Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων

Ύψος Επένδυσης
€250.000 έως €1.000.000


Επιδότηση:
45% - 75%

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"


Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"

Συντομεύσεις

s.dike.gr/enerkoin

Μέσω της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» θα ενισχυθεί η ίδρυση και λειτουργία  Ενεργειακών Κοινοτήτων δίνοντας τη δυνατότητα και παρέχοντας δυναµική σε τοπικές κοινωνίες, ιδιώτες-πολίτες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. ΑΆ & ΒΆ βαθμού), καθώς και σε άλλα νομικά πρόσωπα να αναπτύξουν επενδυτικά εγχειρήματα συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο:

 • στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα,

 • στην αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας,

 • στην προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας,

 • στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ενέργειας,

 • στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας σε νησιωτικούς δήμους, καθώς και

 • στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

1.1 Περίληψη της Επιδότησης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται Ενεργειακές Κοινότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4513/2018. Ειδικότερα, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:  

 

Κατηγορία Α δικαιούχων: Ενεργειακές Κοινότητες,  όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4513/2018, που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης. Οι Ενεργειακές Κοινότητες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει:

 

 1. κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης μεταξύ των μελών που θα συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα να έχει υπογραφεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό για την σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας.
 2. κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) να είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ του ν. 3419/2005 (Α’ 267) και να διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο για τη δράση Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

 

Κατηγορία Β δικαιούχων: Ενεργειακές Κοινότητες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4513/2018, που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης  της δράσης και οι οποίες:  

 

 1. Είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ. του Ν. 4513/2018μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης.
 2. Έχουν αποκτήσει τουλάχιστον έναν επιλέξιμο για τη δράση κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας), κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος χρηματοδότησης.

 

Κάθε Ενεργειακή Κοινότητα στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης υποβάλλει μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) που θα χρηματοδοτηθούν από τη Δράση είναι οι εξής:

 

1

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας

35.11.10.03

2

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας

35.11.10.04

3

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας

35.11.10.06

4

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς

35.11.10.08

5

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

35.11.10.09

6

Υπηρεσίες  παροχής ατμού και ζεστού νερού, προς θέρμανση πόλεων  

35.30.11.01

7

Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού μέσω αγωγών διανομής παροχής

35.30.12

8

Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού

36.00.20.01

 

1.2 Προϋποθεσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι οι ακόλουθες ανά κατηγορία δικαιούχου:

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Κατηγορία Δικαιούχου Α (Σύσταση ΕΚ μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης)

 1. ΠροσκόμισηΙδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ των μελών που θα συμμετέχουν στην ενεργειακή κοινότητα για την σύσταση της Ενεργειακής Κοινότητας.
 2. Οι συμμετέχοντες στην ενεργειακή κοινότητα να ανήκουν στις κατηγορίες που ορίζει ο Ν.4513/2018
 3. Ηδραστηριότητα της Ενεργειακής Κοινότητας που θα συσταθεί να είναι στην ελληνική επικράτεια.
 4. Ηχωροθέτηση  της επένδυσης της Ενεργειακής Κοινότητας όπως και η ασκούμενη δραστηριότητα της να βρίσκονται αποκλειστικά εντός της Περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείται η Εν. Κοινότητα ή και σε όμορη Περιφέρεια στην περίπτωση Ενεργειακής Κοινότητας με δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής.
 5. Ο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου να είναι εντός των ορίων που ορίζεται στην Πρόσκληση.
 6. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε επιλέξιμο για τη δράση ΚΑΔ.
 7. Προσκόμισητεχνικής έκθεσης εξειδικευμένου ενεργειακού συμβούλου.
 8. Να δεσμεύονται ότι κατά την υποβολή του 1ουαιτήματος εκταμίευσης θα είναι μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ του ν. 3419/2005 (ΑΆ 267) και θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
 9. Να δεσμεύονται ότιθα λειτουργούν αποκλειστικά ως Ενεργειακή Κοινότητα και θα τηρεί με την σύστασή της απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 10. Να δηλώνεται και να δεσμεύονται για τομέγεθος της Εν. Κοινότητας (ΜΜΕ ή Μεγάλη Επιχείρηση)
 11. Να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση αδείας υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν απαιτείται με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, εφόσον υπάρχει.
 12. Ναδεσμεύονται ότι στα ακίνητα που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των προβλεπόμενων στο επενδυτικό σχέδιο εγκαταστάσεων δεν θα υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν θα έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο που προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση ή εφόσον υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή θα έχει  τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου  (παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017) ή κάπου προγενέστερου (Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν.4178/2013) κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης.
 13. Να δεσμεύονται ότι τα νομιμοποιητικά έγγραφατεκμηρίωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αναγκαίας έκτασης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, θα υποβληθούν κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης.
 14. Να δεσμεύονται ότι οιαπαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια παραγωγής, προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κλπ) για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα υποβληθούν κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης.
 15. Να δεσμεύονται ότι οιδαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης (έντυπο πρότασης) δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή ενταχθεί προς χρηματοδότηση και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 16. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 17. Να δεσμευτούν μευπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.
 18. Να υποβληθείμία και μοναδική επενδυτική πρόταση.

Για τις δαπάνες που υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

 1. Η Ενεργειακή Κοινότητα να είναι μέλος του Μητρώου Ενεργειακών Κοινοτήτων του Γ.Ε.ΜΗ. του ν. 3419/2005(Α’ 267) μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης
 2. Η δραστηριότητα της Ενεργειακής Κοινότητας που θα συσταθεί να είναι στην ελληνική επικράτεια.
 3. Η χωροθέτηση της επένδυσης της Ενεργειακής Κοινότητας όπως και η ασκούμενη δραστηριότητα της να βρίσκονται αποκλειστικά εντός της Περιφέρειας στην οποία δραστηριοποιείται η Εν. Κοινότητα ή και σε όμορη Περιφέρεια στην περίπτωση Ενεργειακής Κοινότητας με δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής.
 4. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 5. Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε επιλέξιμο για τη δράση ΚΑΔ.
 6. Ο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου να είναι εντός των ορίων που ορίζεται στην Πρόσκληση
 7. Να δεσμεύεται ότι θα λειτουργεί αποκλειστικά ως Ενεργειακή Κοινότητα και να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 8. Να δηλώνεται και να τεκμηριώνεται το μέγεθος της Ενεργειακής Κοινότητας (ΜΜΕ ή Μεγάλη Επιχείρηση)
 9. Προσκόμιση τεχνικής έκθεσης εξειδικευμένου ενεργειακού συμβούλου.
 10. Να δεσμεύονται ότι θα λειτουργήσουν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους. Στην περίπτωση που δεν απαιτείται έκδοση αδείας υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν απαιτείται με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, εφόσον υπάρχει.
 11. Να τεκμηριώνεται ή να δεσμεύονται ότι στα ακίνητα που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση των προβλεπόμενων στο επενδυτικό σχέδιο εγκαταστάσεων δεν θα υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν θα έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο που προβλέπεται να γίνει εγκατάσταση ή εφόσον υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή θα έχει  τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου  (παρ. 2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017) ή κάποιου προγενέστερου (Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν.4178/2013) κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης .
 12. Να υποβάλουν ή να δεσμεύονται ότι θα υποβάλουν κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης τα νομιμοποιητικά έγγραφα τεκμηρίωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της αναγκαίας έκτασης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 13. Να υποβάλουν ή να δεσμεύονται ότι θα υποβάλουν κατά την υποβολή του 1ου αιτήματος εκταμίευσης τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (π.χ. άδεια παραγωγής, προσφορά σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κλπ) για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
 14. Να δεσμεύονται ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης (έντυπο πρότασης) δεν έχουν χρηματοδοτηθεί ή ενταχθεί προς χρηματοδότηση και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 15. Να μην είναι προβληματική επιχείρηση, όπως αυτή ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C249/01)
 16. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 17. Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 18. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 19. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 20. Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.
 21. Να υποβάλει μία και μοναδική επενδυτική πρόταση.

 

Για τις δαπάνες που υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση

2.1 Προϋπολογισμός Έργων – Γεωγραφική Κατανομή

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 250.000 έως 1.000.000€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, έχουν ως ακολούθως:

 

Περιφέρειες 

Ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης ανά Καθεστώς Ενίσχυσης

Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

651/2014

De Minimis

Άρθρο 40 (Επενδυτικές ενισχύσεις για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης) και Άρθρο 41 (Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από

ανανεώσιμες πηγές εκ των οποίων οι Επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το στοιχείο α’ ή

β’ της παρ.6)

Μικρές και πολύ μικρές 

Μεσαίες 

Μεγάλες 

 • Ανατολικής Μακεδονίας

& Θράκης,  

 • Κεντρικής Μακεδονίας,  
 • Δυτικής Μακεδονίας,  
 • Ηπείρου,  
 • Θεσσαλίας,  
 • Στερεάς Ελλάδας
 • Ιονίων Νήσων
 • Δυτικής Ελλάδας
 • Πελοποννήσου
 • Βορείου Αιγαίου
 • Κρήτης

75%

65%

55%

60%

 • Αττικής
 • Νοτίου Αιγαίου

65%

55%

45%

 

Υπάρχει δυνατότητα καταβολής προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.

 

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 25 εκατ. € και θα κατανέμεται ανά κατηγορία δικαιούχων,  όπως αυτοί ορίζονται στην ενότητα «Δυνητικοί Δικαιούχοι», όπως παρακάτω:

10.000.000€ στην κατηγορία Α δικαιούχων,  

15.000.000€ στην κατηγορία Β  δικαιούχων,  

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ (σε €)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(σε €)

 

Ανατολικής

Μακεδονίας & Θράκης,  Κεντρικής Μακεδονίας,

Ηπείρου,  

Θεσσαλίας,

Δυτικής Ελλάδας

 

10.500.000,00

4.200.000

6.300.000

 

Δυτικής Μακεδονίας,  Ιονίων Νήσων

Πελοποννήσου,  

Βορείου Αιγαίου,  

Κρήτης

 

7.000.000,00

2.800.000

4.200.000

 

Αττικής

 

3.000.000,00

1.200.000

1.800.000

 

Στερεάς Ελλάδας

 

2.500.000,00

1.000.000

1.500.000

 

Νοτίου Αιγαίου

 

2.000.000,00

800.000

1.200.000

 

ΣΥΝΟΛΟ

25.000.000,00 

10.000.000

15.000.000

 

 

2.2 Διάρκεια Έργων

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης δεν μπορεί να υπερβεί τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.

Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 20% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Σε αντίθετη περίπτωση θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 20% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

3.1 Επιλέξιμες Δαπάνες

Αναλυτικά, οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας Προδημοσίευσης, θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση του Προγράμματος.

Ενδεικτικές  κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών με τα αντίστοιχα μέγιστα επιλέξιμα ποσοστά ή ποσά είναι:

 

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ            ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) η ΠΟΣΟ (€)  

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΚ

1.

Α. Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός: 

 • Παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ,  αποθήκευσης,  διανομής και διαχείρισης της παραγόμενης ενέργειας. 
 • Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης με χρήση ΑΠΕ
 • Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος  αστικών αποβλήτων
 • Μονάδων αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ o Ανάπτυξη δικτύου υποδομής διαχείρισης & εκμετάλλευσης εναλλακτικών καυσίμων. 
 • Μετρητικός        εξοπλισμός        εκτίμησης του βαθμού απόδοσης του συστήματος παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ.  

≤100%

Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ DE MINIMIS

1

Προμήθεια εξοπλισμού & λογισμικού διαχείρισης της ζήτησης ΗΕ.

≤ 27% του συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου π/υ και με μέγιστο επιλέξιμο επιχορηγούμενο π/υ

270.000€/πράξη

2.

i. Υπηρεσίες εξειδικευμένου Ενεργειακού Συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση περιγραφής της δραστηριότητας της Ενεργειακής

Κοινότητας 

ii.      Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες σχετικές με τους σκοπούς της Δράσης.

iii.    Ενεργειακός Σύμβουλος παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου.

≤8% του συνολικού επιλέξιμου

επιχορηγούμενου π/υ και με μέγιστο επιλέξιμο επιχορηγούμενο π/υ 60.000€/πράξη.

 

3.

Ενημέρωσης, εκπαίδευσης & ευαισθητοποίησης

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται:        

 1. για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό Deminimis, η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος,
 2. για τις  δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο πρόγραμμα.

 

Ειδικότερα , οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο:

 • του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).
 • του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης (ΓΑΚ), και συγκεκριμένα με βάση το Άρθρο 40 (Επενδυτικές ενισχύσεις για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης) και το  Άρθρο 41 (Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εκ των οποίων οι Επιλέξιμες δαπάνες υπολογίζονται με βάση το στοιχείο α’ ή β’ της παρ.6)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 0
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 0
 • Μέγεθος Επιχείρησης: Πολύ Μικρή, Μικρή, Μεσαία
 • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Προς Ίδρυση (Start Up), Συστημένη Ανεξαρτήτου Χρόνου
 • Ποσοστό Χρηματικής Ενίσχυση: 100%
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 0
 • Δραστηριότη: Ενέργεια
 • Δαπάνες: Άλλο
 • Προυπόθεση / Βαθμολόγιση με επιπλέον κρητήρια: Άλλο
 • Μορφές Συνεργασιών Εταιριών: Ανεξάρτητη, Συνεργαζόμενη
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0
 • Είδη Επιχειρίσεων: Ατομική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε, Δημόσιες / Δημοτικές
 • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας, Δημόσιος Τομέας

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter, κάντε Εγγραφή

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνεται προσφορές και ενημερώσεις!!

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
No Internet Connection
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok