Αναβάθμιση Εταιρειών Franchising Κύριο

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"


Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή "Αναμενόμενο Πρόγραμμα"

Ύψος Επένδυσης
€30.000-€200.000


Επιδότηση:
40%-50%

1.1 Περίληψη της Επιδότησης

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες επιχειρήσεις franchising, με οποιαδήποτε νομική μορφή, που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους ακόλουθους τομείς:

 • Τουρισμός
 • Ενέργεια
 • Αγροδιατροφή
 • Περιβάλλον
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Υγεία και Φάρμακα
 • Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες
 • Υλικά – Κατασκευές

Επιδότηση

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €30.000 έως €200.000.

Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται στο 40% επί του συνολικού προϋπολογισμού και δύναται να ανέλθει στο 50% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.


Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος)
 • Μηχανήματα και εξοπλισμός
 • Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
 • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
 • Μεταφορικά μέσα

 

Προθεσμίες Υποβολής και Ολοκλήρωσης του Έργου

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα καθοριστεί στην προκήρυξη της Δράσης.

Τα ενταγμένα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν σε διάστημα 18 έως 24 μηνών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Συστημένη ≥ 2 Έτη, Συστημένη ≥ 1 Έτος
 • Είδη Επιχειρήσεων: Ατομική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Συνεταιρισμος, Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ), Αγρότες
 • Μέγεθος Επιχείρησης: Πολύ Μικρή, Μικρή
 • Δικαιούχοι: Ιδιωτικός Τομέας
 • Δραστηριότητα: Δικηγόροι, Μηχανολόγοι | Αρχιτέκτονες, Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση | Καφετέριες
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 11.000
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 20.000
 • Εύρος Χρηματικής Ενίσχυση: 100%
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 0
 • Δαπάνες: Ανέγερση & διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, Εξοπλισμός πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών, Μηχανολογικός/επιστημονικός/τεχνικός εξοπλισμός
 • Προυπόθεση / Βαθμολόγιση με επιπλέον κρητήρια: Άλλο
 • Μορφές Συνεργασιών Εταιριών: Ανεξάρτητη
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0