Χρηματοδότηση έργων ποσοστού 65% μέσω του Ταμείου Υποδομών

Επιδότηση:
65%

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:
17/9/2019


Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: μέχρι 31/12/2023

Συντομεύσεις

s.dike.gr/tamipodf

Στο πλαίσιο της πολιτικής για την προώθηση της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης εκδόθηκε πρόσκληση για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων ανταγωνιστικών έργων, με τη χορήγηση δανείων με πόρους από το Ταμείο Υποδομών (χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ του Υπ. Ανάπτυξης), μέσω της Εθνικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ETEπ), η οποία και διαχειρίζεται τους πόρους του Ταμείου.

 Προτάσεις χρηματοδότησης δύναται να υποβληθούν από οποιονδήποτε φορέα (μεμονωμένο ή σε σύμπραξη). Οι προτάσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς όπως επίσης και στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος  και στην προώθηση της αποδοτικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης πόρων.

Οι προτάσεις δύναται να υποβληθούν έως την εξάντληση των πόρων του Ταμείου Υποδομών με ολοκλήρωση έως τις 31.12.2023 και κάθε έργο δύναται να έχει ύψος χρηματοδότησης έως 15 εκατ.€ .

Η ανάλυση του χρηματοδοτικού σχήματος δύναται να είναι με 65% χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου, 10% θα πρέπει να είναι ίδια συμμετοχή του Φορέα της επένδυσης και 25% τραπεζικό δάνειο συγχρηματοδότησης από χρηματοπιστωτικό οργανισμό. 

1.1 Περίληψη της Επιδότησης

Επιλέξιμοι φορείς

 1. Προτάσεις χρηματοδότησης ανταποδοτικών έργων μπορούν να υποβληθούν από οιονδήποτε Φορέα σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, του οποίου τα έργα κρίνονται επιλέξιμα προς χρηματοδότηση εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παρούσας Πρόσκλησης.
 2. Κάθε υποψήφιος επιλέξιμος Φορέας δύναται να υποβάλει παραπάνω από μία πρόταση έργου ή να συμμετέχει σε περισσότερους από έναν υποψήφιους επιλέξιμους Φορείς.
 3. Από την υποβολή αποκλείονται Φορείς για τους οποίους συντρέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
  • είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013 (Παράρτημα VII «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»),
  • βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
  • συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Επιλέξιμα έργα

 1. Με την παρούσα Πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιλέξιμοι Φορείς να υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης έργων σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.
 2. Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά έργα τα οποία:

α. υλοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας, β. συμβάλλουν στην επίτευξη των ακόλουθων Θεματικών Στόχων:

Θ.Σ. 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς». Ενδεικτικά, μπορούν να περιλαμβάνονται έργα που αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων όπως μη οικιστικά κτίρια, οδικός φωτισμός, εργοστάσια, νοσοκομεία, τουριστικός τομέας, στη δημιουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, υδροηλεκτρικών και υβριδικών εγκαταστάσεων και συστημάτων βιομάζας που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας των απομονωμένων περιοχών.

Θ.Σ. 6 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας/βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων». Ενδεικτικά μπορούν να περιλαμβάνονται έργα αστικών υποδομών που συμβάλλουν στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής, υποδομών ύδρευσης και διαχείρισης/επεξεργασίας απορριμμάτων/αποβλήτων, υποδομών με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη αστικών και νησιωτικών περιοχών (π.χ. βιομηχανικά πάρκα, τουριστικές υποδομές, ανάπλαση υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών για εμπορική, επιχειρηματική, εκπαιδευτική και πολιτιστική χρήση), καθώς και την εκμετάλλευση του αποθέματος δημόσιων περιουσιακών στοιχείων στο παραπάνω πλαίσιο.

Επιπρόσθετα, από τους ανακτώμενους πόρους του ΜΧΤ JESSICA δύνανται να χρηματοδοτούνται έργα ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης ή / και παρεμβάσεων αύξησης της ενεργειακής απόδοσης στο βαθμό που οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν στην αστική ανάπτυξη. Η επιλεξιμότητα έργων βάσει του ΜΧΤ JESSICA θα εξεταστεί εφόσον διατεθούν πόροι JESSICA στην ΕΤΕ.

γ. πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 ανάλογα με τα άρθρα δυνάμει των οποίων θα χορηγηθεί η εκάστοτε ενίσχυση.

δ. πληρούν τα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας

ε. υλοποιούνται στη βάση βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου από το οποίο προκύπτουν θετικές ταμειακές ροές που αποδεικνύουν τη δυνατότητα ομαλής εξυπηρέτησης των δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων του Φορέα,

στ. τηρούν την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος των ευπαθών ομάδων,

ζ. είναι δυνατή η απορρόφηση σε αυτά των πόρων του ΤΑΜΥΠΟΔ μέχρι 31/12/2023

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ενδεικτικά, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

‐Αγορά γης /ακινήτων: η επιλέξιμη για χρηματοδότηση δαπάνη με πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ για αγορά μη οικοδομημένης ή/και οικοδομημένης γης δεν υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του έργου. Όταν χρηματοδοτούνται Τελικοί Δικαιούχοι για επενδύσεις σε υποδομές με στόχο την υποστήριξη δραστηριοτήτων αστικής ανάπτυξης ή αστικής ανάπλασης, το ποσοστό ανέρχεται σε 20 %.

‐Οι δαπάνες κατασκευής / προμήθειας παγίων (κατασκευή έργων υποδομής, κτιρίων, επίπλωσης, προμήθεια εξοπλισμού, μηχανημάτων, οχημάτων, κλπ.) απαραίτητων για την υλοποίηση του έργου.

‐Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο Τελικός Δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης / ανάκτησης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.

‐Τα τραπεζικά έξοδα για το άνοιγμα και την τήρηση λογαριασμών είναι επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον απαιτείται οπό τους όρους χρηματοδότησης το άνοιγμα χωριστού λογαριασμού.

‐Οι αμοιβές συμβούλων, (νομικών, συμβολαιογράφων, τεχνικών ή χρηματοοικονομικών εμπειρογνωμόνων, ορκωτών λογιστών, κλπ.) είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση του έργου και είναι αναγκαίες για την προετοιμασία και την εκτέλεσή του.

‐Τα έξοδα εγγυήσεων που παρέχονται από τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, είναι επιλέξιμες δαπάνες εφόσον οι εγγυήσεις προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου.

‐Κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τους Τελικούς Δικαιούχους για λογαριασμό τρίτων είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον καταβάλλεται στους τρίτους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ
 • Ελάχιστο Ύψος Δαπανών: 0
 • Ανώτατο Ύψος Δαπανών: 0
 • Μέγεθος Επιχείρησης: Πολύ Μικρή, Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη
 • Κατάσταση της Εταιρίας μου: Προς Ίδρυση (Start Up), Συστημένη Ανεξαρτήτου Χρόνου
 • Ποσοστό Χρηματικής Ενίσχυση: 65%
 • Περιοχή στην οποία Απευθήνεται: Όλη η Ελλάδα
 • Λήξη Αιτήσεων (ΕΕΕΕΜΜΗΗ): 20231231
 • Δραστηριότη: Ενέργεια
 • Δαπάνες: Άλλο
 • Μορφές Συνεργασιών Εταιριών: Ανεξάρτητη
 • Ποσοστό απαίτησης σε Ιδια Κεφάλαια: 0
 • Είδη Επιχειρίσεων: Ατομική Εταιρία, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμος, Κοινωνικές συνεταιριστική επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ), Δημόσιες / Δημοτικές
 • Δικαιούχοι: Ιδιώτες, Ιδιωτικός Τομέας, Δημόσιος Τομέας

Σχετικά

                

Η ΔίΚΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

     

Newsletter, κάντε Εγγραφή

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να λαμβάνεται προσφορές και ενημερώσεις!!

Επαφές

Αθήνα, Αράχθου Ίλιον    
:-+30-2111-990-266
Κόρινθος, Αδειμάντου 57Β 
:-+30-2741-021-057  
:-+30-2741-888-049 
Πάτρα, Αγία Τριάδα 
: +30 2611 180 072
Βουλγαρία, str. Vasil Mechkuevski 22
-+359-24-93-1371
 Κύπρος, Κάστορος 1 Λευκωσία
 +357 99 40 1102 
No Internet Connection
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok