Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 06/Μαρτίου/2023

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Μέχρι Εξαντλήσεως Πόρων

"Η παρούσα «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας."

Συντομεύσεις

1.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (2.1)

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη Δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες: 

 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 2. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της (Συμβατικές Δαπάνες).
 3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης - εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN).
 4. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού). 

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες, γ) προβολής και εξωστρέφειας, δ) μεταφορικά μέσα και ε) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, στ) συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και ζ) έμμεσες δαπάνες. 

Υπογραμμίζεται, ότι η Δράση παρέχει τη δυνατότητα επιλογής κανονισμού ενίσχυσης είτε με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) είτε με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (De minimis), ως ισχύουν. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ένα εκ των δυο κανονισμών για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Η  επιλογή είναι υποχρεωτική για την υποβολή της. 

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση. Τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων (651/2014, 1407/2013). 

Η Δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λ.π.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Ο.Π.Σ.Κ.Ε.) στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.).

1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (2.2)

Σύμφωνα  με  το  ΕΣΠΑ  2021-2027,  ως  επιλέξιμες  γεωγραφικές  περιοχές  του  Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 ορίζονται οι Περιφέρειες της χώρας οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής: 

Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική, Νότιο Αιγαίο 

Λιγότερο Αναπτυγμένες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 300.000.000€

(Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(σε €)

ΚΑΝ. ΕΕ

1407/2013 - De

minimis (σε €)

ΚΑΝ. ΕΕ

651/2014

(σε €)

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

(Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος)

234.000.000,00

117.000.000,00

117.000.000,00

Περιφέρειες σε Μετάβαση

(Αττική και Νότιο Αιγαίο)

66.000.000,00

33.000.000,00

33.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:

300.000.000,00

150.000.000,00

150.000.000,00

 

Ο προϋπολογισμός δύναται να ανακατανεμηθεί μεταξύ των καθεστώτων αυτών αποκλειστικά στις ίδιες κατηγορίες Περιφερειών, ανάλογα με το πλήθος των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψιν την τήρηση της σειράς προτεραιότητας της ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) τους στο ΟΠΣΚΕ.

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Το ΕΤΠΑ συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών μέσα στην Ένωση και στη μείωση της υστέρησης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών με τη συμμετοχή στη διαρθρωτική προσαρμογή των Περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί και στη μετατροπή βιομηχανικών περιοχών σε παρακμή, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης και της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων (Άρθρο 2 Κανονισμού ΕΚ 1058/2021).

Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+. Το ΕΚΤ+ στοχεύει να βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης, να ενισχύσει την κοινωνική ένταξη, να καταπολεμήσει τη φτώχεια, να προαγάγει την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση και να αναπτύξει ενεργές, συνολικές και βιώσιμες πολιτικές ένταξης στο πλαίσιο των καθηκόντων που του ανατίθενται από το άρθρο 162 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή σύμφωνα με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, το ΕΚΤ συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (4 )

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης επιλέξιμες είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 

 1. έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση1.
 2. Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014.
 3. διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS) ή ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014.

 

1  Κλεισμένη πλήρης διαχειριστική χρήση, νοείται η χρήση για την οποία έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα (πχ φορολογικά έντυπα Ε3 & Ν) στην ΑΑΔΕ και η οποία έχει διάρκεια 12 μήνες.

 

 1. έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης2. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ .

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο κεφάλαιο 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Διευκρινίζεται ότι:

Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

 

 • Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
 • Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή / και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολούμενων ή τα χρηματοοικονομικά όρια που αναφέρονται ανωτέρω (για τον ορισμό της μικρής, πολύ μικρής επιχείρησης), η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν το φαινόμενο επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.

Οι ακόλουθες συνθήκες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους, αποτελεί λόγο αποκλεισμού της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και απόρριψης του.

 

Ειδικότερα πρέπει:

 • Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

 

2 Ετήσια Μονάδα Εργασίας (ΕΜΕ): θεωρείται η πλήρης απασχόληση για διάστημα 1 έτους, δηλαδή η συμπλήρωση 40 ωρών εβδομαδιαίως για 12 μήνες από ένα άτομο πλήρους απασχόλησης ή από περισσότερα άτομα μερικής απασχόλησης κατά το ίδιο διάστημα.

 • Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ σύμφωνα με το Παράρτημα VΙ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της Σύστασης της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής.
 • Να πληρούν τις απαιτήσεις (i), (ii), (iii) και (iv) όπως ορίζονται ανωτέρω.
 • Να υποβάλλουν μια αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μία ακόμα νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η αρχική αίτησή τους έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας Δράσης

αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία Περιφέρειας και έχουν την ίδια ένταση ενίσχυσης.

 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης

χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση:

- Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis), η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου απορρίπτεται.

- Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2013 (ΓΑΚ), το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής.3

 • Να   λειτουργούν   αποκλειστικά   με   μία   από   τις   ακόλουθες   μορφές   επιχειρήσεων

εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση4, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.

 • Να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησης το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης. Υπάρχει

η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), είτε του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis). Η επιλογή καθεστώτος ενίσχυσης είναι υποχρεωτική κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

 

 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης.   

3Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο.

 

4 Για Επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν χρήση του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) και των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ υποχρεούνται να λάβουν εταιρική νομική μορφή πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης

δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

 • Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η

Σύμβαση εγγύησης, ή εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

 • Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ηςΔεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού(ΕΚ) αριθ. 1083/2006. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ.
 • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν.

4488/2017 (Α137/13.09.2017).

 Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

Επιτρέπεται υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μια από τις Δράσεις «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ». 

Δικαιούχοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση: «Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ή ήδη έχει εγκριθεί η αίτησή τους σε αυτή, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Δράση. Οι δικαιούχοι αποκτούν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα μόνο στην περίπτωση που η αίτησή τους στην έτερη Δράση απορριφθεί ή αποσυρθεί οικειοθελώς και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης ή έχουν ανακαλέσει οικειοθελώς ήδη, την υποβληθείσα ένστασή τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο έλεγχος της ανωτέρω απαγόρευσης (υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μία από τις Δράσεις «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ   » και «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ») διενεργείται πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης. Στην περίπτωση που από τη διαδικασία αυτή προκύψει ότι η επιχείρηση έχει υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε δύο από τις παραπάνω Δράσεις

 

όλες      οι         αιτήσεις            χρηματοδότησης           απορρίπτονται, όλα       τα         ενταγμένα         έργα απεντάσσονται και τυχόν ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί ανακτώνται πλήρως.

2.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΚΑΔ (4.0 )

2.1.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 30.000€ έως 200.000€ Επένδυση - Εκτός RIS
2.1.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 200.000€ έως 1.000.000€ Επένδυση - Εκτός RIS
2.1.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΤΟΣ RIS (Ενυσχήει Βαθμολογία)

2.2.1 ΕΠΙΠΡΟΘΕΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (4.2)

2.2.1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 (DE MINIMIS)

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανώτατου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα του κανονισμού.

Επισημαίνεται ότι:

 • Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς που εξαιρούνται της εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 και ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και σε επιλέξιμες δραστηριότητες, η ενίσχυση χορηγείται μόνο για τις επιλέξιμες δραστηριότητες. Προκειμένου να διασφαλίζεται η μη χρηματοδότηση των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων, για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης απαιτείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους.
 • Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και έχει και άλλες επιλέξιμες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι για το σύνολο των δαπανών της παρούσας πρόσκλησης θα υπάρχει διακριτή λογιστική παρακολούθηση καθώς και διάκριση των κέντρων κόστους έτσι ώστε η στήριξη της δραστηριότητας των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ.

2.2.2 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), ανάλογα με την επιλογή καθεστώτος ενίσχυσης αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα III. EΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013   (DE MINIMIS)   ή   ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014 της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι ο δυνητικός Δικαιούχος θα πρέπει να εξετάσει εάν ο ΚΑΔ επένδυσης είναι επιλέξιμος σύμφωνα με το καθεστώτος ενίσχυσης που έχει επιλεγεί από τον δυνητικό Δικαιούχο και στη συνέχεια κατά την αξιολόγηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - TYΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) λαμβάνεται υπόψη η συνάφειά του με τις κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III RIS3).

2.2.2.1 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ε.Ε. 1407/2013 (5.1)

Στην παρούσα Πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1379/2013 του Συμβουλίου, 

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 

γ)  ενισχύσεις  που  χορηγούνται  σε  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
 2. όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

δ) Οι ενισχύσεις για δραστηριότητες επιχειρήσεων που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, και συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.

ε) Οι ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων.

στ) Οι ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας, ο Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των κανονισμών αυτών δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.

2.3 Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης

οι χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι). Επιπρόσθετα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι πάσης φύσεως αθλητικοί σύλλογοι, σωματεία, αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τις προαναφερθείσες κατηγορίες με οποιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά: μητρική, θυγατρική, συνδεδεμένη, συνεργαζόμενη, κοινή ιδιοκτησία/διαχείριση μέσω φυσικών προσώπων κλπ). 

 

Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις. 

 

Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

2.3 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (6.1)

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΝ. DEMINIS 1407/2013

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ

στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

του Ε/Σ

ΚΑΝ. ΓΑΚ

651/2014

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟ

ΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥ ΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟ του Ε/Σ

EIΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΤΙΡΙΑ

 

 

 

1.

Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

 

έως 40%

 

έως 40%

Άρθρο 14 ΓΑΚ

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

Μηχανήματα Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

 1. Παραγωγικός   & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 2. Λοιπός

Εξοπλισμός

 

έως 100%

Λοιπός        εξοπλισμός (2.2)   έως   5%   της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης                 της κατηγορίας 2

(2.1) από 20%

έως 100%

 

(2.2)  έως 5% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας 2

 

Άρθρο 14 ΓΑΚ

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Δαπάνες Εξοπλισμού

Εξοπλισμός

(GREEN)*

 1. Εξοπλισμός            για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης

/εξοικονόμησης ενέργειας

 1. Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

 

 

 

 

έως 50%

 

έως 50%

 

Κατ. Δαπ. (3.1)

και (3.2) Άρθρο

14 ΓΑΚ

 

Κατ. Δαπ. (3.3)

Άρθρο 41 ΓΑΚ

 

 

 

Δαπάνη

«Πράσινης Μετάβασης»

(GREEN)

 

 

3.3  Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή)

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Πιστοποίηση Προϊόντων Υπηρεσιών Διαδικασιών

4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

4.2                  Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

4.3. Πνευματική ιδιοκτησία

ΕυρεσιτεχνίεςΜεταφορά τεχνογνωσίας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έως 10% και έως 50.000€

 

Άρθρο 14 ΓΑΚ

 

 

 

 

 

 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

 

 

5.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας Ετικέτας

Branding

 

 

έως 5%

 

έως 5%

Άρθρο 18 ΓΑΚ

 

 

 

6.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

 

 

έως 20.000€

 

 

Μη επιλέξιμο

 

 

 

7.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

 

 

Έως 10%

 

Έως 10%

Άρθρο 19 ΓΑΚ

 

 

 

 

 

 

 

8.

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 

Τεχνικές Μελέτες

8.1 Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες  των κατηγοριών 1,2 και 3

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

 

 

έως 10%

 

 

 

έως 4% και μέχρι 10.000€

 

έως 10% και έως 80.000€

Άρθρο 18 ΓΑΚ

 

 

 

έως 4% και έως 25.000€

Άρθρο 18 ΓΑΚ

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

 

 

 

9.

 

Μεταφορικά Μέσα

 

Μεταφορικά Μέσα

(GREEN)*

Υποχρεωτικά ηλεκτρικά

 

 

έως 50.000€

 

έως 25% και έως 100.000€

Άρθρο 14 ΓΑΚ

Δαπάνη

«Πράσινης Μετάβασης» (GREEN)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 

 

 

 

10.

 

 

Δαπάνες Προσωπικού- Μισθολογικό κόστος

 

 

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

(νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ )

 

Έως 20% και μέχρι

45.000

με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

 

 

 

Μη επιλέξιμο

 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Έμμεσες δαπάνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έμμεσες δαπάνες

7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

Άρθρο 54, Καν.

1060/2021)

Με χρήση κοινής στήριξης

(άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ

1060/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη επιλέξιμο

 

* Προσαύξηση 10% Δημόσιας Επιχορήγησης, υπό όρους εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες  «Πράσινης  Μετάβασης»  GREEN  σε  ποσοστό  20%  του  τελικά  πιστοποιημένου  επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 

 ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι:  Δαπάνες της κατηγορίας 3 που δεν τεκμηριώνονται ως δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) μεταφέρονται στην κατηγορία 2.

Για τις αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν σύμφωνα  με τον Κανονισμό 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014), άρθρο 14, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

2.4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (6.2)

1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
 1. Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες που περιλαμβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων) καθώς και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης. Οι κυριότερες εργασίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά είναι: χωματουργικές εργασίες - θεμελιώσεις, κατασκευή φέροντος οργανισμού, χρωματισμοί, κουφώματα-υαλοπετάσματα, επικαλύψεις-επενδύσεις, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, συνήθεις ηλεκτρολογικές / υδραυλικές εργασίες, διαμόρφωση ειδικών χώρων (π.χ. οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή πισίνων, παιδικών χαρών, γήπεδο αθλοπαιδιών κλπ), περίφραξη οικοπέδου, κλπ. Επίσης περιλαμβάνονται οι κτηριακές κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας εφ’ όσον αυτές παγιοποιούνται. 

   Γενικές Επισημάνσεις για την Κατηγορία Δαπανών 1 

  → Οι δαπάνες εργασιών πρέπει να συνοδεύονται από τις προβλεπόμενες από τη κείμενη νομοθεσία άδειες (εφόσον απαιτείται), ειδάλλως θα είναι μη επιλέξιμες.

  → Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του

  ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση/επέκταση κτιρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.

  → Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες καθώς και οι

  δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

  → Το  μέγιστο  επιλέξιμο  κόστος  της  κατηγορίας  1  είναι  έως  40%  του  επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.