτήτου Χρόνου
 • Ποσοστό Χρηματικής Ενίσχυση: 100%
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 20210730
 • Δραστηριότη: Δικηγόροι
 • Δαπάνες: Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0
 • Είδη Επιχειρίσεων: Ατομική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε
 • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter (εγγραφή)

Please enable the javascript to submit this form

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok